Μελετώντας την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών χρηστών και τισ μεταβολές τησμε συστήματα ψηφιακών γεωγραφικών δεδομένων και δεδομένων κατανάλωσης. Η περίπτωση του Λεκανοπεδίου Αττικής.

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 71
 7. Ιψάκης, Δημήτριος
 8. Κοντολέων, Κάρολος
 9. Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, Ηλεκτρική ενέργεια, Έξυπνο δίκτυο, Συστήματα ψηφιακών γεωγραφικών δεδομένων
 10. Περιβαλλοντικος Σχεδιασμός
 11. 1
 12. 27
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία με θέμα «Μελετώντας την κατανάλωση
   ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών χρηστών και τις μεταβολές της με
   συστήματα ψηφιακών γεωγραφικών δεδομένων και δεδομένων
   κατανάλωσης. Η περίπτωση Λεκανοπεδίου Αττικής» εκπονήθηκε στα
   πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Περιβαλλοντικός
   Σχεδιασμός του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. H ηλεκτρική ενέργεια
   αποτελεί τα τελευταία χρόνια καθοριστική παράμετρο σε πολλές
   ανθρώπινες δραστηριότητες και κατ’ επέκταση στην καθημερινότητα των
   ανθρώπων. Η ολοένα και αυξημένη χρήση της έχει αυξήσει σημαντικά τα
   επίπεδα διαβίωσης. Για τις επόμενες δεκαετίες θα ηλεκτρική ενέργεια θα
   εξακολουθήσει να αποτελεί κύριο αντικείμενο μελέτης της επιστημονικής
   κοινότητας καθώς αποτελεί ένα από τα ήδη ενέργειας με τις λιγότερο
   σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Προκειμένου να γίνει κατανοητή
   η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τους οικιακούς χρήστες
   χρησιμοποιήθηκαν Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΠΣ).Στην
   παρούσα διπλωματική εργασία υπολογίστηκαν ποσοτικά χαρακτηρίστηκα
   αναφορικά με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά νοικοκυριό και
   σε δεύτερο στάδιο αναλύθηκε η συμπεριφορά των καταναλωτών ανά
   περιοχή. Σε τρίτο στάδιο συγκρίθηκαν τα χαρακτηρίστηκα κατανάλωσης με
   τα κοινωνικά, οικονομικά και κλιματολογικά χαρακτηρίστηκα της κάθε
   περιοχής.
   Η ΜΔΕ αυτή έχει σκοπό να αναδείξει τη σημαντικότητά κατανόησης των
   κοινωνικών και χωρικών χαρακτηριστικών των οικιακών χρηστών μίας
   περιοχής και να δημιουργηθούν αντίστοιχες τιμολογιακές τροποποιήσεις
   που θα συμβάλουν στην αξιοποίηση και επένδυση σε ενεργειακά στοιχεία.

  • This master’s thesis on "Studying the electricity consumption of residential
   users and its changes with digital geographic data and consumption data
   systems. The case of the Attica Basin" was prepared within the framework
   of the postgraduate study program Environmental Planning of the Hellenic
   Open University. In recent years, electricity has been a defining parameter in
   many human activities and, by extension, in people's daily lives. Its everincreasing
   use has significantly increased living standards. For the next
   decades, electricity will continue to be the main subject of study by the
   scientific community as it is one of the forms of energy with the least
   significant impact on the environment. In order to understand the
   consumption of electricity by household users, Geographical Information
   Systems (GIS) were used. In this thesis, the consumption of electricity per
   household was quantified and characterized, and in a second stage, the
   behavior of consumers by region was analyzed. In a third stage, the
   consumption characteristics were compared with the social, economic and
   climatic characteristics of each region.
   This thesis aims to highlight the importance of understanding the social and
   spatial characteristics of the residential users of an area and to create
   corresponding tariff modifications that will contribute to the utilization and
   investment in energy elements.

 13. Hellenic Open University
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.