ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ COVID ΕΠΟΧΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

New trends in Human Resource Management in the post-covid era in urban hotels: the case of the city of Thessaloniki (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΖΝΕΣΗ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 74
 7. Αλεξανδρής, PhD Κωνσταντίνος
 8. Αλεξανδρής, PhD Κωνσταντίνος | Δρ ΚΙΛΙΠΙΡΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ
 9. Keywords: Human Resource Management, tourism, COVID-19, new trends, organizational effectiveness
 10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (HRM)
 11. 1
 12. 9
 13. 79
 14. Πίνακας 1: Στοιχεία ξενοδοχείων/Πίνακας 2: Δημογραφικά στοιχεία/ Πίνακας 3: Βαθμός εφαρμογής νέων πρακτικών ΔΑΠ/Πίνακας 4: Βαθμός εφαρμογής οργανωσιακής καινοτομίας και αλλαγής/ Πίνακας 5: Βαθμός εργασιακής αποδοτικότητας/Πίνακας 6: Συσχέτιση εφαρμογής νέων πρακτικών ΔΑΠ και οργανωσιακής καινοτομίας και αλλαγής /Πίνακας 7: Παλινδρόμηση OLS της επίδρασης της εφαρμογής νέων πρακτικών ΔΑΠ προς την εργασιακή αποδοτικότητας/ Πίνακας 8: Διαφοροποίηση των μέσων βαθμολογιών βάσει των στοιχείων των ξενοδοχείων/Πίνακας 9: Διαφοροποίηση των μέσων βαθμολογιών βάσει των δημογραφικών στοιχείων
 15. Μάνατζµεντ Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισµού/Βελισσαρίου Ε., (2000),
  • Η παρούσα μελέτη στοχεύει στη διερεύνηση του ρόλου της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας στην Ελλάδα στη μετά τον COVID-19 εποχή. στοχεύει να θα διερευνήσει τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στην τουριστική βιομηχανία και τις επιπτώσεις της στις πρακτικές Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Συγκεκριμένα, εξετάζει την εφαρμογή νέων τάσεων στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και εφαρμογής καινοτομιών από μέρους των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, καθώς και τη σύνδεση τους με την εργασιακή απόδοση των εργαζομένων. Η μελέτη χρησιμοποιεί την ποσοτική μέθοδο έρευνας, με τη χρήση ερωτηματολογίου κλειστού τύπου σε δείγμα 101  εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. Από τα αποτελέσματα, προέκυψε ότι η εφαρμογή νέων πρακτικών ΔΑΠ και οργανωσιακών καινοτομιών και αλλαγών από μέρους των ξενοδοχειακών μονάδων, στη μετά – COVID εποχή, είναι μετρίου επιπέδου και επιδέχεται σημαντικών βελτιώσεων. Αντίθετα, η εργασιακή αποδοτικότητα στη μετά – COVID εποχή, αξιολογείται ως ιδιαίτερα ικανοποιητική. Οι ξενοδοχειακές μονάδες που εστιάζουν σε υψηλό βαθμό στην ενσωμάτωση και εφαρμογή νέων πρακτικών Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων στη μετά – COVID εποχή, σημειώνουν επίσης και υψηλό βαθμό εφαρμογής οργανωσιακών καινοτομιών και αλλαγών, με τη συγκεκριμένη συσχέτιση να χαρακτηρίζεται ως ισχυρή, ενώ παράλληλα, η εφαρμογή των νέων τάσεων στη ΔΑΠ αποτελεί σημαντικό προγνωστικό παράγοντα της απόδοσης των εργαζομένων. Τα συγκεκριμένα ευρήματα μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η διαχείριση ανθρώπινων πόρων μπορεί να βοηθήσει τον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας στην Ελλάδα να ανακάμψει και να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα που επιφέρει η πανδημία COVID-19.

  • The present study aims to investigate the role of human resource management in the tourism and hospitality industry in Greece in the post-COVID-19 era. aims to explore the impact of the COVID-19 pandemic on the tourism industry and its implications for HRM practices. Specifically, it examines the application of new trends in human resources management and the implementation of innovations by hotel companies, as well as their connection with the work performance of employees. The study uses the quantitative research method, using a closed questionnaire on a sample of 101 employees in hotel units. From the results, it emerged that the implementation of new DAP practices and organizational innovations and changes on the part of the hotel units, in the post - COVID era, is of a moderate level and is open to significant improvements. On the contrary, work efficiency in the post-COVID era is evaluated as particularly satisfactory. Hotel units that focus to a high degree on the integration and implementation of new Human Resource Management practices in the post-COVID era also note a high degree of implementation of organizational innovations and changes, with the specific correlation being characterized as strong, while at the same time, the implementation of the new trends in DAP is an important predictor of employee performance. The specific findings can contribute to a better understanding of how human resource management can help the tourism and hospitality industry in Greece to recover and adapt to the new reality brought about by the COVID-19 pandemic

 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές