Η συμβολή του αεροπορικού τουρισμού στην προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα

The contribution of Aviation Tourism in promoting tourism development in Greece (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 99
 7. Δρ. Ανδρέας Παπαθεοδώρου
 8. Δρ. Ανδρέας Παπαθεοδώρου | Δρ. Αλέξιος-Πατάπιος Κόντης | Δρ. Δημήτριος Στεργίου
 9. Αεροπορικός τουρισμός | Γενική Αεροπορία | τουριστική ανάπτυξη
 10. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων / ΔΤΕΔΕ
 11. 16
 12. 26
  • Ο αεροπορικός τουρισμός αποτελεί μία ειδική μορφή τουρισμού. Η εθνική οικονομία, όλοι οι παραγωγικοί δείκτες εξαρτώνται από την ανάπτυξη του τουρισμού. Και τώρα, ύστερα από την πανδημία , ο τουρισμός έχει νέες προκλήσεις και απαιτήσεις να αντιμετωπίσει .  Στα πλαίσια αυτά, ο αεροπορικός τουρισμός στην Ελλάδα δεν έχει αναπτυχθεί όπως θα μπορούσε , ενώ θα μπορούσε να δώσει μία νέα δυναμική και ώθηση στον τουριστικό κλάδο . Ο αεροπορικός τουρισμός αποτελεί μία μορφή τουρισμού , που μπορεί να προσφέρει πολλά στη χώρα μας , να παίξει σημαντικό ρόλο, ενώ τον χαρακτηρίζει η  πολλαπλασιαστική αξία που μπορεί να διαδραματίσει στην τουριστική ανάπτυξη .  Τα οφέλη του αεροπορικού τουρισμού στην τουριστική οικονομία είναι σημαντικά και πραγματικά διευρύνει , αναβαθμίζει και απογειώνει την τουριστική οικονομία. Υπό αυτό το πλαίσιο , υπάρχουν κάποιοι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον αεροπορικό τουρισμό, αλλά δεν είναι πολλοί και ούτε έχουν πολλές δραστηριότητες . Για αυτό εξάλλου, δεν έχουν τα κέρδη που θα ήθελαν. Αντίστοιχα, τα έσοδα της χώρας από τον αεροπορικό τουρισμό είναι περιορισμένα , ενώ αποτελεί μία μορφή τουρισμού , που προσελκύει τουρίστες με μεγάλη οικονομική επιφάνεια . Για αυτό  θα μπορούσε  να συμβάλει κατά πολύ στην οικονομία και την τουριστική οικονομία ειδικότερα. Ο αεροπορικός τουρισμός αποτελεί μια μορφή τουρισμού, ένα παρακλάδι της Γενικής Αεροπορίας που μπορεί να αναπτυχθεί και σε δύσκολες συνθήκες. Χρειάζεται όμως προγραμματισμός και συντονισμός όλων των συναρμόδιων φορέων και παραγόντων της αγοράς ,προκειμένου να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον και περισσότερα κίνητρα για την ανάπτυξή του.

  • Aviation tourism is a special form of tourism. National economy, all the productive indicators, depend on tourism development. Nowadays, after the pandemic, tourism has to face new challenges and demands. In this context, aviation tourism in Greece has not developed as it could, while it could give a new dynamic and impetus to the tourism industry. Aviation tourism is a special form of tourism, which can offer a a lot to our country, can play an important role, while is characterised by the multiplier value that can play in tourism development. The benefits of the aviation tourism in the tourism economy are significant and truly expands, upgrades and takes off the tourism economy. In this frame, there are some professionals who are active in aviation tourism, but they are not many, neither have many professional activities. That is why they do not have the profits they would like. Respectively, the country’s income from aviation tourism is limited, while it is a form of tourism that attracts high economic level tourists.Therefore, aviation tourism could contribute a lot to the economy and the tourism economy in particular. Aviation tourism is o form of tourism, a sector of general aviation, that can be developed even in difficult conditions. However, planning and coordination of all relevant bodies and market players is needed, in order to generate even more interest and incentives for its development.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές