Η επίδραση της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας στον επενδυτικό χάρτη και ο σταδιακός μετασχηματισμός του μοντέλου επενδυτικών υπηρεσιών των Χρηματοοικονομικών Ιδρυμάτων

The impact of Financial Technology on the investment map and the gradual transformation of the investment services model of Financial Institutions (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΠΑΠΠΑ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 81
 7. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 8. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΡΕΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 9. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ | ΙΔΙΩΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ | ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 10. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ/ΤΡΑΔΕ
 11. 1
 12. 4
 13. 31
 14. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΙΝΑΚΕΣ , ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • Η ανάπτυξη των διαδικτυακών επενδυτικών πλατφορμών, οδήγησε σε σειρά αλλαγών στον χάρτη των επενδυτικών υπηρεσιών. Πολυάριθμες επενδυτικές πλατφόρμες απέκτησαν το δικό τους μερίδιο στην αγορά, φέρνοντας μια σειρά καινοτομιών που συμπίεσαν τα κόστη για τους επενδυτές και διεύρυναν την πρόσβαση σε πελάτες ακόμα και χαμηλού επενδυτικού προϋπολογισμού. Ταυτόχρονα, τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα αξιοποίησαν εφαρμογές της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας για να βελτιώσουν την λειτουργία τους, να ενισχύσουν την ανταγωνιστική τους θέση και να προσφέρουν βελτιωμένες υπηρεσίες στους επενδυτές.

   Η εξέλιξη του επενδυτικού χάρτη, μόνο πρόσκαιρη δε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί καθώς μια σειρά τεχνολογικές εφαρμογές συνεχίζουν να αλλάζουν τον τρόπο που επενδύουν οι ιδιώτες επενδυτές. Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση της επενδυτικής συμπεριφοράς των ιδιωτών επενδυτών με επίκεντρο τα κριτήρια επιλογής αυτόνομης ή υποστηριζόμενης λήψης επενδυτικών αποφάσεων.

   Μέσα από μια ποσοτική έρευνα σε δείγμα 100 ερωτηθέντων, αξιολογήθηκαν οι προτιμήσεις των ιδιωτών επενδυτών με βάση κύρια επενδυτικά χαρακτηριστικά (επενδυτική εμπειρία, ανοχή στο ρίσκο, ιστορικό απωλειών, επενδυτικός στόχος, μέγεθος χαρτοφυλακίου, συχνότητα συναλλαγών) αλλά και δημογραφικά (φύλο, ηλικία, εκπαίδευση, επάγγελμα). Με τη χρήση οικονομετρικού μοντέλου αξιολογήθηκε η επίδραση των παραπάνω μεταβλητών.

   Από την σχετική ανάλυση προέκυψαν μια σειρά από ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Ειδικότερα η επενδυτική εμπειρία, το μέγεθος του χαρτοφυλακίου, η επενδυτική στόχευση και η πρόθεση ανάληψης ρίσκου δεν φαίνεται να επηρεάζει την επιλογή επενδυτικού φορέα (χρηματοοικονομικό ίδρυμα ή επενδυτική πλατφόρμα).  Επιβεβαιώνεται ωστόσο, σε συνάφεια με την διεθνή βιβλιογραφία, ότι οι ιδιώτες επενδυτές με προτίμηση στις διαδικτυακές πλατφόρμες συναλλαγών τείνουν να έχουν μεγαλύτερες επενδυτικές απώλειες αλλά και μεγαλύτερη συχνότητα συναλλαγών σε σχέση με τους αντίστοιχους που επιλέγουν χρηματοοικονομικό σύμβουλο. Τέλος, καταγράφηκε η επίδραση των δημογραφικών στοιχείων, με το φύλο και την ηλικία να φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιλογή επενδυτικού φορέα.


  • The development of online investment platforms has driven a series of changes in the investment services space. Numerous online trading sites captured their own market share, bringing several innovations that suppressed the cost base for investors, providing market access to even clients with small investment portfolio. In parallel the financial institutions took advantage of FinTech applications to improve their operational efficiencies, strengthen their competitive position and provide improved services to their investors.

   The evolution of the investment map is not over as a wide range of technological applications continue to reshape the way the investors develop their activities. The current master thesis aims to improve our understanding with regards to the investment behavior of individual investors, benchmarking the choice on autonomous decision making (online trading platforms) vs traditional brokerage (financial consultants).

    Through a quantitative study with sample of 100 respondents, the preferences of individuals investors have been assessed based on major investment characteristics (investment experience, risk tolerance, investment loss record, investment target, portfolio size, trading frequency) and demographic dimensions (sex, age, education, employment). With the use of an econometric model, the impact of the above-mentioned variables has been assessed.  

   From the respective analysis, several interesting conclusions can be drawn. In detail, the investment experience, portfolio size, investment target and risk tolerance do not seem to affect the choice of investment provider (financial institution or online trading platform). On the other hand, it is confirmed in compliance with relevant international literature that the individual investors with preference to online trading platforms tend to have higher investment losses as well as higher trading frequency vs the ones that opt for a financial broker. Lastly, a significant impact of demographics is registered as sex and age group seem to play an important role in the choice of investment provider.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές