Μέθοδοι εκτίμησης οικολογικής παροχής σε ποτάμια υδατικά σώματα Εφαρμογή υδρολογικών μεθόδων σε Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (ΜΥΗΕ) στον ελληνικό χώρο

Methods for estimating ecological flow in river water bodies. Application of hydrological methods to Small Scale Hydropower Plants (SSHP) in Greece (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 31 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 307
 7. Αρετή Τσέλιου
 8. Αρετή Τσέλιου | Ευάγγελος Χάνδακας | Ευθύμιος Ζέρβας
 9. οικολογική περιβαλλοντική παροχή, μικρά υδροηλεκτρικά έργα (ΜΥΗΕ), υδρολογικές μέθοδοι
 10. ΠΣΕ53: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Ενεργειακών, Υδραυλικών Έργων και Θαλάσσιων Έργων
 11. 1
 12. 33
 13. 122
 14. Περιλαμβ΄άνει: Εικόνες, Πίνακες και Σχέδια
  • Η υπόψη εργασία εισάγεται με μια σύνοψη των μεθόδων οικολογικής παροχής και των σχετικών κανονιστικών διατάξεων των μεσογειακών κρατών μελών της ΕΕ, και εν συνεχεία εστιάζει στη σχετική βιβλιογραφία για Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (ΜΥΗΕ). Δεδομένου ότι τα τελευταία συνιστούν ειδική περίπτωση φραγματικών διατάξεων, λόγω μικρής κλίμακας και εγγενών περιορισμών δέσμευσης παροχής, υποστηρίζεται  ότι οι υδρολογικές μέθοδοι είναι επαρκείς για τον καθορισμό κατωφλίων οικολογικής παροχής τους. Ακολουθεί η συγκριτική εξέταση, σε δείγμα τριών ΜΥΗΕ, της επιβαλλόμενης από την ελληνική νομοθεσία οικολογικής παροχής (Qgr), έναντι των υπολογιζόμενων με πέντε υδρολογικές μεθόδους: τη μέθοδο Tennant, του 30% της μέσης μηνιαίας παροχής (30QMM), των δεικτών χαμηλής παροχής Q95 και Q90, και 7Q10. Τα αποτελέσματα δεν δείχνουν σαφή υπεροχή κάποιας από τις ως άνω μεθόδους, αλλά υποδεικνύουν την ανάγκη αντικατάστασης της κανονιστικά οριζόμενης οικολογικής παροχής, από το μέγιστο των: Qgr, της παροχής Tennant για συνθήκες μέτριας κατάστασης και της Q95.

  • The thesis at hand begins with a brief account of ecological flow (e-flow) methodologies and the relevant regulatory provisions in EU member states bordering the Mediterranean, and subsequently focuses on e-flow literature concerning Small Scale Hydropower Plants (SSHP’s). Since the latter constitute a special case of impoundment structures, due to their small scale and flow intake limitations, the thesis argues that desktop hydrological methods are adequate for the determination of SSHP’s e-flow thresholds. Consequently, the study proceeds to a comparative examination of the e-flow mandated by the Greek legislation (Qgr) in a sample of three SSHP’s, versus the e-flows computed by five hydrological methods: the Tennant method, appropriately adjusted to Greek conditions, the flow equal to 30% of the average monthly flow (30QMM), the Q95, Q90 and 7Q10 low flow indices. The results do not show a clear superiority of any of the examined methods, but do point towards the necessity of substituting the normatively defined e-flow, by the maximum of: Qgr, the Tennant flow for fair stream conditions and Q95.

 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές