Η εξέλιξη του αριθμού των Τραπεζικών Υπαλλήλων και καταστημάτων μετά την οικονομική κρίση. Οι συνέπειες και οι προοπτικές της. Η περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΖΑΣ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 74
 7. Κουναδέας, Θεόδωρος
 8. Κουναδέας, Θεόδωρος | Αγγελοπουλος, Ελευθέριος
 9. Τραπεζικοί υπάλληλοι | Τραπεζικά καταστήματα | Κρίση
 10. Τραπεζική
 11. 36
  • Η πρόσφατη οικονομική κρίση είχε σοβαρές επιπτώσεις στο σύνολο των επιχειρήσεων και των εργαζομένων της χώρας μας. Ένας τομέας που επλήγη σοβαρά ήταν ο Τραπεζικός,  ο οποίος εν πολλοίς συνεχίζει να υφίσταται τις επιπτώσεις. Οι προσπάθειες διάσωσης των Τραπεζικών Ιδρυμάτων περιελάμβαναν ανακεφαλαιοποιήσεις με την συνδρομή του Κράτους αλλά και δραστική μείωση των υποκαταστημάτων και των υπαλλήλων τους, στα πλαίσια της μείωσης του λειτουργικού τους κόστους. Τα έσοδα από τόκους υπέστησαν σημαντικές μειώσεις, τα "κόκκινα" δάνεια αυξήθηκαν σε απαγορευτικά, για την λειτουργία των Τραπεζών, ύψη και η περιστολή των δαπανών ήταν μονόδρομος. Επίσης η ανάπτυξη της τεχνολογίας έδωσε την δυνατότητα στους πελα΄τες να εκτελούν τραπεζικές εργασίες από τον χώρο τους καθιστώντας μειωμένη την ανάγκη ύπαρξης σημαντικού αριθμού υπαλλήλων. Εν συνεχεία η εμφάνιση της πανδημίας ουσιαστικά επέβαλε την χρήση της ψηφιακής τραπεζικής στον μέγιστο αριθμό των συναλλαγών, επιφέροντας διείσδυση η οποία υπό κανονικές συνθήκες θα απαιτούσε πολλαπλάσιο χρονικό διάστημα για να επιτευχθεί. Όλα τα ανωτέρω οδήγησαν σε βίαιη διόρθωση της, έως τότε, έντονα αναπτυξιακής πορείας του Τραπεζικού κλάδου στην χώρα μας περιορίζοντας τις απαιτούμενες θέσεις εργασίες αλλά και αλλάζοντας τον χαρακτήρα του επαγγέλματος του Τραπεζικού υπαλλήλου.

  • The recent economic crisis had serious effects on all businesses and workers in our country. One sector that was seriously affected was Banking, which to a large extent continues to suffer the effects. The efforts to save the Banking Institutions included recapitalizations with the assistance of the State but also a drastic reduction of branches and their employees, in the context of reducing their operating costs. Interest income suffered significant reductions, "red" loans increased to prohibitive, for the operation of the Banks, heights and the reduction of expenses was a one-way street. Also, the development of technology has enabled customers to perform banking operations from their premises, reducing the need for a significant number of employees. Subsequently, the emergence of the pandemic essentially forced the use of digital banking to the maximum number of transactions, bringing penetration which under normal conditions would require a multiple time period to achieve. All of the above led to a violent correction of the, until then, strong development course of the Banking sector in our country, limiting the required job positions and also changing the nature of the profession of the Bank employee.

 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές