Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 14.8.2003 : ΣΥΛΛΟΓΗ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΑΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

THE EARTHQUAKE OF LEFKADA 14.8.2003 : COLLECTION / ANALYSIS OF SEISMOLOGICAL, GEOLOGICAL, GEOTECHNICAL AND STRUCTURAL DATA. SEISMIC ANALYSIS AND EVALUATION OF A TYPICAL BUILDING (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΛΕΤΣΟΥ
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 16 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 118
 7. ΓΑΡΙΝΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 8. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. Λευκάδα, γεωλογικά στοιχεία, κατολισθήσεις, ρευστοποίηση, κτίρια, κτίριο Γράψα
 10. ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΣΜΑΔΕ)
 11. 7
 12. 8
  • Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής αποτελεί η σεισμική δόνηση που συνέβει στο νησί της Λευκάδας στις δεκατέσσερις Αυγούστου του έτους 2003 στις οχτώ και τέταρτο περίπου. Η εν λόγω δόνηση είχε επιφανειακό μέγεθος 6,2, εστιακό βάθος περίπου δώδεκα χιλιόμετρα και διήρκησε περίπου 18 δευτερόλεπτα.

   Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση και συγκεντρώθηκαν όλα τα γεωλογικά και σεισμολογικά στοιχεία και οι παράμετροι της εδαφικής κίνησης που περιγράφουν το σεισμικό γεγονός και περιλαμβάνουν το μέγεθος - ένταση του σεισμού, τον τύπο του ρήγματος, το επίκεντρο, τη σεισμικότητα της περιοχής και τα χαρακτηριστικά του εδάφους. Επίσης, συλλέχθηκαν πληροφορίες οι οποίες αφορούν στις αστοχίες του εδάφους και στις βλάβες των γεωτεχνικών έργων όπως οι κατολισθήσεις, η ρευστοποίηση, οι καθιζήσεις, οι πλευρικές μετατοπίσεις, η αστοχία λιμένων και κρηπιδοτοίχων και στις αστοχίες των υποδομών και των κτιρίων.

   Αντλώντας στοιχεία από την βιβλιογραφία για ένα από τα λίγα κτίρια που υπέστησαν ζημιές, κτίριο Γράψα, στην πόλη της Λευκάδας, διαμορφώθηκε ένα θεωρητικό μοντέλο κτιρίου κατασκευής προ του έτους 1985 και αναλύθηκε εφαρμόζοντας το μοναδικό επιταχυνσιογράφημα που καταγράφηκε στο νησί της Λευκάδας, στην περιοχή του Νοσοκομείου. Η ανάλυση του προσομοιώματος πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του προγράμματος ανάλυσης ETABS της εταιρείας CSΙ. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης απέδειξαν ότι η πραγματική συμπεριφορά του κτιρίου κατά τη σεισμική δόνηση ήταν καλύτερη παρουσιάζοντας λιγότερες αστοχίες από την αναμενόμενη συμπεριφορά του κατά την ανάλυση του θεωρητικού μοντέλου.

  • The subject of this study is the Lefkada earthquake that occured on August 14, 2003 at 8:14 local time (05:14 GMT) with moment magnitude M = 6.2. The epicenter was located approximately 12 km under the sea and the significant duration of the earthquake was approximately 18 sec.

   We collect and present the geological and seismological data and ground motion parameters of the seismic event including earthquake intensity, fault type, epicenter, seismicity of the area, terrain characteristics. Also, information regarding soil failures and geotechnical works damage such as landslides, liquefaction, subsidence, lateral displacements, port and embankment failure, infrastructure and buildings failures, are discussed herein.

   A numerical finite element model of a reinforced concrete building (namely Grapsa's building), which constructed before 1985, is developed employing the comercial code ETABS. The F.E. model of the structure is subjected to the recorded accelogram during the M=6.2 Lefkada earthquake, in the area of the Hospital. Numerical results in terms of induced acceleration at several levels of the structure, bending moment distributions and shear forces along the structure are presented and discussed in detail. Comparison with the actual seismic response is also given. All in all, the actual response of the particular structure during the 2003 earthquake was favorable thn the computed one.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές