ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ISO 9001, ISO 14001, ISO 39001, ISO 45001

OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FROM THE DEVELOPMENT AND SIMULTANEOUS USE OF DIFFERENT MANAGEMENT SYSTEMS: ISO 9001, ISO 14001, ISO 39001, ISO 45001 (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΝΗ ΛΙΑΚΟΥ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 71
 7. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 8. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΣΙΒΙΛΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 9. ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015 | ISO 39001:2012 | ISO 45001:2018 | Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία | Προκλήσεις & ευκαιρίες | Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2015) | Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης | ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 10. ΔΧΤ 60: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 11. 2
 12. 14
 13. 11
 14. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ, ΠΙΝΑΚΑΣ, ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
  • Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την ανάπτυξη συστημάτων δια- χείρισης κατά ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 39001 εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Εξετάζονται οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις από την ανάπτυξη εφαρμογή και διατήρηση σε λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης. Για τον σκοπό αυτό αναζητήθηκαν και συγκεντρώθηκαν πληροφορίες από δείγμα Ελληνικών εταιρειών, διαφόρων μεγεθών από τους κλάδους της βιομηχανίας και του τεχνικού κα- τασκευαστικού της οικονομίας. Η συγκέντρωση των πληροφοριών έγινε από τις αναρτήσεις των εταιρειών στις ιστοσελίδες τους, τη χρήση ερωτηματολογίου, συνε- ντεύξεις με επιθεωρητές συστημάτων διαχείρισης καθώς και υπεύθυνους των συστημάτων διαχείρισης επιχειρήσεων. Από την διενέργεια των συνεντεύξεων με επιθεωρητές συστημάτων διαχείρισης συγκεντρώθηκαν στοιχεία αναφορικά με τις επιδόσεις των επιχειρήσεων που εφαρμό- ζουν συστήματα διαχείρισης και αν αυτά συμμορφώνονται πλήρως με τα πρότυπα ISO. Επίσης από τις συνεντεύξεις με τους υπεύθυνους συστημάτων διαχείρισης επιχειρή- σεων συγκεντρώθηκαν στοιχεία αναφορικά με την επίτευξη των στόχων και τις προσδοκίες που έχουν τεθεί για την λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης. Από τις ανάλυση των πληροφοριών προκύπτει ότι μία μεγάλη πρόκληση για την εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης είναι η αντίδραση των στελεχών και γενικό- τερα των εργαζομένων στις αλλαγές. Η σωστή διαχείριση των αλλαγών παίζει καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό, εφαρμογή και αποτελεσματική χρήση των συστη- μάτων διαχείρισης. Μια άλλη πρόκληση αποτελεί η πλήρης συμμόρφωση των επιχειρήσεων που διαθέτουν συστήματα διαχείρισης, με τις απαιτήσεις των προτύπων. Η πλήρης συμμόρφωση των επιχειρήσεων μπορεί να επηρεαστεί από εσωτερικούς πα- ράγοντες όπως η δέσμευση της διοίκησης, η διάθεση πόρων, η κατανομή ρόλων κα αρμοδιοτήτων, η εμπλοκή του προσωπικού και εξωτερικούς παράγοντες όπως οι συν- θήκες της αγοράς, ο ανταγωνισμός, η νομοθεσία κλπ Από την άλλη πλευρά η εφαρμογή και χρήση των συστημάτων διαχείρισης βοηθά τις επιχειρήσεις να οργανώσουν καλύτερα τις διεργασίες και τις διαδικασίες των δραστηριοτήτων τους, Σε αυτή την κατεύθυνση βοηθά η τυποποίηση των απαιτήσεων των προτύπων παρέχοντας το πλαίσιο για την αποτελεσματική εφαρμογή και χρήση σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης.
  • This thesis deals with the development of management systems according to ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 39001 of companies operating in Greece. Opportunities and challenges from the development, implementation and maintenance of manage- ment systems are examined. For this purpose, information was sought and collected from a sample of Greek companies of various sizes from the industry and technical con- struction sectors of the economy. The gathering of the information was done from the posts of the companies on their web pages, the use of a questionnaire, interviews with inspectors of management systems as well as managers of business management sys- tems. From conducting interviews with management system inspectors, data was gath- ered regarding the performance of companies that implement management systems and whether they fully comply with ISO standards. Also, from the interviews with the managers of business management systems, data was collected regarding the achieve- ment of the goals and the expectations that have been set for the operation of the management systems. From the analysis of the information, it appears that a major challenge for the implementation of management systems is the reaction of key persons of the manage- ment and, in general, employees to changes. The correct management of changes plays a decisive role in the design, implementation and effective use of management systems. Another challenge is the full compliance of companies that have management systems with the requirements of the standards. Full business compliance can be affected by internal factors such as management commitment, resource allocation, allocation of roles and responsibilities, staff involvement and external factors such as market condi- tions, competition, legislation etc. On the other hand, the application and use of management systems help com- panies to better organize the processes and procedures of their activities. In this direction, the standardization of the requirements of the standards helps by providing the framework for the effective application and use modern management systems.
 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές