Εικαστικός Φωτισμός και Δημόσιος Χώρος: μια καλλιτεχνική φωτιστική εγκατάσταση στην πόλη του Αργυροκάστρου

Artistic Lighting and Public Space: an artistic lighting installation in the city of Argjirokastro (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΙΤΣΟΥ
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 117
 7. ΣΚΑΛΚΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ
 8. Ντόβρος, Βασίλειος
 9. τεχνητός φωτισμός/ artificial lighting, | lighting festival | Light art | δημόσιος χώρος
 10. Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού.
 11. 1
 12. 19
 13. 42
  • Το φως με την φυσική του υπόσταση γίνεται μέσο καλλιτεχνικής δημιουργίας στις
   αρχές του 20 ο αιώνα. Η τέχνη αρχίζει να εγκαταλείπει την προσκόλληση της στις
   παραδοσιακές πρακτικές της αναπαράστασης εντάσσοντας την τέταρτη διάσταση του
   χρόνου στα έργα. Η εκβιομηχάνιση των ευρωπαικών πόλεων και η ανάπτυξη της
   τεχνολογίας οδήγησε στην χρήση τεχνητών πηγών φωτισμού στα εικαστικά έργα. Το
   πέρασμα από την κινητική τέχνη στην τέχνη του “Light Art” οδήγησε στην γένεση
   καλλιτεχνικών κινημάτων με κύριο εκφραστικό μέσο το πραγματικό φως και τις
   φυσικές του ιδιότητές. Τα έργα δημιούργησαν περιβάλλοντα τα οποία δίχαζαν την
   ανθρώπινη αντίληψή του τρισδιάστατου χώρου.
   Το φως ως φυσική υπόσταση έχει άμεση σχέση με τις λειτουργίες και τις συμπεριφορές
   του ανθρωπίνου οργανισμού. Για την αποσαφήνιση του ρόλου του φωτός στη
   ανθρώπινη ψυχολογία, έχουν διεξαχθεί έρευνες με σκοπό την κατανόηση των
   επιπτώσεων που επιφέρει τόσο στην αντίληψη όσο και στην λήψη αποφάσεων. Η
   χειραγώγηση των ανθρώπινων συναισθημάτων με την χρήση του φωτός παρατηρείται
   έντονα στον θεατρικό φωτισμό, σκοπός του οποίου είναι η δημιουργία ατμόσφαιρας
   και η μεταφορά συναισθημάτων στο κοινό. Τo φως κατέχει συμβολικό ρολό, καθώς σε
   σημαντικά ιστορικά και θρησκευτικά γεγονότα που λάμβαναν μέρος στον δημόσιο
   χώρο χρησιμοποιούσαν το τεχνητό φως ως μέσο ανάδειξης των εορταστικών
   εκδηλώσεων.
   Στον 21ο αιώνα η χρήση του εικαστικού φωτισμού στο δημόσιο χώρο έχει επιφέρει
   μεγάλες αλλαγές τόσο στην εικόνα της νυχτερινής πόλης όσο και στην πολιτιστική
   ανάπτυξη των περιoχών που τον φιλοξενούν. Η διεξαγωγή οργανωμένων φεστιβάλ και
   η δημιουργία φωτιστικών εγκαταστάσεων στον δημόσιο χώρο έχει επιφέρει θετικά
   αποτελέσματα στην οικονομική ανάπτυξη και στην προβολή της πολιτισμικής
   κληρονομίας των πόλεων που διοργανώνουν τις ενέργειες αυτές. Ακολούθως, γίνεται
   πρόταση για τη δημιουργία φωτιστικής εγκατάστασης στην πόλη του Αργυροκάστρου.
   Με την χρήση εικαστικού φωτισμού γίνεται προσπάθεια για την επανένταξη
   παραμελημένων περιοχών στον αστικό ιστό καθώς και την προβολή της πολιτιστικής
   της ταυτότητας. Σημείο έμπνευσης για την θεματολογία της εγκατάστασης αποτέλεσε ο τοπικός μύθος της περιοχής. Η σύνδεση με την ιστορικότητα του μέρους που
   τοποθετείται αποσκοπεί στην δημιουργία σημείου αναφοράς για την πόλη
   προτείνοντας μια διαφορετική προσέγγιση φωτισμού προβάλλοντας την τοπική
   κουλτούρα της περιοχής.

  • At the beginning of the 20th century, light, with its inherent nature, becomes a tool for
   artistic creation. Art is abandoning its adherence to traditional practices of re-enactment
   and incorporating the fourth dimension of time into its pieces of art. The
   industrialisation of European cities and the evolution of technology led to the use of
   technical illumination resources in visual artworks. The transition from kinetic art to
   the movement of 'Light Art' resulted in the emergence of art movements whose primary
   means of expression were actual light and its inherent properties. The artworks created
   environments that divided the human perception of space into three dimensions. Light
   has a direct relationship with the functions and behaviors of individuals due to its
   inherent nature. Numerous studies on the effects of light on human perception and
   decision-making have been conducted for the purpose of elucidating the role of light in
   human psychology. Light plays a symbolic role since in many historical and religious
   events that took place in public locations, technical light was used to highlight the
   celebratory events. In the 21st century, the use of visual lighting in public places
   contributed to significant changes to the night city and the cultural evolution of those
   regions. The organisation of festivals and the development of lighting infrastructure
   contributed positively to the economic growth and prominence of the cultural heritage
   of the locations that organised these festivals. Furthermore, the study suggests the
   establishment of a lighting infrastructure in Argyrokastro. The use of visual
   illumination is intended to reintegrate neglected areas into the social fabric and increase
   the cultural prominence of the city. Finally, the agenda for this infrastructure was
   inspired by the prevalent urban myth. The connection with the location's history seeks
   to create a landmark for the entire city by suggesting a different approach to lighting
   while fostering the culture of the city.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές