ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Data analysis and decision support systems for countering forest fires (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΤΕΡΠΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 4 Οκτωβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 89
 7. ΛΕΛΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 8. Δασικές πυρκαγιές, συμπεριφορά φωτιάς, αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, δυνάμεις πυρόσβεσης, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, μοντέλο αντιμετώπισης
 9. ΠΛΣ 51/Σύστημα υποστήριξης λήψης απόφάσεων, Αρχιτεκτονική υπολογιστών -μικροελεγκτές, Δίκτυα υπολογιστών, ΓΠΣ
 10. 2
 11. 5
 12. 9
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει αξιολογεί και παρουσιάζει το εύρος εφαρμογής των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) στην ανάλυση δεδομένων για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και ειδικότερα δασικών πυρκαγιών. Κατόπιν της παραπάνω ανάλυσης έγινε σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας εφαρμογής βασισμένης στα GIS η οποία χρησιμοποιεί ως είσοδο τα δεδομένα προσομοίωσης επέκτασης του μετώπου μιας δασικής πυρκαγιάς και πραγματοποιεί γεωχωρική ανάλυση των δεδομένων εισόδου με σκοπό να καταδείξει τις περιοχές που κινδυνεύουν περισσότερο αλλά και να προτείνει πλαίσιο αντιμετώπισης με βάση την σχετική βιβλιογραφία δασοπυρόσβεσης. Η εν λόγω εφαρμογή ονομάζεται Fire Fight και βασίζεται στο ανοικτού κώδικα GIS λογισμικό QGIS. Για την προσομοίωση της εξέλιξης μιας δασικής πυρκαγιάς γίνεται χρήση του λογισμικού FlamMap. Από την ανάλυση προκύπτει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλά μοντέλα και μπορούν να υπάρξουν πολλές προσεγγίσεις για ανάλογες εφαρμογές υποστήριξης λήψης αποφάσεων για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. 

  • The present work analyzes the application of geographic information systems (GIS) in the context of data analysis for support of decision making in confronting natural disasters and in particular forest fires. Also, it presents the design and development of an application based on GIS which uses as input the simulation of a forest fire and performs geospatial analysis of the input data in order to denote the areas in imminent danger but also make suggestions regarding the action framework against the forest fire based on the related literature. The developed application is called Fire Fight and is based on the open source GIS software QGIS. The software FlamMap is used for the simulation of the forest fire. From the analysis it is evident that a lot of models can be utilized and numerous approaches can be employed for the development of similar decision support applications in the context of forest fire fighting.

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές