Οικονομική αξιολόγηση επενδύσεων ενεργειακών έργων

Economic evaluation of renewable energy projects (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΤΟΥΒΑΛΗΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 76
 7. ΤΕΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 8. ΤΕΝΤΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΣΟΥΚΑΛΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 9. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | Οικονομική αξιολόγηση | Net Present Value | Internal Rate of Return
 10. Διαχείριση Τεχνικών Έργων / ΔΧΤ61
 11. 1
 12. 15
 13. 30
 14. Περιλαμβάνει Πίνακες
 15. Οικονομική Τεχνικών Έργων / Γεώργιος Κορρές & Αθανάσιος Χασιάκος
  • Η παρούσα εργασία διερευνά την οικονομική αξιολόγηση επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Στα πρώτα κεφάλαια παρουσιάζονται οι εθνικοί και ευρωπαϊκοί στόχοι που έχουν τεθεί για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας το έτος 2050, καθώς και η ανασκόπηση της επίτευξης των στόχων αυτών έως σήμερα. Στη συνέχεια παρουσιάζεται συνοπτικά το εθνικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τέτοιου είδους επενδύσεις, οι απαιτούμενες επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων σχετικά με το μερίδιο συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή και οι διαθέσιμοι μηχανισμοί υποστήριξης των συγκεκριμένων επενδύσεων.
   Παρουσιάζονται έπειτα οι βασικότερες μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων, οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή και στις επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η μέθοδος της καθαρής παρούσας αξίας (NPV) και η μέθοδος του εσωτερικού ρυθμού απόδοσης (IRR).
   Αναλύεται η μεθοδολογία για την εφαρμογή των μεθόδων αξιολόγησης, καθορίζονται οι απαραίτητες παραδοχές και ο τρόπος άντλησης των οικονομικών δεδομένων. Για την εφαρμογή των μεθόδων αξιολόγησης χρησιμοποιούνται τρεις υποθετικές μελέτες περιπτώσεων (case studies) των πιο διαδεδομένων τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας: ενός αιολικού σταθμού, ενός φωτοβολταϊκού σταθμού και ενός μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού.
   Τα συμπεράσματα της ανάλυσης αναδεικνύουν το φωτοβολταϊκό σταθμό, ως τη βέλτιστη επιλογή επένδυσης λόγω χαμηλού αρχικού κόστους επένδυσης και χαμηλού κόστους λειτουργίας και συντήρησης.

  • The objective of the current thesis is the economic evaluation of Renewable Energy projects. In the first parts, the National and European target plans are presented for the climate neutral target of 2050, as well as the review of the target accomplishment so far. The relative national laws for renewable energy projects, the appropriate funds for succeeding the target plan and supporting mechanisms for these investments are also presented.
   The main methods for economic evaluation are then presented: the Net Present Value (NPV) and the Internal Rate of Return (IRR), as well as the methodology, the necessary assumptions and the data inquiry. Three hypothetical case studies are examined: one Wind Farm, one solar PhotoVoltaic and one small Hydro plant.
   The analysis showed that the solar PV is the best investment option, presenting the highest NPV and highest IRR, apparently due to low total installation costs and low operation & maintenance costs.

 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές