Μεγάλοι Επιχειρηματικοί Όμιλοι που δραστηριοποιούνται σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα και οι πιστοδοτήσεις τους

Large Corporate Groups Operating in Renewable Energy Sources Sector in Greece and their credit lines (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΘΗΝΑ ΗΛΙΑΔΗ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 69
 7. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 8. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
 9. ΑΠΕ, Μεγάλοι Όμιλοι, Ομολογιακά Δάνεια, Πράσινη Μετάβαση, Ελλάδα
 10. ΜΕΣΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΤΡΑ60
 11. 1
 12. 9
 13. 6
 14. Περιλαμβάνονται: Πίνακες, Διαγράμματα, Σχήματα
  • Στον απόηχο της πανδημίας covid-19 η Ευρώπη έζησε μία άνευ προηγουμένου ενεργειακή κρίση λόγω της αλματώδους αύξησης των τιμών ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά εξαιτίας της αυξημένης ενεργειακής ζήτησης. Οι αυξήσεις αυτές οδήγησαν σε ραγδαία αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας στα νοικοκυριά καθιστώντας αδύνατο να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις από τα τιμολόγια οικιακής ηλεκτρικής ενέργειας. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την πολιτική της Ρωσίας το 2022 και την αναστολή της προμήθειας φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές αγορές, έδειξαν σαφέστατα την ανάγκη της Ευρώπης για ενεργειακή απεξάρτηση από συμβατικά καύσιμα και τη στροφή στην ευρεία χρήση επενδύσεων ΑΠΕ με παραγωγή στην Ευρώπη εξασφαλίζοντας παράλληλα μείωση του ενεργειακού κόστους. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις τριών οικονομικών χρήσεων 2017, 2019 και 2021 θυγατρικών εταιρειών πέντε Μεγάλων Ομίλων και Επιχειρήσεων στην Ελλάδα που δραστηριοποιούνται μόνο σε ΑΠΕ (αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα) συνοδευόμενες από τις εκθέσεις των Διοικητικών Συμβουλίων προς τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων τους μαζί με τα σχετικά σημειώματα των οικονομικών αποτελεσμάτων εξήχθησαν τα εξής συμπεράσματα: α) υπάρχει στρατηγικό ενδιαφέρον των Μεγάλων Ομίλων για επενδύσεις σε ΑΠΕ και σημαντική αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος τους  στη χώρα β) ο κύκλος εργασιών τους δεν παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις εφόσον τα πάρκα είναι σε λειτουργία εκμεταλλευόμενα το πλούσιο ηλιακό και αιολικό δυναμικό της χώρας γ) εφόσον τα πάρκα λειτουργούν και παράγονται έσοδα, οι εταιρείες αυτές παρουσιάζουν μεγάλα περιθώρια κέρδους και ικανοποιητικούς δείκτες αποδοτικότητας δ) διαδοχικές οικονομικές χρήσεις που κλείνουν ζημιογόνα δείχνουν με σαφήνεια την πολυπλοκότητα της αδειοδοτικής διαδικασίας που δεν επέτρεπε την ολοκλήρωση της κατασκευής των πάρκων και μέχρι πρόσφατα αποτελούσε τροχοπέδη για τις επενδύσεις ΑΠΕ στη χώρα μας ε) στη μεγάλη πλειοψηφία τους οι επενδύσεις ΑΠΕ χρήζουν ανάγκης ξένων τραπεζικών κεφαλαίων μέσω τραπεζικού δανεισμού. Στην ανάγκη αυτή των Μεγάλων Ομίλων ανταποκρίνονται τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα με τη χορήγηση μακροπρόθεσμων ομολογιακών δανείων σε διμερή ή κοινοπρακτική βάση. Στην εργασία αυτή μελετήθηκαν δανειακές συμβάσεις ομολογιακών δανείων που υπογράφηκαν μεταξύ Μεγάλων Ομίλων και μιας εκ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών για τη χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα γενικά στοιχεία των συμβάσεων, το βασικό επενδυτικό τους σχήμα, οι παρεχόμενες εξασφαλίσεις, οι προϋποθέσεις εκταμίευσης, οι θετικές και αρνητικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται και η τήρηση των ζητούμενων χρηματοοικονομικών δεικτών καθώς και τα γεγονότα καταγγελίας/αθέτησης. Σύμφωνα με το δημοσιευμένο το 2019 Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) η Ελλάδα έχει θέσει μεγαλόπνοους στόχους για την ενεργειακή πράσινη μετάβαση της χώρας, ξεπερνώντας τους ευρωπαϊκούς στόχους,  με υπερδιπλασιασμό της εγχώριας εγκατεστημένης ισχύος σε ΑΠΕ έως το 2030 και ευρεία χρήση των ΑΠΕ τουλάχιστον σε ποσοστό 60% όσον αφορά την ακαθάριστη τελική κατανάλωση ηλεκτροπαραγωγής. Οι Μεγάλοι Όμιλοι της χώρας φαίνεται ότι ανταποκρίνονται στις εθνικές και ευρωπαϊκές επιταγές για καθαρή και οικονομικά προσιτή ενέργεια καθώς και για εξασφάλιση ενεργειακής αυτονομίας και επάρκειας με μεγάλες επενδύσεις σε ΑΠΕ και νέες τεχνολογίες αυτών τα επόμενα χρόνια.

  • In the aftermath of the pandemic covid 19 Europe experienced un unprecedented energy crisis due to the surge in energy prices on the wholesale market as a result of increased energy demand. These increases have led to a rapid rise in electricity prices for households, making it impossible for them to meet their financial obligations under household electricity tariffs. This fact combined with Russia’s 2022 policy and the suspension of gas supplies to European markets, has clearly demonstrated Europe’s need for energy decoupling from conventional fuels and a shift to the widespread use of renewable energy investments with production in Europe while ensuring a reduction in energy costs. Using data from the published financial statements of three financial years 2017, 2019 and 2021 of subsidiaries of five Large Corporate Groups and companies in Greece operating only in RES (wind and photovoltaic parks) accompanied by the reports of the Boards of Directors to the General Meetings of  Shareholders together with the relevant notes of the financial results, the following conclusions were drawn: a) there is a strategic interest of the Large Corporate Groups for investments in RES and a significant increase in their installed capacity in the country b) their turnover does not show large fluctuations since the parks are in operation exploiting the rich solar and wind potential of the country c) since the parks are operating and generating revenues, these companies have high profit margins and satisfactory profitability ratios d) successive financial years that close with losses clearly show the complexity of the licensing process that did not allow the completion of the construction of the parks and until recently constituted an obstacle for RES investments in our country e) the vast majority of RES investments require foreign bank capital through bank loans. Greek banking institutions respond to this need of the Large Corporate Groups by granting long-term bond loans on a bilateral or syndicated basis. In this paper, bond loan contracts signed between Large Corporate Groups and one of the four systemic banks for the financing of RES projects were studied. The general elements of the contracts, their basic investment scheme, the securities provided, the disbursement conditions, the positive and negative presentations assumed and the compliance with the required financial ratios as well as the default events were presented. According to the National Energy and Climate Plan (NECP) published in 2019, Greece has set ambitious targets for thw country’s green energy transition, exceeding European targets, with more than doubling of domestic installed capacity in RES by 2030 and widespread use of RES at least 60% of gross final electricity consumption. The country’s Large Corporate Groups seem to be responding to national and European demands for clean and affordable energy as well as for ensuring energy autonomy and sufficiency with large investments in RES and new RES technologies in the coming years.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές