Η επίδραση των κρίσεων στην επιλογή τουριστικού προορισμού. Μια εμπειρική διερεύνηση.

Impact of the different types of crises on the Destination Choices of Tourists. An empirical analysis. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΥΜΗ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 128
 7. Κυριακάκη, Άννα
 8. Στεργίου Δημήτριος | Σταυριανέα, Αικατερίνη | Κυριακάκη, Αννα
 9. επιλογή ταξιδιωτικού προορισμού | αντίληψη κινδύνου | Ταξιδιωτική απόφαση | διαχείριση κρίσεων
 10. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων / ΔΤΕΔΕ
 11. 2
 12. 109
 13. περιλαμβάνονται διαγράμματα, πίνακες, εικόνες, γραφήματα
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά και αναλύει τις επιδράσεις των κρίσεων στην
   επιλογή τουριστικού προορισμού. Επιπλέον, έχει σκοπό στην εμβάθυνση μέσω της
   μελέτης του αντιληπτού κινδύνου στις ταξιδιωτικές αποφάσεις για την επιλογή
   προορισμού και τον αντιληπτό κίνδυνο σχετικά με τις καταστροφές και τις κρίσεις.
   Περιλαμβάνει επίσης πρωτογενή έρευνα με τίτλο «Η επίδραση των κρίσεων στην επιλογή
   τουριστικού προορισμού. Μια εμπειρική διερεύνηση». Με την έρευνα μετρήθηκαν η
   ψυχολογική διάσταση και ο τρόπος που αντιδρά ο Έλληνας ταξιδιώτης στις διαφορετικού
   τύπου και διάρκειας κρίσεις κατά την επιλογή προορισμού σε εθνικό και παγκόσμιο
   επίπεδο. Επιπλέον, ερευνήθηκε ως ένα βαθμό, το αν και σε ποιο βαθμό οι διάφορες πηγές
   ενημέρωσης/πληροφόρησης επηρεάζουν την αντίληψη του κινδύνου και εν τέλει τις
   ταξιδιωτικές προτιμήσεις των τουριστών. Τέλος αναζητήθηκαν συσχετίσεις με τα
   προσωπικά χαρακτηριστικά του τουρίστα και τις επιδράσεις που φέρουν στην αντίληψη
   του κινδύνου σχετικά με το ταξίδι. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι οι σχετικές
   αντιλήψεις των ταξιδιωτών επιδρούν στις αποφάσεις τους πριν την πραγματοποίηση ενός
   ταξιδιού. Η διαφοροποίηση μεταξύ των στάσεών τους απέναντι σε διαφορετικές κρίσεις
   είναι εμφανής, με τις πολεμικές συγκρούσεις και τις τρομοκρατικές επιθέσεις να τους
   επηρεάζουν περισσότερο στο πλαίσιο αντίληψης κινδύνου. Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν
   θεωρούν ιδιαίτερα αποτρεπτικές τις κρίσεις και τις καταστροφές που σχετίζονται με τις
   φυσικές καταστροφές, την οικονομική κρίση, τις προσφυγικές ροές ή ακόμη και την
   επιδημία. Σε αυτό προστίθεται και η σχεδόν απόλυτη άγνοια που φέρουν για τα Σχέδια
   Αντιμετώπισης Κρίσεων της χώρας, γεγονός που οδηγεί σε προτάσεις μέτρων πολιτικής
   για την ενημέρωση όλων των πολιτών.

  • The present thesis studies and analyzes the impact of the different types of crises on the
   Destination Choices of Tourists. In addition, the thesis aims to deepen through the study of
   the perceived risk in travel decisions in the choice of destination and the perceived risk
   related to disasters and crises. It also includes primary quantitative research entitled “The
   impact of crises on the choice of a tourist destination. An Empirical Research”. The
   research measured the psychological dimension and the way the Greek traveler reacts to
   different types and duration of crises when choosing a destination at a national and global
   level. Also, it was investigated to some extent whether and to what extent the various
   sources of information influence the perception of risk and ultimately the tourists’ travel
   preferences. Finally, correlations were sought regarding the tourist's personal
   characteristics and the effects they bring to the perception of risk regarding the trip. The
   results showed that travelers' relevant perceptions influence their decisions before making
   a trip. The differentiation between their attitudes towards different crises is evident, with
   war conflicts and terrorist attacks affecting them more in the context of risk perception. It
   is noteworthy that they do not consider crises and disasters related to natural disasters,
   economic crisis, refugee flows or even epidemic to be particularly deterrent. Added to this
   is the almost complete ignorance they have of the country's Crisis Response Plans, which
   leads to proposals for policy measures to inform all citizens.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές