Ανταγωνισμός στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στον ιδιωτικό τομέα

Competition in primary health care in the private sector (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 17 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 74
 7. ΧΑΤΖΙΚΟΥ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
 8. Ράικου Μαρία
 9. ΠΡΩΤΟΝΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
 10. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 11. 7
 12. 74
 13. Στην παρούσα εργασία περιλαμβάνονται 6 κεφάλαια, η εισαγωγή, το κεφάλαιο 1 που αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, το κεφάλαιο 2 που αναλύεται η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και η ικανοποίηση των ασθενών, το κεφάλαιο 3 που παρουσιάζεται ο ανταγωνισμός στο επιχειρηματικό περιβάλλον, το κεφάλαιο 4 που παρουσιάζονται τα οικονομικά μεγέθη, το κεφάλαιο 5 που αναλύεται η μεθοδολογία της έρευνας, το κεφάλαιο 6 που παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και το κεφάλαιο 7 με τα συμπεράσματα. Ακολουθεί η βιβλιογραφία.
  • Η παρούσα εργασία εξετάζει τη σχετική βιβλιογραφία και αναπτύσσει τον ανταγωνισμό στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στον ιδιωτικό τομέα. Δίνεται προσοχή στον αντίκτυπο του ανταγωνισμού, στο πλαίσιο ενός ασταθούς εξωτερικού περιβάλλοντος, στη στρατηγική αποστολή και τους στόχους του οργανισμού και στο εσωτερικό του περιβάλλον όσον αφορά την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης και το κόστος του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, και πώς αυτά σχετίζονται με την ικανοποίηση του ασθενή-πελάτη. Είναι σημαντικό να εντοπιστεί και να κατανοηθεί ο μηχανισμός ανταγωνισμού στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης εάν πρόκειται να προσφέρονται υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας στους ασθενείς.

  • This paper examines the relevant literature and develops competition in primary health care in the private sector. Attention is given to the impact of competition, in the context of a volatile external environment, the organization's strategic mission and goals, and its internal environment in terms of health care quality and health care system costs, and how these relate to the satisfaction of patient-client.
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές