ΜΕΤΑΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

METATOURISM AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΛΑΖΗ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 107
 7. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
 8. ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 9. Βιώσιμη ανάπτυξη, | Μετατουρισμός | Τουρισμός, Tourism | Τουριστική βιομηχανία,Tourism industry | Sustainable development
 10. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /ΔΤΕΔΕ
 11. 1
 12. 18
 13. 112
 14. Περιεχει:πίνακες,γραφήματα

  • Υπόβαθρο: Δίχως αμφιβολία, η πανδημία μετέβαλε άρδην τον τρόπο με τον οποίο ο σύγχρονος άνθρωπος ζει, εργάζεται, αλληλεπιδρά και ταξιδεύει. Παράλληλα, ανέδειξε και την αναγκαιότητα αντιμετώπισης του ιδιαίτερα σημαντικού ζητήματος της κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται μεγάλη βαρύτητα στο μετατουρισμό, λόγω των προεκτάσεων που αυτός ενδεχομένως να συνεπάγεται σε επίπεδο βιώσιμης ανάπτυξης. 

   Στόχος: Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης ήταν η διερεύνηση των στάσεων εργαζομένων στον τουριστικό τομέα για το μετατουρισμό, καθώς και η διερεύνηση της αντίληψής τους για την επίδραση αυτού στη βιώσιμη ανάπτυξη. 

   Μεθοδολογία: Η συγκεκριμένη έρευνα ήταν ποσοτική και πραγματοποιήθηκε με τη χορήγηση ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς μέσω του διαδικτύου σε ένα δείγμα 50 συμμετεχόντων. Οι μετρήσεις που χορηγήθηκαν στους συμμετέχοντες αφορούσαν στα παρακάτω: 1) μετρήσεις κοινωνικών δημογραφικών χαρακτηριστικών, 2) ένα ερωτηματολόγιο 6 ερωτήσεων για τις στάσεις έναντι του μετατουρισμού και 3) ένα ερωτηματολόγιο 6 ερωτήσεων για την αντιλαμβανόμενη επίδρασή του στη βιώσιμη ανάπτυξη. 

   Αποτελέσματα: Στη συγκεκριμένη μελέτη διαπιστώθηκαν ιδιαίτερα θετικές στάσεις από πλευράς των συμμετεχόντων όσον αφορά τον μετατουρισμό και την αντιλαμβανόμενη επίδρασή του στη βιώσιμη ανάπτυξη. Διαπιστώθηκε επίσης ότι οι φοιτητές είχαν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό πιο θετικές στάσεις σε σύγκριση με τους υπόλοιπους (p=0.015). Επιπλέον, οι Κινηματογραφιστές, Φωτογράφοι ή Σκηνογράφοι είχαν υψηλότερες τιμές σε σχέση με τους ενασχολούμενους με τα extreme sports (p=0.019). Τέλος, διαπιστώθηκε μία θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση των στάσεων για τον μετατουρισμό και τις επιδράσεις τους τη βιώσιμη ανάπτυξη (r=0.494, p=0.000). 

   Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, μέσα από τη συγκεκριμένη μελέτη καταδεικνύεται η δυνατότητα του μετατουρισμού να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη. Συνεπώς, όσοι χαράσσουν σχετικές πολιτικές στη χώρα μας οφείλουν να προωθήσουν τον μετατουρισμό στο πλαίσιο του ευρύτερου τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας, με στόχο την έμφαση και τη βιωσιμότητα της τουριστικής της βιομηχανίας. 

   Υπόβαθρο: Δίχως αμφιβολία, η πανδημία μετέβαλε άρδην τον τρόπο με τον οποίο ο σύγχρονος άνθρωπος ζει, εργάζεται, αλληλεπιδρά και ταξιδεύει. Παράλληλα, ανέδειξε και την αναγκαιότητα αντιμετώπισης του ιδιαίτερα σημαντικού ζητήματος της κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται μεγάλη βαρύτητα στο μετατουρισμό, λόγω των προεκτάσεων που αυτός ενδεχομένως να συνεπάγεται σε επίπεδο βιώσιμης ανάπτυξης. 

   Στόχος: Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης ήταν η διερεύνηση των στάσεων εργαζομένων στον τουριστικό τομέα για το μετατουρισμό, καθώς και η διερεύνηση της αντίληψής τους για την επίδραση αυτού στη βιώσιμη ανάπτυξη. 

   Μεθοδολογία: Η συγκεκριμένη έρευνα ήταν ποσοτική και πραγματοποιήθηκε με τη χορήγηση ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς μέσω του διαδικτύου σε ένα δείγμα 50 συμμετεχόντων. Οι μετρήσεις που χορηγήθηκαν στους συμμετέχοντες αφορούσαν στα παρακάτω: 1) μετρήσεις κοινωνικών δημογραφικών χαρακτηριστικών, 2) ένα ερωτηματολόγιο 6 ερωτήσεων για τις στάσεις έναντι του μετατουρισμού και 3) ένα ερωτηματολόγιο 6 ερωτήσεων για την αντιλαμβανόμενη επίδρασή του στη βιώσιμη ανάπτυξη. 

   Αποτελέσματα: Στη συγκεκριμένη μελέτη διαπιστώθηκαν ιδιαίτερα θετικές στάσεις από πλευράς των συμμετεχόντων όσον αφορά τον μετατουρισμό και την αντιλαμβανόμενη επίδρασή του στη βιώσιμη ανάπτυξη. Διαπιστώθηκε επίσης ότι οι φοιτητές είχαν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό πιο θετικές στάσεις σε σύγκριση με τους υπόλοιπους (p=0.015). Επιπλέον, οι Κινηματογραφιστές, Φωτογράφοι ή Σκηνογράφοι είχαν υψηλότερες τιμές σε σχέση με τους ενασχολούμενους με τα extreme sports (p=0.019). Τέλος, διαπιστώθηκε μία θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση των στάσεων για τον μετατουρισμό και τις επιδράσεις τους τη βιώσιμη ανάπτυξη (r=0.494, p=0.000). 

   Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, μέσα από τη συγκεκριμένη μελέτη καταδεικνύεται η δυνατότητα του μετατουρισμού να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη. Συνεπώς, όσοι χαράσσουν σχετικές πολιτικές στη χώρα μας οφείλουν να προωθήσουν τον μετατουρισμό στο πλαίσιο του ευρύτερου τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας, με στόχο την έμφαση και τη βιωσιμότητα της τουριστικής της βιομηχανίας. 

   Υπόβαθρο: Δίχως αμφιβολία, η πανδημία μετέβαλε άρδην τον τρόπο με τον οποίο ο σύγχρονος άνθρωπος ζει, εργάζεται, αλληλεπιδρά και ταξιδεύει. Παράλληλα, ανέδειξε και την αναγκαιότητα αντιμετώπισης του ιδιαίτερα σημαντικού ζητήματος της κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται μεγάλη βαρύτητα στο μετατουρισμό, λόγω των προεκτάσεων που αυτός ενδεχομένως να συνεπάγεται σε επίπεδο βιώσιμης ανάπτυξης. 

   Στόχος: Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης ήταν η διερεύνηση των στάσεων εργαζομένων στον τουριστικό τομέα για το μετατουρισμό, καθώς και η διερεύνηση της αντίληψής τους για την επίδραση αυτού στη βιώσιμη ανάπτυξη. 

   Μεθοδολογία: Η συγκεκριμένη έρευνα ήταν ποσοτική και πραγματοποιήθηκε με τη χορήγηση ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς μέσω του διαδικτύου σε ένα δείγμα 50 συμμετεχόντων. Οι μετρήσεις που χορηγήθηκαν στους συμμετέχοντες αφορούσαν στα παρακάτω: 1) μετρήσεις κοινωνικών δημογραφικών χαρακτηριστικών, 2) ένα ερωτηματολόγιο 6 ερωτήσεων για τις στάσεις έναντι του μετατουρισμού και 3) ένα ερωτηματολόγιο 6 ερωτήσεων για την αντιλαμβανόμενη επίδρασή του στη βιώσιμη ανάπτυξη. 

   Αποτελέσματα: Στη συγκεκριμένη μελέτη διαπιστώθηκαν ιδιαίτερα θετικές στάσεις από πλευράς των συμμετεχόντων όσον αφορά τον μετατουρισμό και την αντιλαμβανόμενη επίδρασή του στη βιώσιμη ανάπτυξη. Διαπιστώθηκε επίσης ότι οι φοιτητές είχαν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό πιο θετικές στάσεις σε σύγκριση με τους υπόλοιπους (p=0.015). Επιπλέον, οι Κινηματογραφιστές, Φωτογράφοι ή Σκηνογράφοι είχαν υψηλότερες τιμές σε σχέση με τους ενασχολούμενους με τα extreme sports (p=0.019). Τέλος, διαπιστώθηκε μία θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση των στάσεων για τον μετατουρισμό και τις επιδράσεις τους τη βιώσιμη ανάπτυξη (r=0.494, p=0.000). 

   Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, μέσα από τη συγκεκριμένη μελέτη καταδεικνύεται η δυνατότητα του μετατουρισμού να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη. Συνεπώς, όσοι χαράσσουν σχετικές πολιτικές στη χώρα μας οφείλουν να προωθήσουν τον μετατουρισμό στο πλαίσιο του ευρύτερου τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας, με στόχο την έμφαση και τη βιωσιμότητα της τουριστικής της βιομηχανίας. 

   Υπόβαθρο: Δίχως αμφιβολία, η πανδημία μετέβαλε άρδην τον τρόπο με τον οποίο ο σύγχρονος άνθρωπος ζει, εργάζεται, αλληλεπιδρά και ταξιδεύει. Παράλληλα, ανέδειξε και την αναγκαιότητα αντιμετώπισης του ιδιαίτερα σημαντικού ζητήματος της κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται μεγάλη βαρύτητα στο μετατουρισμό, λόγω των προεκτάσεων που αυτός ενδεχομένως να συνεπάγεται σε επίπεδο βιώσιμης ανάπτυξης. 

   Στόχος: Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης ήταν η διερεύνηση των στάσεων εργαζομένων στον τουριστικό τομέα για το μετατουρισμό, καθώς και η διερεύνηση της αντίληψής τους για την επίδραση αυτού στη βιώσιμη ανάπτυξη. 

   Μεθοδολογία: Η συγκεκριμένη έρευνα ήταν ποσοτική και πραγματοποιήθηκε με τη χορήγηση ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς μέσω του διαδικτύου σε ένα δείγμα 50 συμμετεχόντων. Οι μετρήσεις που χορηγήθηκαν στους συμμετέχοντες αφορούσαν στα παρακάτω: 1) μετρήσεις κοινωνικών δημογραφικών χαρακτηριστικών, 2) ένα ερωτηματολόγιο 6 ερωτήσεων για τις στάσεις έναντι του μετατουρισμού και 3) ένα ερωτηματολόγιο 6 ερωτήσεων για την αντιλαμβανόμενη επίδρασή του στη βιώσιμη ανάπτυξη. 

   Αποτελέσματα: Στη συγκεκριμένη μελέτη διαπιστώθηκαν ιδιαίτερα θετικές στάσεις από πλευράς των συμμετεχόντων όσον αφορά τον μετατουρισμό και την αντιλαμβανόμενη επίδρασή του στη βιώσιμη ανάπτυξη. Διαπιστώθηκε επίσης ότι οι φοιτητές είχαν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό πιο θετικές στάσεις σε σύγκριση με τους υπόλοιπους (p=0.015). Επιπλέον, οι Κινηματογραφιστές, Φωτογράφοι ή Σκηνογράφοι είχαν υψηλότερες τιμές σε σχέση με τους ενασχολούμενους με τα extreme sports (p=0.019). Τέλος, διαπιστώθηκε μία θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση των στάσεων για τον μετατουρισμό και τις επιδράσεις τους τη βιώσιμη ανάπτυξη (r=0.494, p=0.000). 

   Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, μέσα από τη συγκεκριμένη μελέτη καταδεικνύεται η δυνατότητα του μετατουρισμού να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη. Συνεπώς, όσοι χαράσσουν σχετικές πολιτικές στη χώρα μας οφείλουν να προωθήσουν τον μετατουρισμό στο πλαίσιο του ευρύτερου τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας, με στόχο την έμφαση και τη βιωσιμότητα της τουριστικής της βιομηχανίας. 

  • Background: Without a doubt, the pandemic has radically changed the way we live, work, interact and travel. It has also highlighted the need to address the particularly important issue of climate change. In this context, a great deal of attention is being given to the issue of metatourism, given the proposals it may entail in terms of sustainable development. 

   Aim: The aim of this study was to investigate the attitudes of employees in the tourism sector towards post-tourism and to explore their perception of its impact on sustainable development. 

   Methodology: This study was quantitative and was conducted by administering self-report questionnaires via the internet to a sample of 50 participants. The measures administered to the participants were: 1) measures of social demographic characteristics, 2) a 6-question questionnaire on attitudes towards metatourism and 3) a 6-question questionnaire on its perceived impact on sustainable development. 

   Results: This study found highly positive attitudes on the part of the participants towards metatourism and its perceived impact on sustainable development. It was also found that students had statistically significantly more positive attitudes compared to others (p=0.015). Furthermore, Filmmakers, Photographers or Scenographers had higher values compared to those involved in extreme sports (p=0.019). Finally, a positive and statistically significant correlation was found between attitudes towards metatourism and its impact on sustainable development (r=0.494, p=0.000). 

   Conclusions: In conclusion, through this study, the potential of metatourism to contribute to sustainable development is demonstrated. Therefore, those who make relevant policies in our country should promote metatourism in the context of the wider tourism product of Greece, with the aim of emphasizing and promoting the sustainability of its tourism industry. 

   Background: Without a doubt, the pandemic has radically changed the way we live, work, interact and travel. It has also highlighted the need to address the particularly important issue of climate change. In this context, a great deal of attention is being given to the issue of metatourism, given the proposals it may entail in terms of sustainable development. 

   Aim: The aim of this study was to investigate the attitudes of employees in the tourism sector towards post-tourism and to explore their perception of its impact on sustainable development. 

   Methodology: This study was quantitative and was conducted by administering self-report questionnaires via the internet to a sample of 50 participants. The measures administered to the participants were: 1) measures of social demographic characteristics, 2) a 6-question questionnaire on attitudes towards metatourism and 3) a 6-question questionnaire on its perceived impact on sustainable development. 

   Results: This study found highly positive attitudes on the part of the participants towards metatourism and its perceived impact on sustainable development. It was also found that students had statistically significantly more positive attitudes compared to others (p=0.015). Furthermore, Filmmakers, Photographers or Scenographers had higher values compared to those involved in extreme sports (p=0.019). Finally, a positive and statistically significant correlation was found between attitudes towards metatourism and its impact on sustainable development (r=0.494, p=0.000). 

   Conclusions: In conclusion, through this study, the potential of metatourism to contribute to sustainable development is demonstrated. Therefore, those who make relevant policies in our country should promote metatourism in the context of the wider tourism product of Greece, with the aim of emphasizing and promoting the sustainability of its tourism industry. 

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές