Ενεργειακή και άλλη αξιοποίηση του κατακαθιού καφέ

Energy and other utilization of spent coffee ground (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 102
 7. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 8. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ / ΜΠΑΡΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. Αναλωμένο κατακάθι καφέ – παγκόσμιες εισαγωγές καφέ –βιοντίζελ καφέ –πέλλετ SCG- μπριγκέτα SCG – επιπτώσεις βιοκαυσίμου καφέ
 10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 11. 1
 12. 53

  • Τα υπολείμματα κατακαθιού καφέ ( Spent Coffee Ground) είναι ένα απόβλητο το οποίο μπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνο για το περιβάλλον όταν καταλήγει στους χώρους υγειονομικής ταφής. Η χώρα μας είναι 16η σε κατανάλωση καφέ στον κόσμο. Τα SCG είναι ένα απόβλητο με πολλές ιδιότητες και μπορεί κάλλιστα να αντικαταστήσει συμβατικά καύσιμα. Το SCG μπορεί να βρει εφαρμογή σαν πρόσθετο σε αντηλιακά να βοηθήσει στην καλλιέργεια μανιταριών σαν υπόστρωμα καθώς αυξάνει τα θρεπτικά συστατικά του, επίσης μπορεί να παραχθεί κομπόστ, πέλλετ μπρικέτα ακόμα και βιοντίζελ Τέλος μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην παραγωγή και αποθήκευση υδρογόνου γεγονός που μας δίνει τεράστιες προοπτικές καθώς η τεχνολογία του υδρογόνου είναι μια τεχνολογία πολλά υποσχόμενη. Η Ελλάδα μπορεί να παίξει ρόλο πρωταγωνιστή στην δημιουργία ΚΑΦσίμου και οι λόγοι είναι η τεράστια κατανάλωση καφέ, η κατανάλωση το καλοκαίρι του κρύου ροφήματος παρουσιάζει μεγάλη άνοδο γεγονός που συμβάλει στην οικονομική αποθήκευση και κυρίως στη οικονομική ξήρανση. Οι βασικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα και το κόστος της μεταποίησης του SCG είναι η ξήρανση η αποθήκευση καθώς και η μεταφορά. Στην χώρα μας όπως αποδεικνύεται η ξήρανση και η αποθήκευση παρουσιάζουν αρκετά μειωμένο κόστος. Η ποιότητα του βιοκαυσίμου όμως είναι αλληλένδετη με την υγρασία και αυτή με την σειρά της είναι ανάλογη από την μέθοδο και το κόστος της ξήρανσης. Μια ενδεικτική λύση είναι η δημιουργία ενός ξεχωριστού ρεύματος για ανακύκλωση SCG,στην χώρα μας ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί ο καφέ κάδος, έτσι θα πρέπει να κάνουμε άλματα και να πάμε δυο βήματα παρακάτω. Γεγονός που θα επιτευχθεί με την δημιουργία ενός εφάμιλλου κανονισμού με τον 1069/2009, με τον οποίο θα καταφέρουμε να εντάξουμε τα υπολείμματα καφέ στο Ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων κάτι αντίστοιχο με τα ζωικά υποπροϊόντα. Έτσι πέρα από την αποφυγή της μόλυνσης από το τοξικό SCG με την δημιουργία ξεχωριστού ρεύματος θα έχουμε ποιοτικότερο και οικονομικότερο βιοΚΑΦσιμο. Θα υπάρχουν έσοδα από την παραγωγή βιοκαυσίμου, το οποίο θα έχει πολύ μικρότερο ανθρακικό αποτύπωμα από τα συμβατά καύσιμα, επίσης θα αποφθεχθούν έξοδα ταφής και θα δημιουργηθεί ένα βιοκαύσιμο το οποίο θα έχει όλο το χρόνο άφθονη πρώτη ύλη χωρίς να χρειάζεται να καλλιεργούνται τεράστιες εκτάσεις οι οποίες παρέχουν πρώτη ύλη βιοκαυσίμου με κόστος και όχι καθόλα την διάρκεια του χρόνου. Τέλος οι εξελίξεις αυτές θα πρέπει να  τρέξουν με πιο γοργούς ρυθμούς καθώς μας πιέζει η ευρωπαϊκή οδηγία για τους στόχους του 2030 και πλέον με την ενεργειακή κρίση και τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων είναι ολοένα και πιο απαραίτητη η στροφή σε τέτοιου είδους βιοκαύσιμα.

  • Spent Coffee Ground is a waste that can be considered dangerous for the environment when it ends up in landfills. Our country is 16th in coffee consumption in the world. SCG is a waste with many properties and can well replace conventional fuels. SCG can be an additive in sunscreens,  help grow mushrooms as a substrate as it increases its nutrients, it can also be produced as compost, pellet briquettes and even biodiesel. Finally it can play a leading role in the production and storage of hydrogen which gives us huge prospects as hydrogen technology is a promising technology. Greece can play a leading role in the creation of CofFuel (CAFsimo- CofFuel) and the reasons are the huge consumption of coffee, the consumption of the cold drink in the summer shows a large increase, which contributes to economic storage and especially to economic drying. The main factors affecting the quality and cost of SCG processing are drying, storage and transportation. In our country, as it turns out, drying and storage have considerably reduced costs. However, the quality of the biofuel is interrelated with the humidity and this in turn is proportional to the drying method and cost. An indicative solution is the creation of a separate stream for SCG recycling, in our country the brown bin has not yet been implemented, so we will have to make leaps and go two steps further. A fact that will be achieved by creating a similar regulation to 1069/2009, with which we will be able to include coffee residues in the Electronic waste register something similar to animal by-products. Thus, in addition to avoiding contamination from the toxic SCG, by creating a separate stream, we will have better quality and more economical bio-COMBUSTION. There will be revenue from the production of biofuel, which will have a much smaller carbon footprint than compatible fuels, also landfill costs will be avoided and a biofuel will be created that will have abundant raw material all year round without the need to cultivate vast areas which provide biofuel raw material at cost and not throughout the year. Finally, these developments should run at a faster pace as we are being pressured by the European directive on the 2030 targets and now with the energy crisis and the increases in fuel prices, it is increasingly necessary to switch to this type of biofuel.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές