ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΡΙΕΣ.

Application of the circular economy in the wastewater sector. Challenges and Opportunities. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΪΝΑΤΖΟΓΛΟΥ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 64
 7. ΑΚΡΑΤΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
 8. ΑΚΡΑΤΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | Δημητρούλα Λαμπροπούλου
 9. ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΛΥΜΑΤΑ | επαναχρησημοποίηση
 10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ / ΔΙΑ51
 11. 5
 12. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
 13. ΟΧΙ
  • Στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας αποτελεί η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στον τομέα των λυμάτων και της παρουσίασης των κυριότερων μεθόδων που συμβάλλουν στην παραπάνω κυκλικότητα. Συγκεκριμένα πραγματοποιείται μία βιβλιογραφική επισκόπηση σε σχέση με τον ορισμό, την ιστορικότητα αλλά και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας. Σε σχέση με τη σύνδεση της με τα λύματα θα διερευνηθούν δύο πολύ σημαντικές διεργασίες που συμβάλλουν στην κυκλικότητα και αφορούν την ανάκτηση των λυμάτων με στόχο την επαναχρησιμοποίηση τους και τα βιοδυϊλιστήρια. Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία παρουσιάζει την πορεία της κυκλικής οικονομίας από τα πρώτα στάδια της υλοποίησης μέχρι την εφαρμογή υπερσύγχρονων καινοτόμων μεθόδων που την αντιπροσωπεύουν και συμβάλλουν στον περιορισμό του ρυπογόνου αποτυπώματος των λυμάτων και την επιστροφή τους στην κυκλικότητα. Kατά αυτόν τον τρόπο προκύπτει μία εμπεριστατωμένη ανάλυση στην οποία θα μπορεί κανείς να ανατρέχει για να αποκτήσει μία συνολική εικόνα για την κυκλική οικονομία στον τομέα των λυμάτων.
  • The aim of this master's thesis is to describe the current situation in relation to the implementation of the circular economy in the wastewater sector and to present the main methods that contribute to the above circularity. Specifically, a bibliographic review is carried out in relation to the definition, historicity and the European institutional framework that governs the implementation of the circular economy. In relation to its connection with wastewater, two very important processes that contribute to circularity will be investigated and concern the recovery of wastewater with the aim of its reuse and biodistilleries. This master's thesis presents the course of the circular economy from the first stages of implementation to the application of state-of-the-art innovative methods that represent it and contribute to limiting the polluting footprint of wastewater and returning it to circularity. In this way, a thorough analysis is obtained that one can refer to in order to obtain an overall picture of the circular economy in the wastewater sector.
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές