Διαχείριση χαρτοφυλακίου κατασκευαστικών έργων με βάση τις αρχές της συμβατικής & agile μεθοδολογίας

Effective Construction Project Portfolio Management Based on the Principles of Conventional & Agile Methodology (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΡΚΟΝΙΚΟΥ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 10 Ιουνίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 69
 7. Μπαλντούκας Αντώνιος
 8. Μπαλντούκας, Αντώνιος | Κουλουριώτης , Δημήτριος
 9. Έργο, κύκλος ζωής έργου, διαχείριση έργου, χαρτοφυλάκιο έργων, διαχείριση χαρτοφυλακίου έργων, παραδοσιακή διαχείριση, ευέλικτη διαχείριση, Agile Manifesto
 10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 11. 1
 12. 19
  • Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αποτελέσει για τον αναγνώστη εισαγωγή στην έννοια της διαχείρισης χαρτοφυλακίου έργων στον κατασκευαστικό τομέα και στην κατανόηση της σημασίας που έχει για τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας μιας επιχείρησης. Αντικείμενο της είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει δύο μορφές μεθοδολογιών διαχείρισης  για τη διερεύνηση του βέλτιστου τρόπου διαχείρισης για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εξαιτίας του φάσματος των έργων που υπάρχουν και της τεχνογνωσίας που απαιτείται, ιδίως στη σημερινή εποχή, είναι κρίσιμο για τις επιχειρήσεις να μπορούν να πάρουν στενευμένες αποφάσεις ανάλογες των δυνατοτήτων και των στόχων τους. Επίσης, κρίσιμη χαρακτηρίζεται η ευελιξία του οργανισμού στην επαναδιαπραγμάτευση των στρατηγικών και της πολιτικής του, γεγονότα που συνδέονται άρρηκτα με τη σωστή διαχείριση χαρτοφυλακίου έργων.

  • In this paper is investigated the best possible way to manage a company’s portfolio for construction projects. Τhe aim of this work is to summarize and compare the results of traditional and agile project portfolio management through six examples. Emphasis was placed to structure alternatives frameworks for both methodologies to ensure that company will achieve its objectives and projects are aligned with company’s strategy.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές