Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα και Χρηματοπιστωτικά Καθεστώτα 1948-2020

Greek banking system and financial regimes 1946-2020 (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΣΑΚΗ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 112
 7. Λοϊζος, Κωνσταντίνος
 8. Λοϊζος, Κωνσταντινος | Ανδρικόπουλος, Ανδρέας
 9. Tραπεζικό σύστημα
 10. ΤΡΑ50-Τραπεζικό περιβάλλον
 11. 10
 12. 0
 13. Περιλαμβάνει πίνακες, διαγράμματα
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά την επισκόπηση και την ανάλυση των σημαντικότερων γεγονότων για την περίοδο 1946 έως 2021 που επίδρασαν καθοριστικά στο τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας. Για την καλύτερη διαχείριση του ζητήματος, η εργασία αποτελείται από δύο τμήματα, το θεωρητικό και το εμπειρικό μέρος.

   Στο πρώτο μέρος της εργασίας, στο θεωρητικό κομμάτι, το εξεταζόμενο διάστημα χωρίζεται σε έξι κατηγορίες με βάση τα γεγονότα που συνέβησαν. Για καθένα από αυτά τα γεγονότα παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επηρέασαν το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας.

   Η ερευνητική προσέγγιση του θέματος έγινε με γνώμονα την Εθνική τράπεζα της Ελλάδας και συνεπώς η μελέτη αποσκοπεί στη μελέτη των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και στην ανάδειξη του βαθμού επιρροής από τις επικρατούσες συνθήκες της οικονομίας της χώρας. Η χρήση διαγραμμάτων είναι πολύτιμη για την καλύτερη κατανόηση αλλά και σύγκριση των οικονομικών δεδομένων.

  • This thesis examines the overview and analysis of the most important events for the period 1946 to 2021 that had a descisive effect on the banking system of Greece. For better management of the issue, tha paper consists of two parts, the theoretical and part and the empirical part.

   I the first part of the paper, in the theoretical part, the examined perod is divided into six categories based on the evets that occured. For each of these events, information is listed on how they affected the banking system of Greece.

   The research approach to the subject was based on the National Bank of Greece and therefore the study aims to study the company's financial statements and highlight the degree of influence from the prevailing conditions of the country's economy. The use of charts is valuable for better understanding and comparison of financial data.


 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές