Αξιολόγηση εκροών μονάδων επεξεργασίας υγρών αστικών αποβλήτων της Δυτικής Ελλάδας ως προς την δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης νερού

Evaluation of wastewater treatment plant effluents in Western Greece regarding the possibility of water reuse (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΡΗΣ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 140
 7. Κωνσταντίνου, Ιωάννης
 8. Κωνσταντίνου, Ιωάννης | Ψυλλάκη , Ελευθερία
 9. Επεξεργασία αποβλήτων | Επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων | Δυτική Ελλάδα
 10. Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων / ΔΙΑ60
 11. 4
 12. 41
 13. Περιλαμβάνει διαγράμματα, πίνακες, εικόνες και χάρτη
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη διαχείριση των αστικών λυμάτων και την δυνατότητα της επαναχρησιμοποίησης τους σε άλλες διαδικασίες αντί της απευθείας διάθεσης τους στο περιβάλλον.

   Αρχικά αναφέρεται το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει και ορίζει τι είναι υγρά απόβλητα, τον τρόπο διαχείρισης τους και τα όρια που πρέπει να υπάρχουν όταν πρόκειται για την απευθείας διάθεσή τους στο περιβάλλον. Η νομοθεσία που αναφέρεται είναι τόσο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον αναλύεται η μέθοδος της επαναχρησιμοποίησης λυμάτων και ποιοι είναι οι περιορισμοί που την διέπουν.

   Στα επόμενα κεφάλαια γίνεται μια βαθύτερη ανάλυση στα υγρά απόβλητα καθώς παρουσιάζονται τα φυσικά, χημικά αλλά και βιολογικά χαρακτηριστικά τους. Στόχος είναι η καλύτερη κατανόηση της φύσης των υγρών αποβλήτων, για να γίνουν αντιληπτοί, στη συνέχεια, οι τρόποι με τους οποίους γίνεται η επεξεργασία τους. Τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων τους προσδίδουν ιδιαίτερες ιδιότητες με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η επεξεργασία τους ή τα καταστούν ως επικίνδυνα για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. Επομένως ο τρόπος διαχείρισης των λυμάτων ώστε να αποφεύγονται οι αρνητικές επιπτώσεις, που αναλύεται στο επόμενο κεφάλαιο εξαρτάται άμεσα από τα χαρακτηριστικά τους.

   Στη συνέχεια εμβαθύνουμε στις μεθόδους επεξεργασίας και τα στάδια που περνάνε τα υγρά απόβλητα μέσα στις μονάδες επεξεργασίας, από την είσοδο τους μέχρι την έξοδο. Η ανάλυση των σταδίων επεξεργασίας γίνεται με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των τρόπων με τους οποίους γίνεται η αφαίρεση των επιβλαβών στοιχείων από τα λύματα ώστε να φτάσουμε σε ένα αξιοποιήσιμο και πιο ασφαλές αποτέλεσμα προς διάθεση.

   Βασικός θέμα της εργασίας είναι η μέθοδος της επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων. Επομένως αναλύεται στη συνέχεια με ποιους τρόπους μπορούμε να διαχειριστούμε τα υγρά απόβλητα αντί της απευθείας διάθεσής τους στο περιβάλλον. Περιγράφονται επίσης οι τομείς στους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί η επαναχρησιμοποίηση και με ποιους περιορισμούς.

   Τέλος παρουσιάζονται δεδομένα που έχουν δημοσιοποιηθεί από τις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια δυτικής Ελλάδας για την πενταετία 2017-2021. Τα δεδομένα αυτά εξετάζονται και επεξεργάζονται μέσο προγράμματος στατιστικής (SPSS) με αποτέλεσμα την εξαγωγή συμπεράσματος, αν είναι εφικτή η επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων της περιφέρειας.

  • This diploma thesis deals with the management of urban wastewater and the possibility of its reuse in other processes instead of its direct disposal into the environment.

   Initially, it refers to the legislative framework that governs and defines what liquid waste is, how it is managed and the limits that must exist when it comes to its direct disposal into the environment. The legislation mentioned is both at European and international level. In addition, it is analyzed what is reuse and what are the limitations that characterize it.

   In the following chapters, a deeper analysis is made of liquid waste as its physical, chemical, and microbiological characteristics are presented. The aim is to better understand the nature of wastewater, so that we can then understand the ways in which it is treated. The characteristics of the waste give them special properties which make it difficult to treat or make it dangerous for humans and the environment. Therefore, their elaboration analyzed in the next chapter is based on their characteristics.

   Then we delve into the treatment methods and the stages that the wastewater goes through inside the treatment plants, from its entry to its exit. The purpose of the analysis of the treatment stages is to understand in what ways the harmful elements of the waste are removed to reach a usable and safer result for disposal.

   The main objective of the work is the reuse of wastewater. Therefore, it is analyzed below in what ways we can manage wastewater instead of its direct disposal into the environment. It also describes the areas where reuse can take place and with what restrictions.

   Finally, the data that have been made public by the waste treatment plants located in the region of western Greece are presented. These data are examined and processed through a statistical program resulting in a conclusion as to whether it is feasible and efficient to reuse wastewater in this region.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές