Ψηφιακή Τράπεζα - Ψηφιακά Συστήματα

Digital Bank - Digital Systems (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΟΛΙΤΗ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 100
 7. Ελευθεριάδης, Ιορδάνης
 8. Ελευθεριάδης, Ιορδάνης | Τσαγκαράκης, Νικόλαος
 9. Ψηφιακή τράπεζα, ψηφιακά συστήματα, financial technology, big data, blockchain, API, internet of things, υπολογιστικό νέφος
 10. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 11. 1
 12. 10
 13. 36
 14. Περιλαμβάνει Πίνακες, Διαγράμματα
  • Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται ένα γενικό θεωρητικό πλαίσιο σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών καναλιών. Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. Στο θεωρητικό μέρος γίνεται μία ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη του τραπεζικού συστήματος και παρουσιάζονται οι καινοτόμες τεχνολογίες. Έπειτα γίνεται αναφορά στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ψηφιακής τράπεζας. Στη συνέχεια αναφέρονται οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη χρήση των ψηφιακών καναλιών, παρουσιάζεται το πλαίσιο που καθορίζει την ασφάλεια των συναλλαγών καθώς και οι επιδράσεις που προκαλούνται στο ανθρώπινο δυναμικό των τραπεζών. Για το ερευνητικό μέρος χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο 22 ερωτήσεων με τυχαίο δείγμα συμμετεχόντων ανεξαρτήτου μόρφωσης, επαγγέλματος και ηλικίας. Έπειτα ακολουθεί η παρουσιάση και η ανάλυση των αποτελεσμάτων, καθώς και τα συμπεράσμστα που προκύπτουν.

  • In the present study, a general theoretical framework regarding the use of digital channels is presented. The work consists of two parts, the theoretical and the research. In the theoretical part, there is a historical review of the evolution of the banking system and the innovate technologies are presented. Then the advantages and disadvantages of the digital bank are mentioned. Afterwards the risks arising from the use of digital channels are mentioned, the framework that determines the security of transactions is presented as well as the effects caused to the human resources of the banks. For the research part, a questionnaire of 22 questions was used with a random sample of participants regardless of education, profession and age. Afterwards the presentation and analysis of the results, as wel as the conclusions drawn are following.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές