Διερεύνηση Παραμέτρων Εφαρμογής των Πράσινων Προμηθειών στην Κατασκευή Τεχνικών Έργων

Exploring Parameters for the Implementation of Green Procurement on the Construction of Technical Projects (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 60
 7. Μαρία Φαββατά
 8. Μαρία Φαββατά | Δημήτρης Μπάκος
 9. Πράσινες προμήθειες | Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) | Βιώσιμη ανάπτυξη | Bιωσιμότητα | Οικοδομικά υλικά | Green procurement | Construction materials | Sustainability | Sustainable growth
 10. ΔΧΤ51 - Τεχνική της Κατασκευής
 11. 34
 12. Βιβλιογραφική έρευνα. Περιλαμβάνει: Διαγράμματα 3, Πίνακες 3, Εικόνες 3
  • Σκοπός της παρούσας έρευνας, κυρίως βιβλιογραφικού χαρακτήρα, είναι η διερεύνηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, προκειμένου να καταγραφούν οι τάσεις, να
   συγκεντρωθούν επικαιροποιημένα στοιχεία και, ως εκ τούτου, να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την περιβαλλοντικά βιώσιμη-πράσινη προμήθεια υλικών και υπηρεσιών στον κατασκευαστικό τομέα. Ως αποτέλεσμα αυτής της μελέτης, παρουσιάζονται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, οι παράγοντες με θετική ή αρνητική επίδραση στην εφαρμογή των πράσινων προμηθειών και στρατηγηκές καθώς και μέθοδοι προώθησής τους, προκειμένου να ενημερωθούν και να κινητοποιηθούν το σύνολο των εμπλεκομένων φορέων (οι κατασκευαστές των διαφόρων δομικών υλικών,οι κατασκευαστικές εταιρείες, οι ιθύνοντες χάραξης πολιτικής, αλλά και λοιποί οργανισμοί) ,να αναγνωριστούν τα οφέλη των πράσινων προμηθειών και να διευκολυνθεί η αντιμετώπιση των όποιων εμποδίων και δυσκολιών από τη χρήση τους. Εκτός από την παροχή καλών πρακτικών προς εφαρμογή, εξίσου σημαντική θεωρείται και η συμβολή στη βιβλιογραφία.

  • The aim of this research, mainly of a bibliographical nature, is to investigate the international literature, in order to record trends, gather updated data and therefore draw conclusions regarding environmentally sustainable-green materials procurement in the construction sector. As a result of this study, it is expected that the needs, trends and necessary actions will be grouped together in order to inform and mobilise both construction-related material manufacturers and construction companies themselves in order to recognise the benefits of using these materials and to help overcome any obstacles and difficulties in their use. In addition to providing good practices for implementation, the contribution to the literature is considered equally important.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές