Η ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και ανάπτυξη ως παράγοντας ενίσχυσης της ελκυστικότητας των ξενοδοχείων ως εργοδότες

Human resource training and development as a factor enhancing hotels’ attractiveness as employers (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΘΑΛΕΙΑ ΜΑΥΡΕΛΗ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 108
 7. ΔΗΜΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ
 8. ΔΗΜΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 9. Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και ανάπτυξη, ανθρώπινο δυναμικό, ξενοδοχεία, επωνυμία εργοδότη
 10. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 11. 1
 12. 15
 13. 97
 14. Κατάλογος Εικόνων / Σχημάτων / Πινάκων
  • Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κρίσιμη παράμετρο επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και βιώσιμης ανάπτυξης. Ωστόσο τα ξενοδοχεία συχνά δεν είναι ελκυστικοί εργοδότες με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται ελλείψεις σε προσωπικό και μεγάλα ποσοστά αποχωρήσεων από το κλάδο. Τα ξενοδοχεία χρειάζεται να γίνουν ελκυστικοί εργοδότες για να προσελκύσουν και να διατηρήσουν κατάλληλους εργαζομένους και ταλέντα. Ένας τρόπος να το πετύχουν αυτό είναι μέσα από την υλοποίηση προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης και ανάπτυξης τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της εργασιακής αποδοτικότητας και ικανοποίησης.

   Η παρούσα διπλωματική εργασία ερευνά το κατά πόσο η εφαρμογή προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης και ανάπτυξης  επηρεάζει θετικά την επωνυμία εργοδότη και άρα αν θα μπορούσε να αποτελέσει παράγοντα ενίσχυσης της ελκυστικότητας των ξενοδοχείων ως εργοδότες. Συγκεκριμένα διερευνά τις αντιλήψεις των εργαζομένων στα ξενοδοχεία σχετικά με τα πλεονεκτήματα των προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης και ανάπτυξης και τα κίνητρα της συμμετοχής τους σε αυτά. Επίσης εξετάζει το κατά πόσο οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι επηρεάζεται η ελκυστικότητα ενός εργοδότη από την παροχή των προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι οι εργαζόμενοι έχουν θετική άποψη για τα πλεονεκτήματα των προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης και ανάπτυξης και συνδέουν τα κίνητρα συμμετοχής σε αυτά με την ελκυστικότητα του εργοδότη.

  • Human resources are a crucial parameter for hotel companies in achieving competitive advantage and sustainable development. However, hotels are often unattractive employers resulting in staff shortages and high turnover rates. Hotels need to become attractive employers to attract and retain qualified and talented employees. One way to achieve this is through the implementation of in- company training and development programs which can contribute to enhancing work efficiency and satisfaction. 

   This thesis investigates whether the implementation of in- company training and development programs positively affects the employer brand and therefore whether it could be a factor enhancing the attractiveness of hotels as employers. In particular, the thesis investigates the perceptions of hotel employees regarding the advantages of in-company training and development programs and the motivation for their participation in such programs. It also examines whether employees believe that an employer's attractiveness is affected by the provision of in-company training and development programs. The results of the survey showed that employees have a positive view regarding the importance and the effect of in-company training and development programs and moreover they seem to link motivation to participate in such programs to employer attractiveness.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές