«Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής αξιολόγησης μνημειακών ελαιόδεντρων/ελαιώνων»

Design and implementation of an application for evaluating monumental olive trees or olive groves (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΗΚΛΑΡΗΣ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 30 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 137
 7. Καμπάση, Αικατερίνη
 8. Γκαράνη, Γεωργία | Μαρκέτος, Γεράσιμος
 9. Cross Platform Εφαρμογές | Μνημειακά ελαιόδεντρα | Μνημειακοί ελαιώνες | Σχεσιακή βάση δεδομένων | Πολυκριτηριακή Ανάλυση- Multicriteria Decision Analysis | Flutter Framework
 10. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 11. 2
 12. 4
 13. 20
  • Η ιστορία της ελιάς, των μνημειακών ελαιόδεντρων και των μνημειακών ελαιώνων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά και την οικονομία του τόπου. Για τη διατήρηση και την προστασία τους κρίνεται αναγκαία η ανάλυση, η αξιολόγηση καθώς και η ανάδειξη τους.

   Η διπλωματική εργασία πραγματεύεται την σχεδίαση και υλοποίηση μιας Cross-Platform εφαρμογής με το όνομα „Olea App“, για την αξιολόγηση ελαιόδεντρων και ελαιώνων, την ανάδειξη των αιωνόβιων, καθώς και την σύγκριση μεταξύ τους για την ανάδειξη των σημαντικότερων. Για τα περισσότερα ελαιόδεντρα η ηλικία τους δεν είναι γνωστή και σε πολλά από αυτά, ο κορμός τους δεν είναι κλασσικός με δακτυλίους στο κέντρο, γεγονός το οποίο κάνει τον υπολογισμό της ηλικίας τους καθώς και την εκτίμηση της αξίας τους αρκετά δύσκολη.

   Η λύση στο πρόβλημα της αξιολόγησης των ελαιόδεντρων και των ελαιώνων είναι η χρήση πολυκριτήριων μεθόδων λήψης αποφάσεων. Για την αξιολόγηση των ελαιόδεντρων και των ελαιώνων θα γίνει ανάλυση και χρήση της μεθόδου SAW (Simple Additive Weighting). Για τη σύγκριση των ελαιόδεντρων μεταξύ τους θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος TOPSIS που βασίζεται στην κεντρική ιδέα της ιδανικής και μη ιδανικής λύσης, ενώ για τη σύγκριση των ελαιώνων μεταξύ τους θα ανακτηθεί και θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος VIKOR.

  • The history of the olive tree, the monumental olive trees and the monumental olive groves is inextricably linked to the history, cultural heritage, and economy of the region. To preserve and protect them, it is necessary to analyse, evaluate and highlight them.

   The master’s thesis deals with the design and implementation of a Cross-Platform application for the evaluation of olive trees and olive groves and their promotion to monumental as well as the comparison between them to highlight the most important ones. It goes by the name of “Olea App”. For most of the olive trees, their age is not known and in many of them, the trunk is not the classical with rings in the center, which makes the age calculation as well as the estimation of their value quite difficult.

   The solution to the problem of evaluating olive trees and olive groves is the use of multi-criteria decision methods. For the evaluation of olive trees and olive groves the analysis and the use of the SAW (Simple Additive Weighting) method will be performed. To compare olive trees with each other, the TOPSIS method based on the central idea of ideal and non-ideal solution will be used, while for the comparison of olive groves with each other, the VIKOR method will be retrieved and used.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές