Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την ικανοποίηση των εργαζομένων στα πλαίσια διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού

Investigating the factors that affect the ability of employees in the context of human resource management (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 62
 7. Kουτούπης Ανδρέας
 8. Kουτούπης Ανδρέας, Κύρτσου Αικατερίνη
 9. Ανθρώπινο Δυναμικό
 10. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
 11. 1
 12. 31
  • Η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού είναι πολύ σημαντική για τους σύγχρονους οργανισμούς όλων των βιομηχανιών και επιχειρηματικών τομέων. Αυτός είναι ο λόγος που αυτό το επιστημονικό πεδίο έχει προσελκύσει μεγάλη προσοχή από ακαδημαϊκούς αλλά και επαγγελματίες τις τελευταίες δεκαετίες. Οι κύριες λειτουργίες της διαχείρισης προσωπικού περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, την προσέλκυση, την επιλογή, την εκπαίδευση, την προώθηση και την επιβράβευση εργαζομένων. Μια διεξοδική ανάλυση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για το θέμα αυτό δείχνει ότι οι περισσότερες από τις υπάρχουσες μελέτες έχουν διεξαχθεί σε άλλα πολιτιστικά υπόβαθρα, με περιορισμένα δεδομένα που προέρχονται από το ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Ως εκ τούτου, η παρούσα μελέτη επιχειρεί να καλύψει αυτό το ερευνητικό κενό μέσω της εφαρμογής μιας ποσοτικής έρευνας στο ελληνικό πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της χορήγησης ενός πρωτότυπου ερωτηματολογίου σε μεγάλο πληθυσμό εργαζομένων που ζουν και εργάζονται στην Κρήτη, η παρούσα έρευνα χρησιμοποίησε ένα τελικό δείγμα 179 ερωτηθέντων προκειμένου να καταλήξει σε μια σειρά από ενδιαφέροντα και πρωτότυπα συμπεράσματα. Ουσιαστικά, μετά την ανάλυση των συσσωρευμένων πρωτογενών ερευνητικών δεδομένων μέσω του IBM SPSS, η μελέτη ανέφερε αρκετά σημαντικά ερευνητικά ευρήματα σχετικά με την επίδραση διαφόρων διαστάσεων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στη συνολική ικανοποίηση των εργαζομένων του προσωπικού.

  • Human resource management is very crucial for contemporary organizations of all industries and business sectors. That is the reason why this scientific field has attracted noteworthy attention from academics as well as practitioners, over the last decades. The main functions of personnel management include among other things, attracting, selecting, educating, promoting and rewarding employees. A thorough analysis of extant literature on this matter shows that most of the existing studies have been conducted in other cultural backgrounds, with limited data originating from the Greek business environment. Therefore, the present study attempts to fill this research gap through the employment of a quantitative research methodology in the Greek context. More specifically, through the administration of an original questionnaire in a large population of employees that live and work in Crete, this study utilized a final sample of 179 respondents in order to reach a number of interesting and novel conclusions. In essence, after analyzing the accumulated primary research data by means of IBM SPSS, the study reported several significant research findings regarding the effect of various human resource management dimensions on the overall employee satisfaction of the personnel.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές