ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

The exploration of a sustainable tourism model in Zagorochoria, Ioannina (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 107
 7. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ
 8. ΣΤΑΥΡΙΑΝΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Στεργίου Δημήτριος
 9. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ορεινές περιοχές, Δήμος Ζαγορίου, βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη
 10. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 11. 1
 12. 41
 13. 24
 14. Κατάλογος Εικόνων / Σχημάτων / Κατάλογος Πινάκων
  • Τα αρνητικά αποτελέσματα του μαζικού τουρισμού έχουν οδηγήσει στην επιτακτική ανάγκη να ερευνηθούν τρόποι οι οποίοι θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του τουρισμού σε έναν προορισμό χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στο φυσικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον του. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ανάγκης και προκειμένου να ικανοποιηθούν οι νέες τάσεις, αναπτύχθηκαν οι εναλλακτικές μορφές  τουρισμού, οι οποίες αξιοποιώντας τα στοιχεία της τοπικότητας, συμβάλλουν – υπό όρους -  στη βιώσιμη ανάπτυξη των προορισμών. 

   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει θέμα την «Αναζήτηση ενός βιώσιμου μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή των Ζαγοροχωρίων στα Ιωάννινα». Σκοπός της είναι η έρευνα και η ανάλυση των υφιστάμενων πόρων (φυσικών και ανθρωπογενών) αλλά και των μορφών εναλλακτικού τουρισμού που αναπτύσσονται ήδη στην περιοχή των Ζαγοροχωρίων και η αναζήτηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού που δύναται να αναπτυχθούν στον προορισμό. Όπως είναι γνωστό, η συγκεκριμένη περιοχή χαρακτηρίζεται από πλούσιους πολιτιστικούς και φυσικούς πόρους. Επομένως, με βάση έναν κατάλληλο τουριστικό σχεδιασμό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μια βιώσιμη ανάπτυξη με αρκετά θετικά αποτελέσματα στην οικονομία, στην κοινωνία και στο φυσικό περιβάλλον της. 

   Για την επίτευξη των βασικών στόχων της εργασίας, αρχικά πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφορικά με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά τους και τη σχέση τους με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ακολούθως, αξιοποιήθηκαν δευτερογενή στοιχεία με στόχο την καταγραφή και την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της υπό μελέτης περιοχής και τέλος, πραγματοποιήθηκε μια πρωτογενή ποιοτική έρευνα σε τοπικούς stakeholders με στόχο να διερευνηθούν οι απόψεις και να καταγραφούν οι αναπτυξιακές προτεραιότητες που θέτει σε σχέση με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, η τοπική επιχειρηματική κοινότητα αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση. Τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας καταδεικνύουν ότι η περιοχή μελέτης έχει αναπτυχθεί κατά κύριο λόγο μέσω των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, παρόλα αυτά το τουριστικό προϊόν της παρουσιάζει εποχικότητα η οποία μπορεί να αμβλυνθεί μέσω της ανάπτυξης και άλλων εναλλακτικών μορφών τουρισμού (όπως ο συνεδριακός, ο θρησκευτικός, κ.λπ.). Μέσα επίσης από την έρευνα αναδεικνύονται οι ελλείψεις της περιοχής αναφορικά με τις ευρύτερες υποδομές και υπηρεσίες, οι οποίες θα πρέπει να αναβαθμιστούν προκειμένου να ευνοηθούν τόσο οι τοπικές κοινωνίες όσο και οι τουρίστες της περιοχής. 

  • The negative effects of mass tourism have led to the urgent need to explore ways to help develop tourism in a destination without creating problems in its natural, social and economic environment. In the context of this need and in order to meet new trends, alternative forms of tourism have been developed which, by exploiting the elements of localism, contribute - under certain conditions - to the sustainable development of destinations. 

   The present thesis is entitled "Search for a sustainable model of tourism development in the area of Zagorochoria in Ioannina". Its purpose is to research and analyze the existing resources (natural and man-made) and the forms of alternative tourism already developed in the area of Zagorochoria and to search for alternative forms of tourism that can be developed in the destination. As is well known, the area is characterised by rich cultural and natural resources. Therefore, based on an appropriate tourism planning, it can result in a sustainable development with several positive effects on the economy, society and its natural environment. 

   In order to achieve the main objectives of the study, a literature review was first conducted regarding alternative forms of tourism, their development characteristics and their relationship with sustainable development. Subsequently, secondary data were utilized in order to record and analyze the current situation of the study area and finally, a primary qualitative survey of local stakeholders was conducted in order to explore the views and record the development priorities set in relation to alternative forms of tourism by the local business community and the local government. The results of the primary survey show that the study area has developed mainly through alternative forms of tourism, however, its tourism product is seasonal which can be mitigated through the development of other alternative forms of tourism (such as conference, religious, etc.). The survey also highlights the region's shortcomings in terms of the wider infrastructure and services, which should be upgraded in order to benefit both local communities and tourists in the region.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές