Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου παραγωγής αυγών και προϊόντων με βάση το αυγό

 1. MSc thesis
 2. ΜΗΝΑΣ ΖΕΚΚΑΣ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 02 Οκτωβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 87
 7. ΗΡΕΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 8. Προϊόντα αυγού | Αυγά | Επιχειρήσεις παραγωγής αυγού | Αριθμοδείκτες
 9. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
 10. 23
 11. 1
  •             Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί η μελέτη της χρηματοοικονομική ανάλυσης του κλάδου παραγωγής αυγών και προϊόντων που έχουν ως βάση το αυγό. Ειδικότερα, παρουσιάζεται η μεθοδολογία ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων και των αριθμοδεικτών, εστιάζοντας στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, καθώς και στη χρησιμότητα των αριθμοδεικτών. Ακολούθως, παρουσιάζεται ο κλάδος παραγωγής αυγών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, όπου γίνεται λόγος και στη σχετική νομοθεσία, όπως επίσης και πέντε εταιρείες του κλάδου παραγωγής αυγών, με αξιόλογη δραστηριότητα, τόσο σε όρους παραγωγής, όσο και σε οικονομικούς όρους που δραστηριοποιούνται σε διάφορες περιοχές της χώρας. Για την ανάλυση αυτή γίνεται βιβλιογραφική αναζήτηση σε επιστημονικά περιοδικά, καθώς και σε σχετικά συγγράμματα, τα οποία αναφέρονται σε θέματα

               Στο δεύτερο σκέλος της εργασίας γίνεται ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων μέσω αριθμοδεικτών, όπου επιλέγονται πέντε εταιρείες και υπολογίζονται δεκαέξι αριθμοδείκτες για πέντε οικονομικές χρήσεις, δηλαδή για τα έτη 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021.

  •             The purpose of this thesis is to study the financial analysis of the egg and egg-based products industry. In particular, it presents the methodology for the analysis of financial statements and indicators, focusing on financial reporting, as well as the usefulness of indicators. Next, the egg production sector in Greece and Europe is presented, including the relevant legislation, as well as five companies in the egg production sector with significant activity, both in terms of production and in financial terms, operating in various regions of the country. For this analysis, a bibliographical search is carried out in scientific journals and in relevant literature, which refer to

               In the second part of the paper, the financial statements are analyzed through ratios, where five companies are selected and sixteen ratios are calculated for five financial years, i.e. for the years 2017, 2018, 2019, 2020 and 2021.

 12. Hellenic Open University
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.