Πλαίσιο, τεχνολογίες και εργαλεία ανάπτυξης ψηφιακών Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων

Framework, technologies and tools for developing digital Open Educational Resources (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 30 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 184
 7. Μαυρομμάτης Γεώργιος
 8. Λαζαρίνης Φώτιος | Βερύκιος Βασίλειος
 9. Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι | Creative Commons | Εκπαιδευτικός σχεδιασμός | Αδειοδότηση
 10. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα/ ΠΛΣΔΕ
 11. 12
 12. 94
 13. Περιλαμβάνει: Πίνακες, εικόνες, σχήματα
  • Η παρούσα ΔΕ έχει ως σκοπό να παρουσιάσει μια πλήρη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ) στη σύγχρονη εκπαίδευση στην Ελλάδα και στον κόσμο καλύπτοντας διάφορα επιστημονικά πεδία. Επιπλέον, προκειμένου να αναδειχθούν οι δυνατότητες που παρέχονται για δημιουργία ψηφιακών ΑΕΠ, θα γίνει ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σύμφωνα με τις αρχές 5R που διέπουν τους ΑΕΠ. Για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό της σειράς παρουσίασης (sequencing) των ενοτήτων του εκπαιδευτικού υλικού εφαρμόζονται αλγοριθμικές τεχνικές σε συνάρτηση με εμπειρογνωμοσύνη.

    Οι Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι έχουν ανοικτή άδεια χρήσης ή χαρακτηρισμό δημόσιου τομέα που επιτρέπει στους χρήστες να διατηρούν, να επαναχρησιμοποιούν, να αναθεωρούν, να αναμειγνύουν και να διανέμουν περιεχόμενο χωρίς τα εμπόδια των παραδοσιακών περιορισμών πνευματικών δικαιωμάτων (αρχές 5R). Ως αποτέλεσμα, αντί για τα ακριβά παραδοσιακά βιβλία, όλοι οι μαθητές έχουν άμεση πρόσβαση σε υλικό από την πρώτη ημέρα της μελέτης και οι εκπαιδευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν χωρίς εμπόδια το περιεχόμενο και τις μεθόδους διδασκαλίας που απορρέουν από την ανοικτή άδεια. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα οφέλη από την εφαρμογή των ΑΕΠ είναι η οικονομική προσιτότητα και η προσβασιμότητα. Αυτά τα οφέλη, που σχετίζονται με το περιεχόμενο και την παιδαγωγική έχουν μελετηθεί σχετικά λίγο στην ερευνητική βιβλιογραφία των ΑΕΠ. Η εργασία καλύπτει το ξεκίνημα του «κινήματος των ΑΕΠ» καθώς και μια ιστορική αναδρομή μέχρι σήμερα, τις τεχνολογίες και το διαδικτυακό περιβάλλον όπου φιλοξενούνται οι ΑΕΠ, μια συγκριτική ανάλυση των διάφορων πλατφορμών που υπάρχουν. Στη συνέχεια γίνεται μια παρουσίαση ενός εργαλείου ανάπτυξης ΑΕΠ και αναλύονται τα αποτελέσματα, τα οφέλη για την εκπαίδευση και το μέλλον των ΑΕΠ.

  • The purpose of this Thesis is to present a complete review of the literature on Open Educational Resources (OER) in modern education in Greece and in the world covering various scientific fields. Open Educational Resources (OER) have an open license or public domain designation that allows users to preserve, reuse, revise, remix, and distribute content without the obstacles of traditional copyright restrictions. As a result, instead of expensive traditional textbooks, all students get access to the material on the first day of class, and instructors can use the unique content and teaching methods derived from the open license. It is important to note that the benefits of OER implementation are affordability and accessibility. Moreover, these content- and pedagogy-related benefits have been relatively understudied in the OER research literature. The paper covers the beginning of the "OER movement" as well as a historical review to date, the technologies, and the online environment where the OER is hosted, and a comparative analysis of the various platforms that exist. This is followed by a presentation of an OER development tool. The tool is used to create a course, that is previously analyzed by means of algorithmic instructional design techniques. Finally, the results, benefits of education, and the future of OER are discussed.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές