ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΑΔΟΥΡΑ - ΡΟΔΟΣ

WATER RESOURCE MANAGEMENT - GADOURA DAM CASE STUDY - RHODES (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. AΝΘΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 135
 7. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 8. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 9. ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ | ΦΡΑΓΜΑΤΑ | ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ | ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ | ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ
 10. Φυσικό Περιβάλλον και Ρύπανση/ΔΙΑ50
 11. 36
 12. 43
 13. ΕΙΚΟΝΕΣ, ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  • Ως ένα από τα βασικότερα παγκόσμια προβλήματα, αναδεικνύεται η έλλειψη νερού, καθώς συμπορεύεται με την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των κρατών και με τη διατήρηση υγιών περιβαλλοντικών συνθηκών και οικοσυστημάτων. Η λειψυδρία αφορά μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, είτε λόγω της ανεπαρκούς εκμετάλλευσης των διαθέσιμων υδατικών πόρων, είτε λόγω των προβλημάτων στη διανομή νερού, είτε λόγω της ανέφικτης προσβασιμότητας σε πήγες νερού. Η περίπτωση της διάθεσης πόσιμου νερού, πέραν της ποσοτικής έλλειψης, σχετίζεται άμεσα και με την ποιοτική ανεπάρκεια.

   Η διαχείριση υδατικών πόρων θέτει απώτερο στόχο τη συντονισμένη ανάπτυξη και χρήση πόρων για τη μεγιστοποίηση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας, χωρίς ωστόσο να περιορίζεται και να επηρεάζεται η βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων. Προκειμένου να καλυφθούν οι τρέχουσες και οι μελλοντικές απαιτήσεις γίνεται στροφή προς τη συγκέντρωση επιφανειακών γλυκών νερών. Οι ταμιευτήρες των φραγμάτων συμβάλουν σημαντικά στη διαχείριση και κυρίως στην παροχέτευση των αστικών περιοχών με πόσιμο νερό. Λόγω των χωρικών και χρονικών διακυμάνσεων στην υδροχημεία των επιφανειακών υδάτων, απαιτούνται τακτικά προγράμματα παρακολούθησης για τη συλλογή αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με την εκτίμηση της ποιότητας του αποθηκευμένου νερού. Διεργασίες όπως η θερμική στρωματοποίηση, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας, εντείνουν προβλήματα και καθίστανται βασικοί ρυθμιστικοί παράγοντες των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του νερού.

   Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, αναλύονται οι έννοιες που συνοδεύουν τη διαχείριση των υδατικών πόρων και εν συνέχεια ο ρόλος των φραγμάτων επί αυτού. Παρουσιάζεται και αναλύεται η περίπτωση του φράγματος Γαδουρά, σχετικά με τη συμβολή του στην παροχέτευση με πόσιμο νερό στο νησί της Ρόδου. Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη θερμική στρωμάτωση των ταμιευτήρων, με αναφορά στις περιπτώσεις των φραγμάτων Γαδουρά και Διποτάμου, δυο τεχνικά έργα που παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες στον τρόπο και στον σκοπό κατασκευής τους.


  • Water shortage has emerged as one of the main global problems, as it goes hand in hand with (a) the socio-economic development of the states and (b) the maintenance of healthy environmental conditions and ecosystems.

   Water scarcity impacts on a large percentage of the population, either due to insufficient development of available water resources, or due to problems in water distribution, or because of extremely difficult access to water sources. In the case of the availability of drinking water, apart from the quantity issue, it is directly related to the qualitative dimension.

   Water resources management sets the ultimate goal of the coordinated development and use of resources to maximize economic and social well-being, without however limiting and affecting the sustainability of ecosystems. In order to meet current and future demands, there is a shift towards surface fresh water gathering.

   Water reservoirs contribute significantly to the management and mainly to the supply of urban areas with drinking water. Because of the spatial and temporal variations in surface water hydrochemistry, regular monitoring programs are required in order to acquire reliable information on the assessing the quality of drinking water in storage tanks.

   Processes such as thermal stratification, which is mainly due to the increase in global temperature, intensify problems and become key regulating factors of the physicochemical characteristics of water. In the framework of this study, we tried to analyse (a) the concepts that accompany the management of water resources and (b) the role of dams upon it.

   The case of the Gadouras dam is presented and analyzed, with respect to its contribution to supplying drinking water to the island of Rhodes. In the last chapter, reference is made to the reservoirs thermal stratification, concerning the cases of the Gadouras and Dipotamos dams, two technical projects that present several similarities due to the way and purpose that have been constructed.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές