Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Εργαλείου Μοντελοποίησης Βάσεων Δεδομένων σε Java

Development of an Integrated Database Modelling Tool in Java (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΛΑΒΔΑΡΙΑ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 110
 7. Βασιλακόπουλος, Μιχαήλ
 8. Βασιλακόπουλος , Μιχαήλ | Γκαράνη, Γεωργία | Μαυρομμάτης, Γεώργιος
 9. Μοντελοποίηση Βάσεων Δεδομένων | Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων | Εκτεταμένο Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων | Σχεσιακό Σχήμα | Σχεσιακό Σύστημα Βάσεων Δεδομένων | SQL
 10. ΠΛΣ50
 11. 2
 12. 3
 13. 10
  • Το μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (Entity-Relationship ή ER model) χρησιμοποιείται για να απεικονίσει τις πληροφορίες που θα αποθηκευτούν σε μια βάση δεδομένων, περιγράφοντας τις οντότητες (entities) και τις συσχετίσεις (relationships) μεταξύ τους. Με αυτό τον τρόπο, μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση να κατανοήσει καλύτερα τις απαιτήσεις των χρηστών της όσον αφορά τη βάση δεδομένων και να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των σχεδιαστών και των χρηστών για την επιτυχή ανάπτυξη του συστήματος. Το αποτέλεσμα της σχεδίασης με το μοντέλο ER είναι το διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων (ER diagram), το οποίο περιγράφει τις οντότητες και τις συσχετίσεις με γραφικά σχήματα αλλά και τις μεταξύ τους συνδέσεις. Το Εκτεταμένο Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων(Enhanced Entity-Relationship ή EER model) επεκτείνει το προηγούμενο μοντέλο προσθέτοντας σχέσεις κληρονομικότητας μεταξύ των οντοτήτων όπως η ένωση, η γενίκευση και η εξειδίκευση. Η Λογική Σχεδίαση των Βάσεων Δεδομένων προσπαθεί να μεταφράσει την υψηλού επιπέδου περιγραφή των δεδομένων σε ένα σχήμα που μπορεί να επεξεργαστεί ο υπολογιστής, χρησιμοποιώντας το Σχεσιακό Μοντέλο (Relational model). Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι ένα Σχεσιακό Σχήμα (Relational Schema), το οποίο περιγράφει τις σχέσεις μεταξύ των δεδομένων σε μια μορφή που μπορεί να αντιληφθεί ο υπολογιστής και που περιλαμβάνει περιορισμούς ακεραιότητας για τις σχέσεις. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται Απεικόνιση του Μοντέλου ER/EER στο Σχεσιακό Μοντέλο.

   Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός εργαλείου, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού  Java, για το σχεδιασμό Διαγραμμάτων Οντοτήτων Συσχετίσεων μιας Βάσης Δεδομένων. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε όλα τα  υπολογιστικά συστήματα που υποστηρίζουν το περιβάλλον εκτέλεσης της Java (Java Virtual Machine) και χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη jGraphX. Το εργαλείο, πέρα από το σχεδιασμό του Εκτεταμένου Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων, ελέγχει τη συντακτική ορθότητα του διαγράμματος, εντοπίζοντας πιθανά λάθη που έχουν προκύψει κατά τη σχεδίαση. Στη συνέχεια, εφόσον διορθωθούν τα σφάλματα, δύναται να μετατρέψει το διάγραμμα σε Σχεσιακό Σχήμα. Τέλος, παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας των SQL εντολών που απαιτούνται για τη δημιουργία του αντίστοιχου Σχεσιακού Συστήματος Βάσεων Δεδομένων.  Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία δημιουργίας του λογικού μοντέλου της βάσης δεδομένων αυτοματοποιείται και γίνεται πιο αποτελεσματική.

  • The Entity-Relationship or ER model is used to visualize the information to be stored in a database, by describing the entities and the relationships between them. In this way, it can help a business better understand its users' database requirements and facilitate communication between designers and users for successful system development. The result of drawing with the ER model is the entity-relationship diagram (ER diagram), which describes the entities and relationships with graphical shapes and the connections between them. The Enhanced Entity-Relationship (EER) model extends the previous model by adding inheritance relationships between entities such as union, generalization, and specialization. Logical Database Design attempts to translate the high-level description of the data into a schema that can be processed by the computer, using the Relational Model. The result of this process is a Relational Schema, which describes the relationships between data in a form that can be understood by the computer and that includes integrity constraints on the relationships. This process is called Mapping the ER/EER Model to the Relational Model.

   This thesis aims to develop a tool, using the Java programming language, for the design of Entity Relationship Diagrams of a Database. The application is available in all computing systems that support the Java runtime environment (Java Virtual Machine). The tool, in addition to the design of the Enhanced Entity-Relationship Diagram, checks the syntactic correctness of the diagram, identifying possible errors that have occurred during the design. Then, once the errors are fixed, it can convert the diagram into a Relational Diagram. Finally, it provides the ability to create the required SQL commands for the corresponding Relational Database System. In this way, the process of creating the logical model of the database is automated and made more efficient.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές