ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΙοΤ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ENSURING THE INTEGRITY OF AN IoT INFRASTRACTURE (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΡΖΙΔΗΣ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 30 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 115
 7. ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
 8. ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΣΑΛΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΟΖΑΝΙΔΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
 9. TPM | slb9670 | remote attestation | IoT | Raspberry RPi 3 B | measured boot | verified boot | u-boot | Trusted Platform Module | Infenion
 10. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα
 11. 2
 12. 3
 13. 65
 14. Περιλαμβάνει : Πίνακες, εικόνες, κώδικα
  • Η απαίτηση χρήσης συσκευών Internet of Things (IoT) σε διαφόρους τεχνολογικούς και μη τομείς αυξάνεται συνεχώς, δημιουργώντας έτσι καινούργιες ανάγκες. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται ποικίλουν σε διαδικασίες και υλοποιήσεις. Μια βασική προϋπόθεση που πρέπει να καλύπτουν οι συγκεκριμένες διαδικασίες, αποτελεί η εξασφάλιση της ακεραιότητας της υποδομής.

   Μια σύγχρονη προσέγγιση για την υλοποίηση του παραπάνω αποτελεί η χρήση ενός Trusted Platform Module, ή αλλιώς TPM, ενός coprocessor που μπορεί να εκτελεί λειτουργίες όπως hash functions, asymmetric encryption και decryption, asymmetric signing και signature verification, symmetric encryption και decryption, symmetric signing (HMAC),  signature verification, key generation και αποθήκευσης πληροφοριών με ασφάλεια.

   Η χρήση TPM μέσω ενός ενδιάμεσου μηχανισμού εκκίνησης, δύναται να εξαλείψει πιθανές ευπάθειες και ζητήματα ασφαλείας. Επίσης κατά την λετιουργία της ΙοΤ συσκευής δίνεται η δυνατότητα ελέγχου της ακεραιότητας της συσκευής με την διαδικασία remote attestation. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη κατάλληλης βιβλιοθήκης για την επίτευξη της ακεραιότητας μιας IoT υποδομής κατά την εκκίνηση αλλά και κατά την λειτουργία, εξάγοντας παράλληλα χρήσιμα συμπεράσματα μέσω της εφαρμογής της.

  • The demand for the use of Internet of Things (IoT) devices in various technological and non-technical sectors is constantly increasing, creating new needs. The technologies used, vary in processes and implementations. A basic requirement that these specific processes should cover, is the assurance of infrastructure integrity.

   A modern approach for implementing the above is the use of a Trusted Platform Module, or TPM, which is a coprocessor capable of performing operations such as hash functions, asymmetric encryption and decryption, asymmetric signing and signature verification, symmetric encryption and decryption, symmetric signing (HMAC), signature verification, key generation, and secure information storage.

   Using the TPM through an intermediate boot mechanism can eliminate potential vulnerabilities and security issues. Additionally, during the operation of the IoT device, the ability to check the integrity of the device through the remote attestation process is given. The goal of this thesis is to develop an appropriate library for achieving the integrity of an IoT infrastructure during startup and operation, and simultaneously extracting useful conclusions through the application of it.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές