Σχεδιασμός και ανάπτυξη ΒΔ απαιτήσεων συνεργείου αντιπροσωπείας αυτοκινήτων για τήρηση μητρώου επισκευών και πρόβλεψη συντηρήσεων

Design and development of a car dealership workshop requirements database for maintenance record keeping and maintenance forecast (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΝΑ ΛΙΟΥΠΑ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 105
 7. ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 8. ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΟΖΑΝΙΔΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
 9. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | ΜΑΘΗΣΗ ΒΔ | ACCESS
 10. ΠΛΣ 60, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
 11. 1
 12. 1
 13. Περιλαμβάνει: Πίνακες, Εικόνες
 14. Εξειδικεύσεις Τεχνολογίας Λογισμικού, Τόμος Α', Ευαγγελία Πιτουρά, ΠΛΣ60/Α
  • Περίληψη

   Αυτή η διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της παρακολούθησης και καταγραφής των επισκευών σε ένα συνεργείο αντιπροσωπείας αυτοκινήτων με ανάπτυξη μίας ΒΔ. θα γνωρίσουμε το τρόπο με τον οποίο η επιστήμη της πληροφορικής διαχειρίζεται τον μεγάλο όγκο των δεδομένων. Κατανοούμε τις έννοιες "δεδομένα" και "πληροφορία" και αναλύουμε τα προβλήματα, τα οποία παρουσιάζονται ως προς την οργάνωση και την διαχείριση πολλών δεδομένων.

   Γίνεται αναφορά στις ανάγκες που πρέπει να καλύψει μια ΒΔ για να οργανώσει και να βοηθήσει ένα συνεργείο αυτοκινήτων, καθώς επίσης και στις οντότητες, στις συσχετίσεις και στην πληθικότητα.

   Παρουσιάζεται ο τρόπος δημιουργίας πινάκων στην ACCESS, καθώς και τα πεδία τους, τους τύπους δεδομένων αλλά και τις ιδιότητες τους.

   Παρουσιάζονται ερωτήματα απλά για κάθε οντότητα, ώστε να φανεί η αξία και η χρησιμότητα μιας ΒΔ σε μια εταιρία, γιατί τα δεδομένα από μόνα τους δεν έχουν καμία δύναμη. Μόνο όταν επεξεργάζονται, προσφέρουν σημαντικό έργο.

   Γίνονται ερωτήματα σύνθετα δηλαδή λαμβάνονται δεδομένα από πολλούς πίνακες, καθώς και ερωτήματα, τα οποία αφορούν το μέλλον μιας εταιρίας και την βοηθούν στην καλύτερη οργάνωσή της.  Στο τέλος συνοψίζονται όλες οι πληροφορίες για την μελέτη και υλοποίηση της ΒΔ για ένα συνεργείο αυτοκινήτων.


  • Summary
   This thesis aims to address the problem of tracking and recording repairs in a car
   dealership workshop with the development of a NW. we will get to know how computer
   science manages the large amount of data. We understand the concepts of "data"
   and "information" and analyze the problems that arise in organizing and managing
   large amounts of data. Reference is made to the needs that a DB must meet in order to organize and assist
   a car repair shop, as well as entities, relationships and population.
   The way to create tables in ACCESS is presented, as well as their fields, data 
   types and their properties. Simple questions are presented for each entity, in order to show the value and
   usefulness of a DB in a company, because data alone has no power. Only when
   processed do they offer significant work.
   Complex questions are asked, that is, data is taken from many tables, as well as
   questions, which concern the future of a company and help it to better organize
   it. At the end, all the information for the study and implementation of the DB
   for a car repair shop is summarized.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές