«΄Η ανάγκη χρηματοδότησης του Δημόσιου Τομέα (ΟΤΑ Α’ –Β’ Βαθμού – Δημοτικές Επιχειρήσεις ) για έργα υποδομής»

''The need for Public Sector Financing (Local Self-Government Organizations A' - B' degree - Municipal Enterprises) for infrastructure projects'' (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΟΥ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 135
 7. ΠΑΠΑΔΑΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
 8. ΠΑΠΑΔΑΜΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΨΥΛΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ
 9. Τραπεζική Χρηματοδότηση | Ευρωπαϊκά Κονδύλια | ΔΕΥΑ : Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης | ΕΣΠΑ: Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης | Κ.Α.Π.: Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι | ΟΤΑ :Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης | ΠΔΕ : Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
 10. Τραπεζική
 11. 1
 12. 36
 13. 3
 14. ΠΙΝΑΚΕΣ,ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ,ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
  • Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε για να εξεταστεί η ανάγκη χρηματοδότησης του Δημόσιου Τομέα (ΟΤΑ Α’ –Β’ Βαθμού – Δημοτικές Επιχειρήσεις ) για έργα υποδομής. Αναλύθηκε το νομικό υπόβαθρο, οι προσφερόμενες επιλογές μέσα από Ευρωπαϊκά και Εθνικά κονδύλια και πραγματοποιήθηκε έρευνα για την απάντηση πέντε ερευνητικών ερωτημάτων. Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε την επιβεβαίωση της ανάγκης χρηματοδότησης των ΟΤΑ και ΔΕΥΑ. Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αφορά τη διαβάθμιση προτεραιοτήτων και τα κριτήρια επιλογής για την εκτέλεση των έργων υποδομής. Το τρίτο κομμάτι της έρευνας εξετάζει τον αντίκτυπο που δημιουργεί η εκτέλεση των έργων στους πολίτες ψηφοφόρους και στους εκπροσώπους της Διοίκησης. Ο χρόνος υλοποίησης των έργων σε σχέση με την πολύ μεγάλη επιρροή στην εικόνα των τοπικών εκπροσώπων αποδεικνύει την ύπαρξη συσχέτισης. Το τέταρτο ερευνητικό θέμα αφορά τη στάση των Τραπεζικών Ιδρυμάτων απέναντι στα αιτήματα που τους θέτουν οι φορείς του Δημοσίου για δανεισμό. Επί της ουσίας παρατηρείται μία άρνηση των ιδρυμάτων απέναντι στα αιτήματα των ΟΤΑ για χρηματοδότηση. Τα κριτήρια για τη χορήγηση λειτουργούν αποθαρρυντικά στους υποψήφιους φορείς. Το πέμπτο ερευνητικό ερώτημα παρατηρεί τη στάση των δικαιούχων δανειοληπτών απέναντι στις διαδικασίες επιλογής χρηματοδότησης για την εκτέλεση των έργων υποδομής. Σε αυτό το κομμάτι ελέγχεται αρχικά η δυνατότητα επιλογής φορέα χρηματοδότησης και εξετάζονται οι παράγοντες που μπορεί να λειτουργήσουν θετικά ή αρνητικά για την επιλογή του πιστωτικού ιδρύματος. Οι εξασφαλίσεις, το ύψος του επιτοκίου, η συγκέντρωση του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η ταχύτητα εκταμίευσης αποτελούν παράγοντες προδιάθεσης για την επιλογή Τραπεζικού Ιδρύματος. Η έρευνα ολοκληρώθηκε με επιλογή ποιοτικών μεταβλητών με τη χρήση των εργαλείων της περιγραφικής στατιστικής και τα αποτελέσματά της αποδόθηκαν σε πίνακες συχνοτήτων και ποσοστών επί τοις εκατό.

  • This work was carried out to examine the need for financing of the Local Government Organization (OTA A'-B' grade - Municipal water supply and sewerage Companies DEYA) for infrastructure projects. The legal background, the options offered through European and National funds were analyzed and research was carried out to answer five research questions. The first research question concerned the confirmation of the need for funding of OTAs and DEYAs. The second research question concerns the ranking of priorities and the selection criteria for the execution of infrastructure projects. The third part of the research examines the impact created by the execution of the projects on the citizen voters and the representatives of the Administration. The time of implementation of the projects in relation to the very large influence on the image of the local representatives proves the existence of a correlation. The fourth research topic concerns the attitude of the Banking Institutions towards the requests made by the State bodies for lending. In essence, there is a refusal of the institutions towards the requests of the OTAs for funding. The criteria for the grant act as a disincentive to the prospective agencies. The fifth research question observes the attitude of eligible borrowers towards the financing selection procedures for the execution of infrastructure projects. In this part, the possibility of choosing a funding agency is initially checked and the factors that can work positively or negatively for the choice of the credit institution are examined. The collateral, the interest rate, the collection of the file with the required supporting documents and the speed of disbursement are predisposing factors for choosing a Banking Institution. The survey was completed by selecting qualitative variables using the tools of descriptive statistics and its results were presented in tables of frequencies and percentages.

 15. Hellenic Open University
 16. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.