«Τεχνολογία του φωτισμού του ευφυούς σπιτιού και η επιρροή του στον άνθρωπο.»

«Lighting technology in smart home applications. Influence and effect on humans. » (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 247
 7. ΣΠΕΝΤΖΑ, ΜΑΡΑ
 8. ΒΟΝΙΤΣΑΝΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
 9. αποδοχή της τεχνολογίας, γεροντοτεχνολογία, γερασμένη όραση, επιπτώσεις του ευφυούς φωτισμού, ευφυείς κατοικίες ηλικιωμένων, διαδίκτυο των πραγμάτων, κιρκάδιος ρυθμός, μελατονίνη, | πτώσεις ηλικιωμένων, τουρισμός στην Τρίτη ηλικία, φωτισμός για την άνοια, φωτισμός πτώσεων
 10. ΣΦΠΔΕ
 11. 9
 12. 67
  • Η παρούσα ΔΕ θα ασχοληθεί με το θέμα των νέων τεχνολογιών , του ευφυούς φωτισμού και τις παραμέτρους του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού φωτισμού σε χώρους φιλοξενίας ηλικιωμένων . Η γήρανση του πληθυσμού στις λεγόμενες αναπτυσσόμενες χώρες ,θα επιφέρει μεγάλες και σημαντικές αλλαγές σε πολιτισμικά , κοινωνικά και οικονομικά πεδία όπως της περίθαλψης της πρόνοιας και του τουρισμού στην Τρίτη ηλικία. Οι ηλικιωμένοι θα ταξιδεύουν περισσότερο και οι χώροι φιλοξενίας  θα γίνουν απαραίτητοι και οι κανονισμοί και τα πρότυπα σχεδιασμού τους πιο απαιτητικά. Η ίδια η έννοια της έχει αλλάξει μέσο του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού και της έννοιας του "adding life to years not years to life"(Harvighurst,1961).Στην πρώτη φάση της ΔΕ θα αναλυθούν έννοιες με τις οποίες ασχολείται η επιστήμη της γεροντοτεχνολογίας που μελετά θέματα της ηγιούς γήρανσης , εφαρμογές νέων έξυπνων τεχνολογιών για τους ηλικιωμένους όπως και το πόσο η προσφορά αυτή γίνεται αποδεκτή , σύμφωνα με τα μοντέλα αποδοχής της τεχνολογίας . Θα αναλυθεί η έννοια της  γήρανσης και γήρανση της όρασης καθώς και οι επιπτώσεις στην καθημερινότητα των ηλικιωμένων . Παρουσιάζονται οι νέες αποκαλύψεις του "μη οπτικού συστήματος της όρασης " που επηρεάζουν τον κιρκάδιο ρυθμό και επάνω σε αυτές στις αποκαλύψεις γίνεται κριτική στον κιρκάδιο φωτισμό επάνω στα δεδομένα της γηρασμένης όρασης . Παρουσιάζεται περίπτωση της μελατονίνης και του μπλε φάσματος .Αναλύονται τα υπάρχοντα μετρικά  συστήματα "μελανοπικού φωτισμού" και οι πιο πρόσφατες οδηγίες σχεδιασμού φωτισμού .Παρακάτω θα αναλυθεί η έννοια του ΙΟΤ και του υπολογιστικού νεφους καθώς  οι ορισμοί του έξυπνου  σπιτιού και πιο διαδομένα πρωτόκολλα επικοινωνίας . Παράλληλα θα παρουσιαστούν οι νέες τεχνολογίες αισθητήρων και λαμπτήρων  καθώς και το πως και γιατί κατασκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο που εξυπηρετεί τον κιρκάδιο δυναμικό φωτισμό . Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστούν τέσσερις μελέτες περίπτωσης νοσοκομείων/χώρων φιλοξενίας ηλικιωμένων που εφάρμοσαν τον κιρκάδιο φωτισμό και σχολιάζονται τα αποτελέσματα του στην υγεία και νοσηλευόμενων και των νοσηλευτών . Τέλος στο πρακτικό κομμάτι γίνεται σχεδιασμός κιρκάδιου φωτισμού σε παραδοσιακό κρητικό σπίτι στον Ν.Χανίων για την φιλοξενία αυτοβοηθούμενων ηλικιωμένων.   

  • The present Dissertation will deal with the subject of new technologies, intelligent lighting and the parameters of human-centered lighting design in places of accommodation for the elderly. The aging of the population in the so-called developing countries will bring great and important changes in cultural, social and economic fields such as welfare care and tourism in the Third Age. Older people will travel more and accommodation facilities will become necessary and their regulations and design standards more demanding.
   Its very concept has changed through human-centered design and the concept of "adding life to years not years to life" (Harvighurst, 1961). In the first phase of the Dissertation ,will present  concepts that deal with the science of gerontology that studies issues of healthy ageing, applications of new smart technologies for the elderly as well as how much this offer is accepted, according to technology acceptance models. The concept of aging and aging of vision will be analyzed as well as the effects on the daily life of the elderly. The new revelations of the "non-visual system of vision" that affect the circadian rhythm are presented and on top of these revelations a critique is made of circadian lighting on the data of aging vision. The case of melatonin and the blue spectrum is presented. Existing "melanopic lighting" metric systems and the latest lighting design guidelines are discussed. Below we will discuss the concept of IoT and cloud computing as well as smart home definitions and more common communication protocols. At the same time, the new technologies of sensors and lamps will be presented, as well as how and why they are manufactured in such a way that serves circadian dynamic lighting. In the second part, four case studies of hospitals/care centers for the elderly that have implemented circadian lighting will be presented and its effects on the health of both patients and nurses will be commented. Finally, in the practical part, a circadian lighting design is carried out in a traditional Cretan house in N. Chania for the accommodation of self-help elderly people.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές