Η χρήση των ESG Ratings στη Χρηματοδότηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Use of ESG Ratings in the financing of Small and Medium Business Companies (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 68
 7. Συριόπουλος, Θεόδωρος
 8. Συριόπουλος, Θεόδωρος | Γκόγκας, Περικλής
 9. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ESG: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
 10. ΠΣΤΡΑ
 11. 17
 12. 25
  • Ο βασικός σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι, να μελετήσει και να αναλύσει το ζήτημα των παραγόντων και των κριτηρίων ESG, στα πλαίσια της χρηματοδότησης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, με επίκεντρο την Ελλάδα. Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, αρχικά πραγματοποιείται μια ενδελεχής εξέταση του πλαισίου εφαρμογής των ESG κριτηρίων, παραθέτοντας στοιχεία σχετικά με τους λόγους που τα καθιστούν σημαντικά και απαραίτητα σε επίπεδο εφαρμογής τους, ενώ παράλληλα, για την υποστήριξη του ανωτέρω επιχειρήματος παρουσιάζονται και οι διαστάσεις εκείνες που διαμορφώνουν το περιεχόμενο αυτών των κριτηρίων. Τα κριτήρια ESG εφαρμόζονται σήμερα σε ευρεία κλίμακα στις μεγαλύτερες σε μέγεθος επιχειρήσεις, χωρίς όμως να παραλείπεται πλέον η υιοθέτησή τους και από εκείνες τις επιχειρήσεις που κατατάσσονται στην κατηγορία των Μικρομεσαίων. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος για τον οποίο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτή τη Διπλωματική Εργασία ως προς τη σημαντικότητά τους σε μια οικονομία, καθώς και ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους.

   Σε ότι αφορά στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, βαρύτητα στη Διπλωματική Εργασία δίνεται σε μια σειρά από στοιχεία που αναφέρονται στα χαρακτηριστικά τους, καθώς επίσης και στα πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα που αφορούν στον τρόπο της λειτουργίας τους και της επίδρασης που έχουν στην οικονομία. Όμως, το πλέον σημαντικό τμήμα είναι αυτό που σχετίζεται με τον τρόπο χρηματοδότησης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, βάσει των κριτηρίων ESG αναλύοντας παράλληλα και τις σημαντικότερες μελλοντικές προκλήσεις που οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις θα κληθούν να αντιμετωπίσουν, στα πλαίσια της βιωσιμότητας αλλά και της ανάπτυξής τους. Τα κριτήρια ESG ασκούν σημαντική επίδραση σε ότι αφορά στη διαμόρφωση πλέον σήμερα του τρόπου λειτουργίας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Αυτή η επίδραση μπορεί να έχει θετικό αλλά και αρνητικό πρόσημο στην απόδοσή τους, μια συνθήκη που αναλύεται εκτενώς στη Διπλωματική Εργασία, παράλληλα με την ανάλυση εκείνων των αιτιών που επιβάλουν την υιοθέτηση αυτών των κριτηρίων, προκειμένου οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις να διαμορφώσουν μια κατάλληλη στρατηγική που θα αποβλέπει στην κερδοφορία τους, παράλληλα όμως και με την εξασφάλιση της μετάβασης σε ένα περισσότερο «πράσινο» και βιώσιμο επιχειρηματικό περιβάλλον.

  • The main purpose of this thesis is to study and analyze the issue of ESG factors and criteria, in the context of the financing of Small and Medium Enterprises, with a focus on Greece. In order to achieve the above purpose, a thorough examination of the application framework of the ESG criteria is initially carried out, quoting data on the reasons that make them important and necessary at the level of their application, while at the same time, to support the above argument, those dimensions are also presented that shape the content of these criteria. ESG criteria are currently applied on a wide scale to the largest companies, but their adoption is no longer omitted by those companies classified in the SME category. This is, after all, the reason why special weight is given in this thesis in terms of their importance in an economy, as well as in terms of their operation.

   With regard to SMEs, weight in the thesis is given to a series of elements that refer to their characteristics, as well as to the advantages and disadvantages related to the way they operate and the effect they have on the economy. However, the most important section is the one related to the way of financing SMEs, based on ESG criteria, while also analyzing the most important future challenges that SMEs will have to face, in the context of their sustainability and development. The ESG criteria have a significant impact on the way SMEs operate today. This effect can have a positive but also a negative sign on their performance, a condition that is extensively analyzed in the thesis, alongside the analysis of those causes that impose the adoption of these criteria, in order for SMEs to formulate an appropriate strategy that will aims at their profitability, while also ensuring the transition to a more "green" and sustainable business environment.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές