Σχεδιασμός και ανάπτυξη ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών και διαδικτυακής εφαρμογής αιτημάτων ξενάγησης - αδειών σε αυτές, με χρήση πολυκριτήριας θεωρίας λήψης αποφάσεων για την καταλληλότερη επιλογή

Design and development of a Protected Areas Managing Body integrated Information System and Protected Areas tour requests - permissions web application, using multi-criteria decision-making theory for the most appropriate choice (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 30 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 118
 7. Καμπάση, Αικατερίνη
 8. Καμπάση, Αικατερίνη | Σαλής, Αναστάσιος | Ρίγγας, Δημήτριος
 9. Προστατευόμενες περιοχές, AHP, TOPSIS, πολυκριτηριακή ανάλυση, web εφαρμογή, συστήματα σύστασης
 10. Σχεδιασμός και Διαχείριση Λογισμικού / ΠΛΣ61
 11. 4
 12. 50
  • Η προστασία των φυσικών και πολιτιστικών περιοχών αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα, ιδίως την σημερινή εποχή που βιώνουμε έντονα τα αποτελέσματα της ανθρώπινης παρέμβασης στην φύση.

   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης φορέων προστατευόμενων περιοχών και  μιας διαδικτυακής εφαρμογής που επιτρέπει στους χρήστες να επιλέξουν την καταλληλότερη προστατευόμενη περιοχή ως επισκέψιμο προορισμό. Η επιλογή μιας κατάλληλης περιοχής είναι σημαντική για την εξασφάλιση ενός ευχάριστου και ασφαλούς ταξιδιού.

   Καθώς οι επισκέπτες χρειάζονται επαρκείς πληροφορίες για να επιλέξουν την καταλληλότερη περιοχή προς ξενάγηση, η διαδικτυακή εφαρμογή θα προσφέρει στους χρήστες μια εύχρηστη διεπαφή, μέσω της οποίας θα μπορούν να δηλώσουν την προτίμησή τους ως προς κάποια σημαντικά και υποκειμενικά κριτήρια επιλογής.

   Η πολυκριτηριακή ανάλυση αποφάσεων έχει εξελιχθεί σε ένα σημαντικό ερευνητικό πεδίο στο χώρο της λήψης αποφάσεων. Η μέθοδος  Analytic Hierarchy Process (AHP) ή Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία (ΑΙΔ) θα χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση της δομής του προβλήματος και τον προσδιορισμό των βαρυτήτων των επιλεγμένων, ενώ η μέθοδος Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) θα εφαρμοστεί για την αξιολόγηση των πιθανών επιλογών και την κατάταξή τους σε μια λίστα προτεραιότητας. Δίνονται παραδείγματα δοκιμών χρήσης από πραγματικούς χρήστες προκειμένου να επιδειχθεί η προτεινόμενη μεθοδολογία. Τα αποτελέσματα των δοκιμών δείχνουν ότι η εφαρμογή είναι αποτελεσματική και παρέχει στους χρήστες αξιόπιστες πληροφορίες και συστάσεις για την καταλληλότερη προστατευόμενη περιοχή για ξενάγηση.

   Η διαδικτυακή εφαρμογή αναπτύχθηκε με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών ανάπτυξης web εφαρμογών, που παρέχουν ευελιξία, απόδοση και βελτιωμένη εμπειρία χρήσης για τους χρήστες. Χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ άλλων, η C# με τη χρήση του πλαισίου ASP.NET Core, ο Microsoft SQL Server ως βάση δεδομένων για την αποθήκευση και την ανάκτηση δεδομένων των προστατευόμενων περιοχών και των σχετικών κριτηρίων και το Visual Studio Code για την ανάπτυξη, τον έλεγχο της έκδοσης και τη διαχείριση του κώδικα της εφαρμογής.

  • Protection of natural and cultural areas is an important issue, especially nowadays when we are experiencing the strong impacts of human intervention in nature.

   This thesis deals with the development of a management information system for protected areas and a web application that allows users to select the most suitable protected area for guided tours. The choice of a suitable protected area is crucial for ensuring a pleasant and safe trip.

   As visitors require sufficient information to select the most appropriate area for tour, web application will provide users with a user - friendly interface through which they can declare their preferences based on important and subjective selection criteria.

   Multi criteria decision analysis has evolved into a significant research field in decision making. The Analytic Hierarchy Process (AHP) method will be used to analyze the problem structure and determine the weights of the selected criteria, while the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) method will be applied to evaluate the potential options and rank them in a priority list. Examples of usability tests by real users are provided to demonstrate the proposed methodology. Test results show that the application is effective and provides users with reliable information and recommendations for the most suitable protected area for guided tours.

   Web application was developed using modern web application development technologies, which provide flexibility, performance, and an enhanced user experience. Among others, C# with the use of the ASP.NET Core framework, Microsoft SQL Server as the database for storing and retrieving data of the protected areas and related criteria, and Visual Studio Code for development, version control, and code management of the application were utilized.

 13. Hellenic Open University
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.