Η ανάπτυξη των Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών τουρισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας.

The Development of Special Interest Tourism (SIT) and Alternative Forms of Tourism (AFT) in the Regional Unit of Achaea (RUA). (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΑΥΓΙΑΝΟΥΔΑΚΗ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 136
 7. Λαγός Δημήτριος, Παπαγιάννης Δημήτριος
 8. Λαγός Δημήτριος | Παπαγιάννης Δημήτριος | Στεργίου Δημήτριος
 9. Ειδικές μορφές τουρισμού, Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, Ανάπτυξη, Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, Special Interest Tourism, Alternative Forms of Tourism, Development, Regional Unit of Achaea
 10. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΔΤΕΔΕ)
 11. 1
 12. 96
 13. 21
 14. Περιέχονται Διαγράμματα, Πίνακες και Παράρτημα με Ερωτηματολόγιο
 15. Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρήσεων. Τόμος Α: Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ του Τουρισμού και των Τουριστικών Υπηρεσιών.Βελισσαρίου, Ε., Καραχοντζίτης, Δ., & Κομνηνάκης, Μ. (2000)
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία, αφορά στην Ανάπτυξη των Ειδικών (ΕιΜΤ) και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού (ΕΜΤ) στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας (ΠΕΑ).

   Περιφέρεια με πλούσια και ιδιαίτερη τουριστική προσφορά, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα περίπτωση τουριστικού προορισμού που διαθέτει και μπορεί να αναπτύξει ακόμα περισσότερο, ένα πλήθος από ΕιΜΤ και ΕΜΤ.

   Αρχικά, στο θεωρητικό πλαίσιο της Ανάπτυξης των Ειδικών και Εναλλακτικών μορφών τουρισμού, πραγματεύονται έννοιες, στοιχεία και ζητήματα, τόσο για συνολικά τον Τουρισμό της Ελλάδας και τις ΕιΜΤ και ΕΜΤ στην μετά Covid- 19 εποχή, όσο και ζητήματα που αφορούν τον Παγκόσμιο Τουρισμό.

   Στην συνέχεια, η διπλωματική εργασία επικεντρώνετε, στην ανάπτυξη των ΕιΜΤ και ΕΜΤ της ΠΕΑ, σε ποικίλα ζητήματα της τουριστικής προσφοράς και ζήτησης της καθώς και άλλες θεματικές γύρω από την μελέτη περίπτωσης.

   Ακολουθεί το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας και εν συνεχεία παρουσιάζονται τα ευρήματα και αποτελέσματα.

   Η διπλωματική εργασία, ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα του θεωρητικού και εμπειρικού μέρους. Ολοκληρώνεται με την πολιτική και με παράθεση προτάσεων και μέτρων τουριστικής ανάπτυξης.

  • This thesis focuses on the Development of Special Interest Tourism (SIT) and Alternative Forms of Tourism (AFT) in the Regional Unit of Achaea (RUA). The region, with its rich and unique tourist offerings, represents an interesting case of a tourist destination that possesses and can further develop a variety of SIT and AFT.

   Initially, the theoretical framework of the development of SIT and AFT addresses concepts, elements, and issues related to overall tourism in Greece, as well as SIT and AFT in the post-Covid-19 era, in addition to global tourism-related matters.

   Subsequently, the thesis delves into the development of SIT and AFT in RUA, exploring various aspects of inventory of tourism resources and market demands, along with other relevant themes regarding the case study.

   Following is the presentation of the research methodology framework, the findings, and results.

   The thesis reaches a conclusion drawn from both the theoretical and empirical parts, along with policy recommendations and proposed measures for tourism development.

 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές