Εμφωλευμένη προσέγγιση αποθηκών δεδομένων τροχιάς

Trajectory Data Warehouse: Α Nested Approach (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 30 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 115
 7. Γκαράνη Γεωργία
 8. Γκαράνη Γεωργία | Μαρκέτος Γεράσιμος | Νάνος Ιωάννης
 9. Βάση Δεδομένων | Αποθήκη Δεδομένων | Αποθήκη Δεδομένων Τροχιάς | Αντικείμενα Τροχιάς | Εμφωλευμένη Προσέγγιση | Database | Data Warehouse | Trajectory Data Warehouse | Trajectory Objects | Nested Approach
 10. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ) / ΠΛΣΔΕ
 11. 2
 12. 4
 13. 34
  • Αποθήκες δεδομένων τροχιάς ονομάζονται οι αποθήκες δεδομένων που αποθηκεύουν και αναλύουν μεγάλου όγκου δεδομένα τροχιάς κινούμενων αντικειμένων.
   Η παρούσα εργασία αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας αποθήκης δεδομένων αντικειμένων τροχιάς με δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Η μια προσέγγιση θα υλοποιηθεί με βάση στο σχήμα αστέρα και η δεύτερη με βάση ένα εμφωλευμένο σχήμα στο οποίο μία τροχιά θα αναπαρίσταται ως ένα σύνθετο αντικείμενο στον πίνακα γεγονότων. Το εμφωλευμένο μοντέλο θα αξιολογηθεί έναντι του αντίστοιχου μοντέλου σχήματος αστεριού, ώστε να αναδειχθεί η απόδοση και η αποτελεσματικότητα σε σύγκριση με την προσέγγιση του σχήματος αστεριού. Για το σκοπό αυτό θα υλοποιηθεί ένας αριθμός ίδιων επερωτήσεων ώστε να μελετηθούν οι χρόνοι εκτέλεσής τους, προκειμένου να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα για τη βέλτιστη μοντελοποίηση και υλοποίηση των αποθηκών δεδομένων τροχιάς.

  • Trajectory data warehouses are data warehouses that store and analyze large volumes of trajectory data of moving objects.
   This work concerns the design and implementation of a data warehouse of trajectory objects with two different approaches. One approach will be implemented based on the star schema and the second based on a nested schema in which a trajectory will be represented as a complex object in the fact table. The nested model will be evaluated against the corresponding star model to demonstrate the performance and efficiency compared to the star approach. For this purpose, a number of the same queries will be implemented in order to study their execution times, in order to obtain useful conclusions for the optimal modeling and implementation of trajectory data warehouses.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές