Αθλητικός τουρισμός στην Αχαΐα: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές

Sports tourism in Achaia: Current situation and prospects (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΡΑΣ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 76
 7. Παπαγεωργίου, Αθηνά
 8. Παπαγεωργίου, Αθηνά |Τριχάς Νικόλαος | Στεργίου Δημήτρης
 9. αθλητικός τουρισμός, Αχαΐα, είδη αθλητικού τουρισμού, στάσεις φιλάθλων, προοπτικές ανάπτυξης
 10. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ) / ΔΤΕΔΕ
 11. 2
 12. 22
 13. 27
  • Ο αθλητικός τουρισμός αποτελεί έναν ιδιαίτερα αναπτυσσόμενο τομέα του τουριστικού κλάδου, καθώς συσχετίζεται με αρκετά σημαντικά οφέλη όχι μόνο για όσους συμμετέχουν σε αθλητικά γεγονότα και μορφές αθλητικού τουρισμού, αλλά και για την τοπική κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η διερεύνηση των απόψεων αθλητών και φιλάθλων / τουριστών για την αθλητική ανάπτυξη στο Νομό Αχαΐας. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, διεξήχθη ποσοτική έρευνα σε δείγμα 104 ατόμων που έχουν συμμετάσχει / παρακολουθήσει κάποιο αθλητικό γεγονός στο Νομό Αχαΐας. Για την πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου, το οποίο δημιουργήθηκε εξ’ αρχής ύστερα από βιβλιογραφική ανασκόπηση. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι ο αθλητικός τουρισμός στο Νομό Αχαΐας είναι ανεπτυγμένος σε ένα αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο στις πόλεις, ενώ σε απομακρυσμένες περιοχές δεν έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό μορφές αθλητικού τουρισμού. Γενικότερα πάντως ο αθλητικός τουρισμός στο Νομό Αχαΐας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην διοργάνωση μεμονωμένων αθλητικών γεγονότων με χαρακτηριστικό παράδειγμα τους μεσογειακούς παράκτιους αγώνες που διεξήχθησαν στην πόλη της Πάτρας το 2019. Το γεγονός ότι ο αθλητικός τουρισμός δεν έχει αναπτυχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό μέχρι σήμερα, οφείλεται αφενός στην έλλειψη χρηματοδότησης προς τους φορείς της τοπικής κοινωνίας για την ανάληψη αθλητικών γεγονότων και την οργάνωση διαφόρων ειδών αθλητικού τουρισμού και αφετέρου στις περιορισμένες υπάρχουσες υποδομές. Αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται επενδύσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν τοπική κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου, όπως για παράδειγμα η δημιουργία νέων χώρων διαμονής και χώρων ψυχαγωγίας. Μελετώντας τη στάση των φιλάθλων και αθλητών / τουριστών, διαπιστώθηκε ότι το κύρος του διαγωνισμού, οι επαρκείς αθλητικές εγκαταστάσεις και η διασύνδεση του αθλητικού τουριστικού προϊόντος με το φυσικό και πολιτισμικό πλούτο της περιοχής αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τη στάση τους. Θεωρείται λοιπόν σκόπιμο κατά το σχεδιασμό των αθλητικών γεγονότων και την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού να λαμβάνονται υπόψιν οι παράγοντες αυτοί, πού θα αυξήσουν την τουριστική ζήτηση με αποτέλεσμα την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

   Ο αθλητικός τουρισμός αποτελεί έναν ιδιαίτερα αναπτυσσόμενο τομέα του τουριστικού κλάδου, καθώς συσχετίζεται με αρκετά σημαντικά οφέλη όχι μόνο για όσους συμμετέχουν σε αθλητικά γεγονότα και μορφές αθλητικού τουρισμού, αλλά και για την τοπική κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η διερεύνηση των απόψεων αθλητών και φιλάθλων / τουριστών για την αθλητική ανάπτυξη στο Νομό Αχαΐας. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, διεξήχθη ποσοτική έρευνα σε δείγμα 104 ατόμων που έχουν συμμετάσχει / παρακολουθήσει κάποιο αθλητικό γεγονός στο Νομό Αχαΐας. Για την πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου, το οποίο δημιουργήθηκε εξ’ αρχής ύστερα από βιβλιογραφική ανασκόπηση. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι ο αθλητικός τουρισμός στο Νομό Αχαΐας είναι ανεπτυγμένος σε ένα αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο στις πόλεις, ενώ σε απομακρυσμένες περιοχές δεν έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό μορφές αθλητικού τουρισμού. Γενικότερα πάντως ο αθλητικός τουρισμός στο Νομό Αχαΐας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην διοργάνωση μεμονωμένων αθλητικών γεγονότων με χαρακτηριστικό παράδειγμα τους μεσογειακούς παράκτιους αγώνες που διεξήχθησαν στην πόλη της Πάτρας το 2019. Το γεγονός ότι ο αθλητικός τουρισμός δεν έχει αναπτυχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό μέχρι σήμερα, οφείλεται αφενός στην έλλειψη χρηματοδότησης προς τους φορείς της τοπικής κοινωνίας για την ανάληψη αθλητικών γεγονότων και την οργάνωση διαφόρων ειδών αθλητικού τουρισμού και αφετέρου στις περιορισμένες υπάρχουσες υποδομές. Αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται επενδύσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν τοπική κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου, όπως για παράδειγμα η δημιουργία νέων χώρων διαμονής και χώρων ψυχαγωγίας. Μελετώντας τη στάση των φιλάθλων και αθλητών / τουριστών, διαπιστώθηκε ότι το κύρος του διαγωνισμού, οι επαρκείς αθλητικές εγκαταστάσεις και η διασύνδεση του αθλητικού τουριστικού προϊόντος με το φυσικό και πολιτισμικό πλούτο της περιοχής αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τη στάση τους. Θεωρείται λοιπόν σκόπιμο κατά το σχεδιασμό των αθλητικών γεγονότων και την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού να λαμβάνονται υπόψιν οι παράγοντες αυτοί, πού θα αυξήσουν την τουριστική ζήτηση με αποτέλεσμα την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

   Ο αθλητικός τουρισμός αποτελεί έναν ιδιαίτερα αναπτυσσόμενο τομέα του τουριστικού κλάδου, καθώς συσχετίζεται με αρκετά σημαντικά οφέλη όχι μόνο για όσους συμμετέχουν σε αθλητικά γεγονότα και μορφές αθλητικού τουρισμού, αλλά και για την τοπική κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η διερεύνηση των απόψεων αθλητών και φιλάθλων / τουριστών για την αθλητική ανάπτυξη στο Νομό Αχαΐας. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, διεξήχθη ποσοτική έρευνα σε δείγμα 104 ατόμων που έχουν συμμετάσχει / παρακολουθήσει κάποιο αθλητικό γεγονός στο Νομό Αχαΐας. Για την πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου, το οποίο δημιουργήθηκε εξ’ αρχής ύστερα από βιβλιογραφική ανασκόπηση. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι ο αθλητικός τουρισμός στο Νομό Αχαΐας είναι ανεπτυγμένος σε ένα αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο στις πόλεις, ενώ σε απομακρυσμένες περιοχές δεν έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό μορφές αθλητικού τουρισμού. Γενικότερα πάντως ο αθλητικός τουρισμός στο Νομό Αχαΐας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην διοργάνωση μεμονωμένων αθλητικών γεγονότων με χαρακτηριστικό παράδειγμα τους μεσογειακούς παράκτιους αγώνες που διεξήχθησαν στην πόλη της Πάτρας το 2019. Το γεγονός ότι ο αθλητικός τουρισμός δεν έχει αναπτυχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό μέχρι σήμερα, οφείλεται αφενός στην έλλειψη χρηματοδότησης προς τους φορείς της τοπικής κοινωνίας για την ανάληψη αθλητικών γεγονότων και την οργάνωση διαφόρων ειδών αθλητικού τουρισμού και αφετέρου στις περιορισμένες υπάρχουσες υποδομές. Αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται επενδύσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν τοπική κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου, όπως για παράδειγμα η δημιουργία νέων χώρων διαμονής και χώρων ψυχαγωγίας. Μελετώντας τη στάση των φιλάθλων και αθλητών / τουριστών, διαπιστώθηκε ότι το κύρος του διαγωνισμού, οι επαρκείς αθλητικές εγκαταστάσεις και η διασύνδεση του αθλητικού τουριστικού προϊόντος με το φυσικό και πολιτισμικό πλούτο της περιοχής αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τη στάση τους. Θεωρείται λοιπόν σκόπιμο κατά το σχεδιασμό των αθλητικών γεγονότων και την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού να λαμβάνονται υπόψιν οι παράγοντες αυτοί, πού θα αυξήσουν την τουριστική ζήτηση με αποτέλεσμα την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

   Ο αθλητικός τουρισμός αποτελεί έναν ιδιαίτερα αναπτυσσόμενο τομέα του τουριστικού κλάδου, καθώς συσχετίζεται με αρκετά σημαντικά οφέλη όχι μόνο για όσους συμμετέχουν σε αθλητικά γεγονότα και μορφές αθλητικού τουρισμού, αλλά και για την τοπική κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η διερεύνηση των απόψεων αθλητών και φιλάθλων / τουριστών για την αθλητική ανάπτυξη στο Νομό Αχαΐας. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, διεξήχθη ποσοτική έρευνα σε δείγμα 104 ατόμων που έχουν συμμετάσχει / παρακολουθήσει κάποιο αθλητικό γεγονός στο Νομό Αχαΐας. Για την πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου, το οποίο δημιουργήθηκε εξ’ αρχής ύστερα από βιβλιογραφική ανασκόπηση. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι ο αθλητικός τουρισμός στο Νομό Αχαΐας είναι ανεπτυγμένος σε ένα αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο στις πόλεις, ενώ σε απομακρυσμένες περιοχές δεν έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό μορφές αθλητικού τουρισμού. Γενικότερα πάντως ο αθλητικός τουρισμός στο Νομό Αχαΐας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην διοργάνωση μεμονωμένων αθλητικών γεγονότων με χαρακτηριστικό παράδειγμα τους μεσογειακούς παράκτιους αγώνες που διεξήχθησαν στην πόλη της Πάτρας το 2019. Το γεγονός ότι ο αθλητικός τουρισμός δεν έχει αναπτυχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό μέχρι σήμερα, οφείλεται αφενός στην έλλειψη χρηματοδότησης προς τους φορείς της τοπικής κοινωνίας για την ανάληψη αθλητικών γεγονότων και την οργάνωση διαφόρων ειδών αθλητικού τουρισμού και αφετέρου στις περιορισμένες υπάρχουσες υποδομές. Αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται επενδύσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν τοπική κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου, όπως για παράδειγμα η δημιουργία νέων χώρων διαμονής και χώρων ψυχαγωγίας. Μελετώντας τη στάση των φιλάθλων και αθλητών / τουριστών, διαπιστώθηκε ότι το κύρος του διαγωνισμού, οι επαρκείς αθλητικές εγκαταστάσεις και η διασύνδεση του αθλητικού τουριστικού προϊόντος με το φυσικό και πολιτισμικό πλούτο της περιοχής αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τη στάση τους. Θεωρείται λοιπόν σκόπιμο κατά το σχεδιασμό των αθλητικών γεγονότων και την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού να λαμβάνονται υπόψιν οι παράγοντες αυτοί, πού θα αυξήσουν την τουριστική ζήτηση με αποτέλεσμα την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

   Ο αθλητικός τουρισμός αποτελεί έναν ιδιαίτερα αναπτυσσόμενο τομέα του τουριστικού κλάδου, καθώς συσχετίζεται με αρκετά σημαντικά οφέλη όχι μόνο για όσους συμμετέχουν σε αθλητικά γεγονότα και μορφές αθλητικού τουρισμού, αλλά και για την τοπική κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η διερεύνηση των απόψεων αθλητών και φιλάθλων / τουριστών για την αθλητική ανάπτυξη στο Νομό Αχαΐας. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, διεξήχθη ποσοτική έρευνα σε δείγμα 104 ατόμων που έχουν συμμετάσχει / παρακολουθήσει κάποιο αθλητικό γεγονός στο Νομό Αχαΐας. Για την πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου, το οποίο δημιουργήθηκε εξ’ αρχής ύστερα από βιβλιογραφική ανασκόπηση. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι ο αθλητικός τουρισμός στο Νομό Αχαΐας είναι ανεπτυγμένος σε ένα αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο στις πόλεις, ενώ σε απομακρυσμένες περιοχές δεν έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό μορφές αθλητικού τουρισμού. Γενικότερα πάντως ο αθλητικός τουρισμός στο Νομό Αχαΐας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην διοργάνωση μεμονωμένων αθλητικών γεγονότων με χαρακτηριστικό παράδειγμα τους μεσογειακούς παράκτιους αγώνες που διεξήχθησαν στην πόλη της Πάτρας το 2019. Το γεγονός ότι ο αθλητικός τουρισμός δεν έχει αναπτυχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό μέχρι σήμερα, οφείλεται αφενός στην έλλειψη χρηματοδότησης προς τους φορείς της τοπικής κοινωνίας για την ανάληψη αθλητικών γεγονότων και την οργάνωση διαφόρων ειδών αθλητικού τουρισμού και αφετέρου στις περιορισμένες υπάρχουσες υποδομές. Αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται επενδύσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν τοπική κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου, όπως για παράδειγμα η δημιουργία νέων χώρων διαμονής και χώρων ψυχαγωγίας. Μελετώντας τη στάση των φιλάθλων και αθλητών / τουριστών, διαπιστώθηκε ότι το κύρος του διαγωνισμού, οι επαρκείς αθλητικές εγκαταστάσεις και η διασύνδεση του αθλητικού τουριστικού προϊόντος με το φυσικό και πολιτισμικό πλούτο της περιοχής αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τη στάση τους. Θεωρείται λοιπόν σκόπιμο κατά το σχεδιασμό των αθλητικών γεγονότων και την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού να λαμβάνονται υπόψιν οι παράγοντες αυτοί, πού θα αυξήσουν την τουριστική ζήτηση με αποτέλεσμα την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

   Ο αθλητικός τουρισμός αποτελεί έναν ιδιαίτερα αναπτυσσόμενο τομέα του τουριστικού κλάδου, καθώς συσχετίζεται με αρκετά σημαντικά οφέλη όχι μόνο για όσους συμμετέχουν σε αθλητικά γεγονότα και μορφές αθλητικού τουρισμού, αλλά και για την τοπική κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η διερεύνηση των απόψεων αθλητών και φιλάθλων / τουριστών για την αθλητική ανάπτυξη στο Νομό Αχαΐας. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, διεξήχθη ποσοτική έρευνα σε δείγμα 104 ατόμων που έχουν συμμετάσχει / παρακολουθήσει κάποιο αθλητικό γεγονός στο Νομό Αχαΐας. Για την πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου, το οποίο δημιουργήθηκε εξ’ αρχής ύστερα από βιβλιογραφική ανασκόπηση. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι ο αθλητικός τουρισμός στο Νομό Αχαΐας είναι ανεπτυγμένος σε ένα αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο στις πόλεις, ενώ σε απομακρυσμένες περιοχές δεν έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό μορφές αθλητικού τουρισμού. Γενικότερα πάντως ο αθλητικός τουρισμός στο Νομό Αχαΐας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην διοργάνωση μεμονωμένων αθλητικών γεγονότων με χαρακτηριστικό παράδειγμα τους μεσογειακούς παράκτιους αγώνες που διεξήχθησαν στην πόλη της Πάτρας το 2019. Το γεγονός ότι ο αθλητικός τουρισμός δεν έχει αναπτυχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό μέχρι σήμερα, οφείλεται αφενός στην έλλειψη χρηματοδότησης προς τους φορείς της τοπικής κοινωνίας για την ανάληψη αθλητικών γεγονότων και την οργάνωση διαφόρων ειδών αθλητικού τουρισμού και αφετέρου στις περιορισμένες υπάρχουσες υποδομές. Αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται επενδύσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν τοπική κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου, όπως για παράδειγμα η δημιουργία νέων χώρων διαμονής και χώρων ψυχαγωγίας. Μελετώντας τη στάση των φιλάθλων και αθλητών / τουριστών, διαπιστώθηκε ότι το κύρος του διαγωνισμού, οι επαρκείς αθλητικές εγκαταστάσεις και η διασύνδεση του αθλητικού τουριστικού προϊόντος με το φυσικό και πολιτισμικό πλούτο της περιοχής αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τη στάση τους. Θεωρείται λοιπόν σκόπιμο κατά το σχεδιασμό των αθλητικών γεγονότων και την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού να λαμβάνονται υπόψιν οι παράγοντες αυτοί, πού θα αυξήσουν την τουριστική ζήτηση με αποτέλεσμα την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

   Ο αθλητικός τουρισμός αποτελεί έναν ιδιαίτερα αναπτυσσόμενο τομέα του τουριστικού κλάδου, καθώς συσχετίζεται με αρκετά σημαντικά οφέλη όχι μόνο για όσους συμμετέχουν σε αθλητικά γεγονότα και μορφές αθλητικού τουρισμού, αλλά και για την τοπική κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η διερεύνηση των απόψεων αθλητών και φιλάθλων / τουριστών για την αθλητική ανάπτυξη στο Νομό Αχαΐας. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, διεξήχθη ποσοτική έρευνα σε δείγμα 104 ατόμων που έχουν συμμετάσχει / παρακολουθήσει κάποιο αθλητικό γεγονός στο Νομό Αχαΐας. Για την πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου, το οποίο δημιουργήθηκε εξ’ αρχής ύστερα από βιβλιογραφική ανασκόπηση. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι ο αθλητικός τουρισμός στο Νομό Αχαΐας είναι ανεπτυγμένος σε ένα αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο στις πόλεις, ενώ σε απομακρυσμένες περιοχές δεν έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό μορφές αθλητικού τουρισμού. Γενικότερα πάντως ο αθλητικός τουρισμός στο Νομό Αχαΐας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην διοργάνωση μεμονωμένων αθλητικών γεγονότων με χαρακτηριστικό παράδειγμα τους μεσογειακούς παράκτιους αγώνες που διεξήχθησαν στην πόλη της Πάτρας το 2019. Το γεγονός ότι ο αθλητικός τουρισμός δεν έχει αναπτυχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό μέχρι σήμερα, οφείλεται αφενός στην έλλειψη χρηματοδότησης προς τους φορείς της τοπικής κοινωνίας για την ανάληψη αθλητικών γεγονότων και την οργάνωση διαφόρων ειδών αθλητικού τουρισμού και αφετέρου στις περιορισμένες υπάρχουσες υποδομές. Αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται επενδύσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν τοπική κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου, όπως για παράδειγμα η δημιουργία νέων χώρων διαμονής και χώρων ψυχαγωγίας. Μελετώντας τη στάση των φιλάθλων και αθλητών / τουριστών, διαπιστώθηκε ότι το κύρος του διαγωνισμού, οι επαρκείς αθλητικές εγκαταστάσεις και η διασύνδεση του αθλητικού τουριστικού προϊόντος με το φυσικό και πολιτισμικό πλούτο της περιοχής αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τη στάση τους. Θεωρείται λοιπόν σκόπιμο κατά το σχεδιασμό των αθλητικών γεγονότων και την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού να λαμβάνονται υπόψιν οι παράγοντες αυτοί, πού θα αυξήσουν την τουριστική ζήτηση με αποτέλεσμα την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

  • Sports tourism is a particularly developing sector of the tourism sector, as it is associated with several significant benefits not only for those who participate in sports events and forms of sports tourism, but also for local social and economic development. The purpose of this master thesis is to investigate the perceptions of athletes and fans/tourists on the sport development in the Prefecture of Achaia. To achieve the purpose of the research, a quantitative survey was conducted on a sample of 104 people who have participated/attended a sporting event in the Prefecture of Achaia. To carry out the research, a questionnaire with closed questions was used, which was created from the beginning after the stage of the bibliographic review. From the results of the research, it was established that sports tourism in the Prefecture of Achaia is developed to a fairly satisfactory level in the cities, while in remote areas forms of sports tourism have not been developed to a large extent. More generally, sports tourism in the Prefecture of Achaia is largely based on the organization of individual sporting events, with a typical example being the Mediterranean coastal games held in the city of Patras. The fact that sports tourism has not been developed to a very large extent until today is due, on the one hand, to the lack of funding for local community to undertake sports events and the organization of various types of sports tourism, and on the other hand to the limited existing infrastructure. As a result, there aren’t any investments that could contribute to the local social and economic development of the place, such as, for example, the creation of new accommodation and entertainment areas. Studying the attitude of fans and sports tourists, it was found that the prestige of the competition, the adequate sports facilities and the connection of the sports tourism product with the natural and cultural environment of the region are factors that positively influence their attitude. It is therefore considered appropriate during the planning of sports events and the development of sports tourism to take into account the factors that will increase tourism demand resulting in social and economic development.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές