ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. Μελέτη Περίπτωσης του Νομού Ηλείας

WORKING CONDITIONS IN THE GREEK HOTEL INDUSTRY AS A FACTOR OF EMPLOYEES MOTIVATION. The case study of Ilia county (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΚΡΗΣ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 99
 7. ΦΩΤΙΟΣ ΚΙΛΙΠΙΡΗΣ
 8. ΦΩΤΙΟΣ ΚΙΛΙΠΙΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
 9. Εργασιακές Συνθήκες, Υποκίνηση, Εργασιακή Ικανοποίηση, Εργασιακή Αφοσίωση, εποχικό προσωπικό, μόνιμο προσωπικό
 10. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων/ΔΤΕΔΕ
 11. 1
 12. 14
 13. 90
 14. Περιλαμβάνει: Πίνακες, διαγράμματα εικόνεες
  • Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται έλλειψη εργαζομένων στο ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο. Αυτό φέρνει ως αποτέλεσμα να κινδυνεύει η αποτελεσματική λειτουργία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και να απειλείται η ποιότητα των παρεχόμενων τουριστικών προϊόντων. Για αυτό τον λόγο η δυνατότητα μείωσης της εναλλαγής των εργαζομένων και η διατήρηση ενός σταθερού προσωπικού αποτελεί προτεραιότητα για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Η υποκίνηση των εργαζομένων και εν συνεχεία η ανάπτυξη του αισθήματος της εργασιακής ικανοποίησης και εργασιακής αφοσίωσης στου εργαζομένους του τουριστικού κλάδου είναι κρίσιμα σημεία για την διατήρηση αλλά και προσέλκυση νέου προσωπικού . Οι εργασιακές συνθήκες του ξενοδοχειακού κλάδου (φυσικές, κοινωνικές, μισθός, ωράριο κλπ), αποτελούν συχνά τον λόγο απομάκρυνσης δυνητικών εργαζόμενων.   

   Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα εργασία ερευνά τον ρόλο των εργασιακών συνθηκών ως παράγοντες υποκίνησης για τους εργαζομένους να συνεχίσουν να εργάζονται στο ξενοδοχειακό κλάδο. Η εργασία έχεις στόχους την εύρεση των σημαντικότερων παραγόντων υποκίνηση ώστε να παραμείνουν οι εργαζόμενοι για εργασία στην ίδια επιχείρηση. Περαιτέρω αναζήτα τους παράγοντες ικανοποίησης για το μόνιμο και το εποχικό προσωπικό καθώς και τον βαθμό ικανοποίησης τους. Παράλληλα, αναζητά την διαφορά της εργασιακής ικανοποίησης μεταξύ των δημογραφικών χαρακτηριστικών  των υπαλλήλων. 

   Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε  δεκατέσσερα (14) ξενοδοχεία το νομού Ηλείας, με συμμετοχή από 77 εργαζόμενους. Ως αποτέλεσμα της έρευνας βρέθηκαν ότι ο μισθός, η παροχής ασφάλειας και η αναγνώριση των προσπαθειών αποτελούν σημαντικούς παράγοντες υποκίνησης για τους εργαζόμενους (εποχικούς και μόνιμους), ενώ ο σημαντικότερος  παράγοντας υποκίνησης αναδείχθηκε το αίσθημα της ασφάλειας και η σιγουριά της εργασίας. Τέλος, παρατηρήθηκε πως οι μόνιμοι εργαζόμενοι αισθάνονται περισσότερη ικανοποίηση από τους εποχικούς.

  • In recent years there has been a shortage of workers in the Greek hotel industry. As a result, the efficient operation of hotel businesses is endangered and the quality of tourism products provided is threatened. For this reason, the ability to reduce employee turnover and maintain a stable staff is a priority for hotel businesses. The motivation of employees and subsequently the development of a sense of job satisfaction and dedication to employees in the tourism industry are critical points for retaining and attracting new staff. The working conditions of the hotel industry (physical, social, salary, working hours, etc.) are often the reason for the removal of potential employees.

   In this context, this paper investigates the role of working conditions as motivating factors for employees to continue working in the hotel industry. Work aims to find the most important motivating factors to keep employees working in the same company. Further look for the satisfaction factors for permanent and seasonal staff as well as their degree of satisfaction. At the same time, it looks for the difference in job satisfaction between the demographic characteristics of employees.

   The survey was conducted in fourteen (14) hotels in the prefecture of Ilia, with the participation of 77 employees. As a result of the survey, it was found that salary, security and recognition of efforts are important motivating factors for employees (seasonal and permanent), while the most important motivating factor was the feeling of security of work. Finally, it was observed that permanent employees feel more satisfaction than seasonal workers.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές