Στρατηγική τουριστικής ανάκαμψης στο Ν. Καβάλας στην μετά covid εποχή με ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού

Tourism recovery strategy in the prefecture of Kavala in the post - covid era with the development of alternative tourism (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΓΛΑΪΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 110
 7. Νικόλαος Βαγιονής
 8. Ευστάθιος Βελισσαρίου | Δημήτριος Στεργίου
 9. COVID-19 | πανδημία | Καβάλα | Βόρεια Ελλάδα | εναλλακτικός τουρισμός | τουριστικό προϊόν
 10. ΔΤΕΔΕ
 11. 3
 12. 5
 13. 77
 14. Περιλαμβάνει: Πίνακες, Διαγράμματα, Εικόνες/Σχήματα
  • Η παρούσα διπλωματική εξετάζει την πορεία των τουριστικών επιχειρήσεων του Ν. Καβάλας προ και μετά την πανδημία COVID-19 εστιάζοντας στον τρόπο που επηρέασε η πανδημία τις κρατήσεις και τα έσοδα των εξεταζόμενων τουριστικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, διερευνά κατά πόσον τα καταλύματα που διατίθενται στο Ν. Καβάλας ακολουθούν τα νέα πρότυπα τουριστικής ανάκαμψης. Διαπιστώθηκε ότι οι τουριστικοί φορείς και οι τουριστικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα δεν θεωρούν ότι υπάρχει ζήτηση για εναλλακτικό τουρισμό στον Ν. Καβάλας. Το εύρημα αναδεικνύει την ουσιαστική έλλειψη προβολής και διαφήμισης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής καθώς και την μη επαρκή αξιοποίηση, βελτίωση και εκμετάλλευση των δυνατών σημείων του Νομού Καβάλας (θρησκευτικός τουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, ιαματικός τουρισμός, περιπατητικός τουρισμός, γαστρονομικός, αγροτουρισμός και οινοτουρισμός). Εν κατακλείδι, τα βήματα ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού είναι σε αρχικό στάδιο και οι επιπτώσεις στην τοπική οικονομία μικρές λόγω του ότι ο εναλλακτικός τουρισμός δεν είναι αρκετά προβεβλημένος. Επομένως, με κατάλληλη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων του τόπου και της τοπικής κληρονομιάς, ο εναλλακτικός τουρισμός θα μπορούσε να συμβάλλει στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και προβάλλοντας και τα τοπικά προϊόντα τα οποία θα είναι προς διάθεση των καταναλωτών. Λέξεις – Κλειδιά: COVID-19, πανδημία, Καβάλα, Βόρεια Ελλάδα, εναλλακτικός τουρισμός, τουριστικό προϊόν
  • This dissertation examines the progress of the tourist businesses of the Prefecture of Kavala before and after the COVID-19 pandemic, focusing on how the pandemic affected the bookings and revenues of the tourism businesses under review. In addition, it investigates whether the accommodations available in the Prefecture of Kavala follow the new standards of tourism recovery. The tourist agencies and tourism businesses that participated in the research do not consider that there is a demand for alternative tourism in Kavala Prefecture. The finding highlights are the essential lack of promotion and advertising of the tourist product of the region as well as the insufficient utilization, improvement, and exploitation of the strong points of the Prefecture of Kavala (religious tourism, cultural tourism, spa tourism, walking tourism, culinary, agritourism, and wine tourism). In conclusion, the steps to develop alternative tourism are at an initial stage, and the effects on the local economy are insignificant as alternative tourism is not prominent enough. Therefore, with appropriate exploitation of the natural resources of the place and the local heritage, alternative tourism could contribute to the development of local societies by creating new jobs and promoting the local products that will be available to consumers. Keywords: COVID-19, pandemic, Kavala, Northern Greece, alternative tourism, tourist product
 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές