Εξέλιξη των ηλεκτρονικών πληρωμών με τη χρήση νέων τεχνολογιών και ο αντίκτυπος στην αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών

Evolution of electronic payments using new technologies and the impact on consumer purchasing behavior (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΡΑ ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 92
 7. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
 8. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΚΟΥΝΑΔΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 9. Ηλεκτρονικές πληρωμές, εξέλιξη τεχνολογίας , τραπεζικές κάρτες, αγοραστική συμπεριφορά, κυβερνοέγκλημα, ηλεκτρονικό έγκλημα, διαδικτυακό έγκλημα | Εlectronic payments, evolution of technology, bank cards, buying behavior, cybercrime, electronic crime, internet related crime
 10. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ (ΤΡΑ ΔΕ)
 11. 11
 12. 2
 13. 31
 14. Περιλαμβάνει : Ερωτηματολόγιο, Πίνακες, Διαγράμματα, Δημοσιεύματα, Άρθρα
 15. ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. και ΣΚΑΛΤΣΑΣ Π. (2000). Τόμος Β΄ Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Νέο περιβάλλον, νέα εργαλεία, νέοι ηγέτες. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Επιχειρηματικής Στρατηγικής στο Διαδίκτυο. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος
  • Ο στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι να αναφερθεί στο τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο ηλεκτρονικές πληρωμές με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Ειδικότερα, θα αναλυθούν τα δομικά τους στοιχεία και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται στην πράξη. Η σημασία του συγκεκριμένου θέματος έγκειται στο ότι στην σύγχρονη εποχή, η τεχνολογία έχει φτάσει σε επίπεδα κορυφής και αυτή η ανάπτυξη επηρεάζει σαφώς την οικονομία. Αυτό φάνηκε ιδιαίτερα, κατά την διάρκεια της πανδημίας όπου εξελίχθηκαν οι ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω διαφόρων συσκευών και οι επιχειρήσεις και καταναλωτές αναγκάστηκαν να αλλάξουν τις συνήθειες τους και να προσαρμοστούν στις νέα εξελίξεις. Γενικά, οι ηλεκτρονικές πληρωμές αποτελούν σημαντική εξέλιξή της οικονομικής τεχνολογίας, η οποία έχει δημιουργηθεί για την πιο άμεση συναλλαγή που έχει αναπτυχθεί τον τελευταίο αιώνα. Οι συναλλαγές μπορούν να πραγματοποιηθούν από όπου και αν βρίσκεται ο καταναλωτής, είτε είναι στην χώρα του είτε βρίσκεται εκτός χώρας, ενώ σε θέματα εμπορίου οι συναλλαγές μπορούν μέσω συστήματος να διαμορφωθούν αναλόγως με το νόμισμα της εκάστοτε χώρας. Στη συγκεκριμένη διπλωματική , μέσω παράθεσης της βιβλιογραφίας και διεξαγωγής ποιοτικής έρευνας (ερωτηματολόγιο ) εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών και τον αντίκτυπο στην αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών.

  • The aim of the thesis is to discuss what we exactly mean by the term "electronic payments using new technologies." Specifically, it will analyze their structural elements and how they are practically utilized. The significance of this particular topic lies in the fact that in the modern era, technology has reached its peak levels, and this development significantly influences the economy. This became particularly evident during the pandemic, where electronic payments evolved through various devices, and businesses and consumers were forced to change their habits and adapt to the new advancements. In general, electronic payments represent a significant advancement in financial technology, which has been developed for the purpose of facilitating more immediate transactions in the past century. Transactions can be conducted from wherever the consumer is, whether in their own country or abroad, while in matters of commerce, transactions can be adjusted accordingly with the currency of each respective country through the system. In this specific thesis, useful conclusions regarding the use of electronic payments and their impact on consumer purchasing behavior are derived through the citation of literature and conducting qualitative research (questionnaire).

 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές