Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στον κλάδο των κατασκευών

Implementation of quality assurance s in the construction industry (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΑΚΙΑΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 03 Οκτωβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 130
 7. Φωτεινή Κωνσταντακοπούλου
 8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ | ΤΕΝΤΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 9. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, τεχνικά έργα, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
 10. Διαχείριση Τεχνικών Έργων
 11. 1
 12. 8
 13. 300
  • Η εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στα τεχνικά έργα είναι ζωτικής
   σημασίας για την επίτευξη υψηλού επιπέδου ποιότητας και απόδοσης σε αυτούς τους
   τομείς. Τα τεχνικά έργα περιλαμβάνουν κατασκευαστικά έργα, όπως κτίρια, γέφυρες,
   οδοποιία, υδροληψίες, αλλά και έργα μηχανολογίας, ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και
   άλλων τεχνικών κλάδων.
   Τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας στα τεχνικά έργα βοηθούν στην αποτελεσματική
   διαχείριση και ελέγχο των διαδικασιών και των προδιαγραφών που απαιτούνται για την
   επίτευξη των στόχων του έργου. Αυτά τα συστήματα προσφέρουν μια δομή και ένα
   πλαίσιο εργασίας για την προσέγγιση της ποιότητας σε όλες τις φάσεις του έργου, από τον
   σχεδιασμό και την προετοιμασία μέχρι την εκτέλεση και την παράδοση.
   Η εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στο κλάδο των κατασκευών και στα
   τεχνικά έργα εν γένει, αποτελεί προαπαιτούμενο για την ορθή λειτουργία των διεργασιών
   σχεδιασμού και παραγωγή των έργων όσο και για την διασφάλιση χρήσης των
   απαραίτητων μεθόδων που εξασφαλίζουν την βιωσιμότητα του.
   Η παρούσα Δ.Ε. έχει σαν βασικό στόχο την διερεύνηση της εφαρμογής αντίστοιχων
   συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στην Ελλάδα και την καταγραφή πιθανών ελλείψεων
   ή παραλείψεων ως προς αυτό. Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκε και διενεργήθη
   πρωτογεννής ποσοτική έρευνα μεταξύ εργαζομένων σε οργανισμούς και επιχειρήσεις στο
   πεδίο των τεχνικών έργων. Συνολικά έλαβαν μέρος 95 συμμετέχοντες/ουσες.
   Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι εν γένει η κατάσταση στην Ελλάδα σε σχέση με
   την εφαρμογή και εγκατάσταση συστηματων διασφάλισης ποιότητας στα τεχνικά έργα
   είναι θετική, καθώς οι περισσότερες επιχειρήσεις/οργανισμοί έχουν εγκαταστήσει
   αντίστοιχα συστήματα. Μόνο μελανό σημείο που προέκυψε από την ανάλυση των
   δεδομένων του δείγματος της έρενας, αφορά στην μειωμένη παροχή κατάλληλης
   εκπαίδευσης στο προσωπικό σε σχέση με τα συστήματα αυτά από τις επιχειρήσεις ή τους
   οργανισμούς εργασίας

  • The implementation of quality assurance systems in technical projects is vital to achieve a
   high level of quality and performance in these areas. Technical projects include
   construction projects, such as buildings, bridges, road construction, water intakes, but also
   mechanical engineering, electrical engineering, electronics and other technical branches.
   Quality assurance systems in technical projects help to effectively manage and control the
   processes and specifications required to achieve project objectives. These systems offer a
   structure and framework for approaching quality in all phases of the project, from
   planning and preparation to execution and delivery.
   The implementation of quality assurance systems in the construction industry and in
   technical projects in general, is a prerequisite for the proper functioning of the design and
   production processes of the projects as well as for ensuring the use of the necessary
   methods that ensure its sustainability.
   The present thesis has as its main objective the investigation of the implementation of
   corresponding quality assurance systems in Greece and the recording of possible
   deficiencies or omissions in this regard. For this purpose, a primary quantitative survey
   was designed and carried out among employees in organizations and companies in the
   field of technical projects. A total of 95 participants took part.
   The results of the research showed that in general the situation in Greece in relation to the
   implementation and installation of quality assurance systems in technical projects is
   positive, as most companies/organizations have installed corresponding systems. Only
   black spot that emerged from the analysis of the sample data of the erena, concerns the
   reduced provision of appropriate training to the staff in relation to these systems by the
   companies or work organizations.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές