Ανάπτυξη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και Προγράμματος Ποιότητας Έργων ως διαδικασία ελέγχου Τεχνικών έργων

The development of a safety and health plan and a programme for the quality of the plan to function as a security protocol for construction (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΟΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 76
 7. Βατάλης, Κωνσταντίνος
 8. Σαλωνίτης, Κωνσταντίνος
 9. Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. ΚΑΙ Safety and Health - FAI | ΣΑΥ | ΦΑΥ | ΠΠΕ
 10. Διαχείριση Τεχνικών Έργων / ΔΧΤ60
 11. 2
 12. 7
 13. 27
  • Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία μπορεί να ενταχθεί στον τομέα της διαχείρισης δομικών, τεχνικών έργων καθώς εξετάζει το ζήτημα της εφαρμογής του σχεδίου ασφαλείας και υγείας και του προγράμματος ποιότητας έργων ως μία σημαντική διαδικασία ελέγχου τεχνικών έργων. Σκοπός της παρούσας ΜΔΕ είναι να συμβάλει σημαντικά στην κατανόηση της έννοιας της διαχείρισης της ποιότητας των τεχνικών έργων όσο και του τρόπου εφαρμογής της στα δημόσια έργα, ως εργαλείο ελέγχου, μέσω της σύνταξης του Π.Π.Ε. Ακόμη, σημαντικό στόχο της εργασίας αποτελεί η ανάδειξη της σπουδαιότητας των ΣΑΥ και ΦΑΥ στον έλεγχο του έργου, την ασφάλεια των εργαζομένων και το τελικό κόστος του έργου.

   Η παρούσα έρευνα, αποτέλεσε μία μελέτη περίπτωσης, η οποία αφορά την ανάπτυξη Φ.Α.Υ, Σ.Α.Υ. και Π.Π.Ε. για λιμενικό έργο στην περιοχή Βασιλική Λευκάδας. Η έρευνα, βασίστηκε στη μελέτη νομοθετικών κειμένων αλλά και σχετικών ερευνών, αλλά και σε ποσοτικά δεδομένα, τα οποία συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίου και αναλύθηκαν στατιστικά. Στόχος της ποσοτικής έρευνας, ήταν να διερευνηθούν οι γνώσεις και οι απόψεις 100 μηχανικών από διάφορους φορείς που έχουν σχέση με δημόσια έργα  (εργοτάξια και Διευθύνουσες Υπηρεσίες), σχετικά με τα Σ.Α.Υ, Φ.Α.Υ. και Π.Π.Ε., ώστε να αναδειχθούν πιθανά κενά και ανάγκη για αλλαγές. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα που συλλέχτηκαν από 83 μηχανικούς, αν και τα Σ.Α.Υ., Φ.Α.Υ. και Π.Π.Ε. είναι εξαιρετικά σημαντικά, δυστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις αντιμετωπίζονται επιφανειακά και χωρίς την απαραίτητη εκπαίδευση και ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών.

   Η εργασία περιγράφει τις προϋποθέσεις που  απαιτούνται για την ολοκληρωμένη σύνταξη των ΣΑΥ, ΦΑΥ, ΠΠΕ και διερευνά, με βιβλιογραφικές αναφορές και έρευνα , πως μπορούν να ακολουθηθούν πιστά οι διαδικασίες που προβλέπονται και κατά πόσο μπορούν να βελτιώσουν τον έλεγχο κατά την διάρκεια εκτέλεσης αυτών.

   Η βιβλιογραφία η οποία χρησιμοποιήθηκε για την εργασία έχει αναζητηθεί τόσο στα προαναφερθέντα νομικά κείμενα όσο και σε στοιχεία για συγκεκριμένα δημόσια έργα, τα οποία αντλήθηκαν από επίσημους κρατικούς ιστοτόπους. Επιπλέον, στο τμήμα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, εξετάστηκαν, αναλύθηκαν και παρουσιάστηκαν χρήσιμες έρευνες με αντίστοιχο αντικείμενο, οι οποίες επιτρέπουν τη σύγκριση και την αντιπαραβολή με τα αποτελέσματα της έρευνας και ενισχύουν την εγκυρότητα της.

  • This Master Thesis can be included in the field of management of construction, technical projects as it examines the issue of the implementation of the safety and health plan and the project quality program as an important process of control of technical projects. The purpose of this thesis is to significantly contribute to the understanding of the concept of quality management of technical works as well as how it is applied to public works, as a control tool. Furthermore, an important goal of the work is to highlight the importance of F.Α.Υ, S.Α.Υ and P.P.Ε. in the control of the project, the safety of the workers and the final cost of the project.

   The present study constitutes a case analysis that examines the advancement of F.A.Y., S.A.Y., and P.P.E. in relation to a port initiative located in Vasiliki Region of Lefkada. The study was grounded on an examination of legislative texts and relevant literature, alongside the acquisition of quantitative data through a survey instrument, which was subjected to statistical analysis. The objective of the quantitative study was to examine the perceptions and understanding of S.A.Y., F.A.Y., and P.P.E. among a sample of 100 engineers. The purpose was to identify potential deficiencies and areas for improvement. The findings from 83 engineers indicate that despite the significant importance of S.A.Y., F.A.Y., and P.P.E., they are often subject to inadequate attention and insufficient training and information among relevant stakeholders.

   The paper describes the conditions required for the comprehensive preparation of the S.Α.Υ, F.Α.Υ, P.P.Ε and investigates, with bibliographic references and research, how the procedures provided for can be faithfully followed and to what extent they can improve control during execution of these.

   The bibliography used for the work has been searched both in the aforementioned legal texts and in data on specific public projects, which were drawn from official government websites. In addition, in the section of the bibliographic review, useful researches with a corresponding subject were examined, analyzed and presented, which allow comparison and contrast with the results of the research and strengthen its validity.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές