Συμμετοχικός σχεδιασμός στη διαχείριση του υπερτουρισμού. Μελέτη περίπτωσης της πόλης της Αθήνας.

Participatory planning in the management of over-tourism. A case study analysis of the city of Athens. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 158
 7. Σαραντάκου, Ευθυμία
 8. Τσάρτας, Πάρις | Στεργίου, Δημήτρης | Σαραντάκου, Ευθυμία
 9. Αστικός τουρισμός | Υπερτουρισμός | Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη | Συμμετοχικός σχεδιασμός
 10. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 11. 2
 12. 28
 13. 261
 14. Πίνακες, Εικόνες
  • Ο υπερτουρισμός αποτελεί μία πρόκληση για πολλές πόλεις σήμερα, είναι ένα φαινόμενο που συνδέεται με την υπερβολική και ανεξέλεγκτη αύξηση του τουρισμού σε έναν προορισμό, προκαλώντας αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, την ποιότητα ζωής των κατοίκων και τον πολιτισμό της περιοχής.  Οι λύσεις που αναπτύσσονται για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του υπερτουρισμού συνάδουν με τις αρχές της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη βιωσιμότητας είναι η εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στο διάλογο και στη λήψη αποφάσεων. Η παρούσα εργασία διερευνά το ρόλο του συμμετοχικού σχεδιασμού ως τρόπο εξομάλυνσης του φαινομένου του υπερτουρισμού στο πλαίσιο της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης στους αστικούς προορισμούς. Μελετώντας την περίπτωση της Αθήνας, η παρούσα ερευνητική προσπάθεια στοχεύει στο να αναδείξει τα δυσμενή αποτελέσματα του υπερτουρισμού και τους τρόπους με τους οποίους η πόλη προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει. Για την κατανόηση της κατάστασης και για την εξεύρεση πιθανών λύσεων, η παρούσα εργασία αξιοποιεί τη μεθοδολογία των μελετών περίπτωσης σε δημοφιλείς αστικούς προορισμούς της Ευρώπης, οι οποίοι χρησιμοποιούν συμμετοχικό σχεδιασμό, για την εμπλοκή των κατοίκων στη διαδικασία διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων, στο πλαίσιο της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν ότι η πόλη της Αθήνας παρουσιάζει μία ξεκάθαρη τάση για την εμπλοκή των κατοίκων σε ότι αφορά τον τομέα του τουρισμού, ωστόσο δεν έχει θεσμοθετήσει συμμετοχικές διαδικασίες και μέσα υποστήριξης αυτής της προσπάθειας. Μέσα από τα παραδείγματα των ευρωπαϊκών πόλεων που αναλύθηκαν, η πόλη της Αθήνας μπορεί να αντλήσει εφαρμόσιμες ιδέες για την επίτευξη συμμετοχής του κοινού στο δημόσιο διάλογο και την υλοποίηση των προθέσεών της να ακολουθήσει τις αρχές της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του υπερτουρισμού.

  • Overtourism is a challenge for urban destinations. It is a phenomenon linked to the excessive and uncontrolled growth of tourism in a destination, causing negative impacts on the environment, the quality of life of the inhabitants and the culture of the area.  The solutions developed to address the impact of over-tourism are in line with the principles of sustainable tourism development. A key condition for achieving sustainability is the involvement of all stakeholders in dialogue and decision-making. This study explores the role of participatory planning as a way of smoothing the effect of over-tourism in the context of sustainable tourism development in urban destinations. By studying the case of Athens, this research effort aims to highlight the adverse effects of over-tourism and the ways in which the city tries to address them. In order to understand the situation and to find possible solutions, this study utilizes the methodology of case studies of popular urban destinations in Europe, which use participatory planning to involve residents in the consultation and decision-making process in the context of sustainable tourism development. The results of the analyses showed that the city of Athens has a clear tendency to involve residents in the tourism sector, but has not established participatory processes and instruments to support this effort. Through the examples of the European cities analysed, the city of Athens can draw actionable ideas for achieving public participation in the public debate and implementing its intentions to follow the principles of sustainable tourism development to address the impacts of over-tourism.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές