Τα μουσεία ως χώροι πολιτιστικού τουρισμού: Στρατηγικές μάρκετινγκ των μουσείων για την προσέλκυση επισκεπτών και η περίπτωση του Μουσείου της Ακρόπολης

Museums as Cultural Tourism Destinations: Marketing Strategies for Visitor Attraction and the Case of the Acropolis Museum (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΩΡΗ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 94
 7. Σταυρινούδης, Θεόδωρος
 8. Σταυρινούδης, Θεόδωρος | Κωστοπούλου, Στυλιανή | Στεργίου, Δημήτρης
 9. Μουσεία | Πολιτιστικός Tουρισμός | Μουσείο Ακρόπολης | Πολιτιστική βιομηχανία | Στρατηγικό Μάρκετινγκ | Marketing plan
 10. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων/ΔΤΕΔΕ
 11. 1
 12. 9
 13. 96
 14. Περιλαμβάνει : Διαγράμματα, εικόνες, πίνακα
 15. -
  • H συμβολή των αξιοθέατων πολιτιστικής κληρονομιάς στα πολιτιστικά σχέδια και την οικονομική ανάπτυξη έχει αναγνωριστεί από καιρό στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία, με τα μουσεία να αποτελούν σημαντικούς θεσμούς που εκπληρώνουν ποικίλες λειτουργίες στη σημερινή κοινωνία. Με άλλα λόγια τα μουσεία αποτελούν το επίκεντρο πολλών τουριστικών και πολιτιστικών σχεδίων που χρησιμοποιούνται για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης. Ο τουρισμός και τα μουσεία διατηρούν μια αλληλένδετη σχέση αν αναλογιστεί κανείς πως τα μουσεία από μόνα τους μπορούν να λειτουργήσουν ως πόλος έλξης και επισκεψιμότητας ενώ αντιστρόφως η ανάπτυξη του τουρισμού μπορεί να αποτελέσει αφορμή για τη σωστή συντήρηση και οικονομική τους υποστήριξη.

   Η παρούσα εργασία στοχεύει να προσθέσει στο υπάρχον σύνολο γνώσεων σχετικά με τα μουσεία το κομμάτι της πολιτιστικής βιομηχανίας, εξετάζοντας την τρέχουσα κατάσταση του χώρου και εστιάζοντας στην περίπτωση του Μουσείου της Ακρόπολης. Για το σκοπό αυτό, το πρώτο κεφάλαιο καταγράφει και αναλύει όλες τις σχετικές έννοιες και ορισμούς που αφορούν τον πολιτιστικό τουρισμό και τη σχέση του τουρισμού με τα μουσεία. Το δεύτερο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην περίπτωση της Αθήνας και παραθέτει τα δημογραφικά στοιχεία και τα κίνητρα των επισκεπτών της πόλης,. Το τρίτο και το τέταρτο κεφάλαιο εστιάζουν στο μάρκετινγκ των μουσείων και τις στρατηγικές που εφαρμόζονται, ενώ το πέμπτο κεφάλαιο εξετάζει την περίπτωση του Μουσείου της Ακρόπολης σε σχέση με αυτές. Στο έκτο κεφάλαιο παρατίθενται όλα τα στοιχεία και η μεθοδολογία της έρευνας που διενεργήθηκε σχετικά με τα κίνητρα των επισκεπτών του μουσείου. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, στο έβδομο κεφάλαιο σχεδιάστηκε ένα προτεινόμενο στρατηγικό marketing plan για το μουσείο και στο όγδοο κεφάλαιο παρατίθενται τα γενικά συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντικές επεκτάσεις και έρευνα.

  • Museums play a significant role in our society, serving various functions and contributing to cultural projects and economic development. They are key attractions for tourism and cultural initiatives aimed at stimulating economic growth. Museums not only communicate local culture to visitors but also encourage the proper maintenance and financial support of these institutions.

   This paper aims to enhance our understanding of museums as part of the cultural industry, focusing on the Acropolis Museum as a case study. The first chapter provides an analysis of relevant concepts and definitions related to cultural tourism and the interplay between tourism and museums. The second chapter examines the demographics and motivations of visitors to Athens, where the Acropolis Museum is located. Chapters three and four delve into museum marketing strategies, while the fifth chapter explores the specific case of the Acropolis Museum in relation to these strategies. In the sixth chapter, the research methodology and collected data on visitor motivations are presented. Building upon the research findings, the seventh chapter presents a proposed strategic marketing plan for the museum. Lastly, the eighth chapter summarizes the overall conclusions and offers recommendations for future expansions and research in this field.

 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές