Αποτίμηση των χωροχρονικών μεταβολών των αιωρούμενων σωματιδίων στην περιοχή της Ναυπάκτου.

Evaluation of spatiotemporal changes of suspended particles in the Nafpaktos area. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΑ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 66
 7. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
 8. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΑΣΩΜΕΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
 9. Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Αιωρούμενα Σωματίδια, Συγκεντρώσεις, Ρύπανση Περιβάλλοντος , διαχρονική μεταβολή, ελληνικές αστικές περιοχές.
 10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ
 11. 10
 12. 8
 13. 22
  • Η ατμοσφαιρική ρύπανση τις τελευταίες δεκαετίες αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιφέρει αρνητικές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία στη χλωρίδα και στη πανίδα του πλανήτη. Συγκεκριμένα στα μεγάλα αστικά κέντρα, οι αυξημένες εκπομπές από τη θέρμανση των κτιρίων, την κίνηση των οχημάτων αλλά και την έντονη βιομηχανική δραστηριότητα έχουν σαν αποτέλεσμα τη σημαντική υποβάθμιση της ατμοσφαιρικής ποιότητας. Ένας από τους σημαντικότερους ατμοσφαιρικούς ρύπους είναι τα αιωρούμενα σωματίδια. Οι αρνητικές τους επιπτώσεις στον άνθρωπο και στο περιβάλλον καταστούν επιτακτική πλέον την ανάγκη για την παρακολούθηση και την τήρηση των ορίων σύμφωνα με την παγκόσμια και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μελέτη της εξέλιξης των συγκεντρώσεων των αιωρούμενων σωματιδίων PM2.5 και PM10 στην πόλη της Ναυπάκτου από δύο σταθμούς μέτρησης. Παράλληλα γίνεται ανάλυση για το ποσοστό των PM2.5 σε κάθε εποχή και για τους δυο σταθμούς μέτρησης, με βάση το δείκτη ποιότητας αέρα.
  • Atmospheric pollution in recent decades has been one of the most important environmental problems that humanity has to face both at European and global level. It brings negative consequences to human health to the flora and fauna of the planet. Specifically in large urban centers, the increased emissions from the heating of buildings, the movement of vehicles as well as the intense industrial activity result in a significant deterioration of atmospheric quality. One of the most important air pollutants is particulate matter. Their negative effects on humans and the environment make the need to monitor and respect the limits in accordance with global and European legislation imperative. In this thesis, a study is made of the evolution of the concentrations of suspended particles PM2.5 and PM10 in the city of Nafpaktos from two measuring stations. At the same time, an analysis is made for the percentage of PM2.5 in each season for both measurement stations, based on the air quality index.
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές