Τα επιχειρήμτα των αρνητών της κλιματικής αλλαγής υπό το πρίσμα της επιστήμης

The arguments of climate change deniers in the light of science (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΝΑΜΠΙΧΑ ΧΑΝΤΑΝΤ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 114
 7. Λεωνίδας Βατικιώτης
 8. Λεωνίδας Βατικιώτης, Τσέλιου Αρετή, Ζέρβας Ευθύμιος
 9. Κλιματική αλλαγή, αρνητές, σκεπτικιστές, υπερθέρμανση του πλανήτη, φυσικές καταστροφές.
 10. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων / ΠΣΧΔΕ
 11. 16
 12. 120
 13. Εικόνες, Διαγράμματα, Πίνακες
  • Τα περιβαλλοντικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου αυτού της κλιματικής αλλαγής έχει θεσμικές και πολιτισμικές ρίζες. Μπορεί η τεχνολογική και οικονομική δραστηριότητα να αποτελούν την άμεση αιτία των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, οι κοινωνικοί θεσμοί, όμως, καθοδηγούν την ανάπτυξη αυτής της δραστηριότητας σε ένα ευρύ φάσμα θεσμικών τομέων. Μια όχι και τόσο σύγχρονη πτυχή του ζητήματος της κλιματικής αλλαγή, είναι η αντίσταση σε αυτήν. Σύμφωνα με την αυξανόμενη αναγνώριση ότι η κλιματική αλλαγή «είναι τόσο κοινωνικό όσο και φυσικό ζήτημα», η παρούσα εργασία επικεντρώνεται σε αυτήν την ομάδα ανθρώπων οι οποίοι προβάλλουν άρνηση στο θέμα της κλιματικής αλλαγής και δη της ανθρωπογενούς, παρουσιάζοντας ολοκληρωμένα επιχειρήματα υποστήριξης της θέσης τους. Η θέση και η πεποίθησή τους ενισχύεται από την στήριξη που βρίσκουν από τμήμα της επιστημονικής κοινότητας καθώς και από ισχυρά πολιτικά πρόσωπα, τα οποία έχουν πάρει ανοιχτά θέση κατά της ύπαρξης της κλιματικής αλλαγής και της σχέσης της με την ανθρώπινη δραστηριότητα.

   Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει μέσα από μια βιβλιογραφική ανασκόπηση αυτές τις ομάδες των αρνητών που ευδοκιμούν ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, αναφέροντας τόσο τις απόψεις τους, τα επιχειρήματα υποστήριξης των θέσεών τους, όσο και τις ρεαλιστικές και άμεσες κινήσεις ανακοπής ή αντιστροφής της ισχύουσας κατάστασης που θα πρέπει να εφαρμοσθούν σε άμεσο χρόνο, δεδομένου ότι τα αποτελέσματα των επίσημων πηγών δείχνουν ότι η κατάσταση εμπνέει ανησυχία.

  • Like all environmental issues, climate change has institutional and cultural roots. Technological and economic activities may be the direct cause of greenhouse gas emissions, but social institutions drive the development of this activity in a wide range of institutional domains. However, a central aspect of the issue of climate change is the resistance to it. In line with the growing recognition that climate change 'is as much a social as a natural issue', this paper has focused on those people who are deniers of anthropogenic climate change, using arguments that have nothing to do with science. Their position and conviction is strengthened by the support found by part of the scientific community as well as by powerful political figures, who have taken an open position against climate change and its relationship with human activity.

   The aim of this paper is to present, through a bibliographic review, these groups of deniers who have been thriving since the end of the 19th century, what their positions are, but also what should be done from now on, given that the numbers of official sources show that the situation inspires concern.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές