Παρουσία & Επιπτώσεις Μικροπλαστικών στο Έδαφος & στα Φυτά

Occurrence & effects of microplastics in soil & plants (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΤΥΠΑΣ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 98
 7. Κωνσταντίνου Ιωάννης
 8. Κανάτας Παναγιώτης
 9. Μικροπλαστικά | Νανοπλαστικά | Χερσαία ρύπανση | οικοτοξικότητα | Εδαφικά συστήματα | πρόσληψη | Επιπτώσεις μικροπλαστικών | Φυτικοί οργανισμοί | Υδρόβια φυτά
 10. Διαχείριση αποβλήτων/ΔΙΑ
 11. 151
 12. Περιλαμβάνει πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, πίνακας συντομογραφιών
  • Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, παρουσιάζεται και αναλύεται η παρουσία και οι επιπτώσεις μικροπλαστικών σωματιδίων και των συστατικών πολυμερών τους στο χερσαίο οικοσύστημα, το οποίο περιλαμβάνει τα αβιοτικά στοιχεία όπως το έδαφος και το νερό και τα βιοτικά στοιχεία, όπως είναι τα φυτά, καθώς και οι πολύ μεγάλες προκλήσεις που σχετίζονται με αυτή την εξέλιξη σε επίπεδο προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Το μείζον ζήτημα είναι πως τα μικροπλαστικά προερχόμενα απο τις περισσότερες κατηγορίες πολυμερώνκατα την απελευθέρωσή τους στο περιβάλλον, δεν είναι βιοδιασπώμενα, με αποτέλεσμα να ρυπαίνουν το φυσικό περιβάλλον για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η ευρεία παρουσία μικροπλαστικών , προκαλεί επιπτώσεις στα διάφορα οικοσυστήματα, λόγω των τοξικών επιπτώσεων που δύνανται να προκαλέσουν στους διάφορους οργανισμούς , συμπεριλαμβανομένων των φυτών.Τα μικροπλαστικά εξαιτίας της τοξικότητας και των ιδιοτήτων τους να προσροφούν στην επιφάνειά τους παθογόνους οργανισμούς αλλά και ανθεκτικούς οργανικούς ρύπους, παρουσιάζουν αρνητικές επιδράσεις στους οργανισμούς απο τους οποίους προσλαμβάνονται. Επιπλέον, μέσω του φαινομένου της βιοσυσσώρευσης μεταφέρονται σε οργανισμούς της χερσαίας τροφικής αλυσίδας. Συνεπώς, απο τα χαμηλότερα επίπεδα της τροφικής αλυσίδας έως τον άνθρωπο, τα μικροπλαστικά επιφέρουν διαταραχές στην λειτουργία των οργανισμών. Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνας, κατέδειξαν νευρολογικές, πεπτικές και αναπαραγωγικές δυσλειτουργίες τόσο στους οργανισμούς του εδάφους, όσο και επιπτώσεις στη φυσιολογία των φυτών και συνεπώς το πρόβλημα της συσσώρευσης πλαστικών και μικροπλαστικών σε παγκόσμια κλίμακα αποτελούν ένα απο τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος τον 21ο αιώνα.


  • This thesis presents and analyzes the presence of microplastic particles and their constituent polymers in the terrestrial ecosystem, which includes abiotic elements such as soil and water and biotic elements, such as plants, as well as the very big challenges related to this evolution at the level of protection of the natural environment. The majior issue is that microplastics derived from most categories of polymers when released into thw environment are not biodegradable, resulting in polluting the natural environment for very long periods of time. The widespread presence of microplastics causes impacts on various ecosystems,dye to the toxic effects they can cause various organisms, including plans. Microplastics, due to their toxicity and properties to absorb pathogenic mikroorganisms and persistent organic pollutants to the surface, have negative effects on the organisms they are absorbed by. In addition, through the phenomenon of bioaccumulation they are transferred to organisms in the terrestrial food chain. Therefore, from the lowest levels of the food chain up to humans, microplastics disrupt the functioning of organisms. Finaly, the results of the research demonstrated neurological, digestive and reproductive dysfunctions both in the organisms of the soil, and effects on the physiology of plants and therefore the problem of accumulation of plastics and mocroplastics on a global scale is one of the most important environmental pollution problems of the natural environment in the 21st century.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές