Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής για Περιβάλλοντα Υψηλών Απαιτήσεων.

Designing and implementing a web application for high demand environments. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 30 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 59
 7. Σαλής, Αναστάσιος
 8. Σαλής, Αναστάσιος | Κοζανίδης, Ελευθέριος | Καμπάση, Αικατερίνη
 9. Angular | Typescript | Horizontal Clustering | Vertical Clustering | ASP.NET Core, | Nginx | Docker | Maria DB. | Load Balancing
 10. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα / Σύγχρονες μέθοδοι προγραμματισμού - Εξειδικεύσεις Τεχνολογίας Λογισμικού / ΠΛΣ60
 11. 1
 12. 1
 13. 1
 14. Περιλαμβάνει: Πίνακες, Διαγράμματα, Εικόνες
 15. Καρύδης Ιωάννης, Σιούτας Σπυρίδων, Τζήμας Ιωάννης (2015). Σύγχρονες Μέθοδοι Προγραμματισμού.
  • Τα τελευταία χρόνια με την ραγδαία πρόοδο της τεχνολογίας έχουμε οδηγηθεί στην ψηφιοποίηση της πλειοψηφίας των δημόσιων αλλά και ιδιωτικών υπηρεσιών. Γεγονός, το οποίο με τη σειρά του οδήγησε στην κατακόρυφη αύξηση διαδικτυακών εφαρμογών  για την κάλυψη των εν λόγω αναγκών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών, όπως και οι διάφορες κρατικές πλατφόρμες, όπως ήταν οι πλατφόρμες ραντεβού για εμβολιασμούς, vouchers κ.τ.λ. Την ίδια στιγμή λόγω της αναμενόμενης υψηλής και ταυτόχρονης χρήσης των εφαρμογών αυτών, είναι φανερή η ανάγκη για διαχείριση των υψηλών φορτίων ζήτησης. Έτσι λοιπόν, μια πληθώρα από τεχνολογίες και εργαλεία δημιουργούνται ή εξελίσσονται με σκοπό την διευκόλυνση υλοποίησης διαδικτυακών εφαρμογών αλλά και τρόπων εξισορρόπησης υψηλών φορτίων και ζήτησης.

   Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία συνεπώς αναλώνεται στη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης μιας διαδικτυακής εφαρμογής η οποία θα προσπαθεί να μοιάζει, όσο το δυνατόν περισσότερο είναι εφικτό με μία τέτοια εφαρμογή του πραγματικού κόσμου. Σκοπός της είναι η μελέτη και η εμβάθυνση με τεχνολογίες προσανατολισμένες στο Web Development, σχεσιακές βάσεις δεδομένων αλλά και τεχνολογιών για κατασκευή Proxies και Load Balancers.

   Πιο συγκεκριμένα η εφαρμογή προς υλοποίηση θα πρόκειται για μια προσομοίωση κρατικής πλατφόρμας, στην οποία ο χρήστης θα μπορεί να κάνει εγγραφή και να καταθέτει του μηνιαίους λογαριασμούς ενέργειας για τους οποίους θα εκδίδεται και ένα ποσό προς επιστροφή. Θα υπάρχει η δυνατότητα ανασκόπησης του ιστορικού των αιτήσεων, αλλά και λειτουργικότητα διαχειριστή για έγκριση ή απόρριψη αυτών.

   Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν, για το frontend τμήμα της εφαρμογής είναι η γλώσσα προγραμματισμού typescript και το framework Angular. Για το API, C# και ASP.NET Core, για τη βάση δεδομένων MariaDB και για τον Load Balancer, Nginx. Επίσης χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία Docker για την βελτιστοποίηση της ικανότητας της εφαρμογής να εγκατασταθεί σε διάφορα περιβάλλοντα.

  • In recent years, with the rapid progress of technology, we have been led to the digitization of the majority of public and private services. This, in turn, has led to a vertical increase in web applications to meet these needs. Examples include citizen service platforms, as well as various government platforms such as vaccination appointment platforms, vouchers, etc. At the same time, due to the expected high and simultaneous usage of these applications, there is a clear need for managing high demand loads. As a result, a plethora of technologies and tools are being created or evolved to facilitate the implementation of web applications and balance high loads and demand.

   Therefore, this specific thesis focuses on the design and implementation process of a web application that attempts to resemble, as closely as possible, a real-world application. Its purpose is to study and delve into technologies oriented towards web development, relational databases, as well as technologies for building proxies and load balancers.

   More specifically, the application to be implemented will be a simulation of a government platform where users can register and submit their monthly energy bills for which a refund amount will be issued. There will be the ability to review the history of requests, as well as administrator functionality for approving or rejecting them.

   The technologies used for the frontend part of the application are the TypeScript programming language and the Angular framework. For the API, C# and ASP.NET Core are used, MariaDB for the database, and Nginx for the load balancer. Additionally, the Docker technology was used to optimize the application's ability to be installed in various environments.

 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές